Analiza możliwości inwestowania w OWS Barbara w Ustroniu

Zarząd Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie
ANALIZY MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W OWS BARBARA W USTRONIU

Termin składania ofert został przedłużony do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 14.30. 

Przedmiot zapytania stanowi przygotowanie opracowania pn. Wybór optymalnego rodzaju działalności dla OWS Barbara w Ustroniu Jaszowcu.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż podmioty składające ofertę na przedmiotowe zadanie powinny mieć doświadczenie w tym zakresie.

Cel opracowania : Wybór najlepszego z punktu ekonomiczno – finansowego wariantu działalności dla nieczynnego aktualnie Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego Barbara w Ustroniu przy ul. Wczasowej 90.

Zakres opracowania :
1. Inwentaryzacja, analiza i ocena techniczno – użytkowa aktualnego stanu OWS Barbara (Spółka przewiduje możliwość udostępnienie Wykonawcy opracowania z analiz technicznych
i budowalnych będących w jej posiadaniu).
2.Charakterystyka, prognozy i perspektywy rozwoju oraz analiza SWOT Ustronia ze szczególnym uwzględnieniem Jaszowca (charakterystyka geograficzna, przyrodnicza, historyczna, kulturowa, społeczna, gospodarcza, prognozy i perspektywy rozwoju, możliwości, uwarunkowania, szanse i zagrożenia dla określonych rodzajów działalności w odniesieniu do lokalizacji).
3. Analiza SWOT OWS Barbara (szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia zewnętrznego oraz potencjalnie silne i słabe strony obiektu).
4. Opis i analiza SWOT dla przynajmniej 5 możliwych wariantów działalności gospodarczej dla OWS Barbara i wybór z uzasadnieniem 3 z nich do dalszej analizy możliwości inwestowania
w OWS Barbara, w tym przykładowo (są to jedynie propozycje, które nie muszą być wykorzystane, ponadto oferent może poza poniższymi przedstawić własne warianty) :
– hotel/obiekt turystyczny innej kategorii – tutaj oczekuje się od Wykonawcy propozycji co do rodzaju/kategorii obiektu, przy czym ostateczna decyzja co do wyboru pozostaje oczywiście po stronie Zamawiającego;
– condohotel hotel
– apartamentowiec;
– dom spokojnej starości;
5. Opracowanie oddzielnie dla każdego z 3 wariantów proponowanej działalności OWS Barbara :
– Koncepcji zagospodarowania działki w tym między innymi – planowane zagospodarowanie działki, w tym : tereny zielone – rekreacyjne, zabudowania, drogi
i ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, uzbrojenie terenu z uwzględnieniem przepisów p.poż itp. wraz z opisem planowanych zmian zagospodarowania działki oraz poglądowymi rysunkami;
– Koncepcji architektoniczno – budowlana obiektu/obiektów budowlanych, która powinna zawierać między innymi :
• Opis przeznaczenia i program użytkowy obiektu dla danego typu działalności;
• Zestawienie poszczególnych pomieszczeń wraz z ich powierzchnią:
• wizualizację budynku, rzuty kondygnacji wraz z rozplanowaniem i wskazaniem powierzchni poszczególnych pomieszczeń, przekroje;
• zestawienie podstawowych danych technicznych, uwzględniające poszczególne instalacje (m.in. elektryczne, wod-kan, gaz, CO, p.poż, teletechniczne), w tym określenie sposobu ogrzewania oraz wyliczenie zapotrzebowania na poszczególne media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu dla danego typu działalności;
• wstępne dane o oddziaływaniu inwestycji na środowisko;
– Założeń inwestycyjnych (ocena możliwości uzyskania zgód administracyjnych w tym pozwolenia na budowę, sposób realizacji inwestycji, termin realizacji inwestycji, możliwość uzyskania wymaganych dla danej działalności zgód i pozwoleń, termin oddania obiektu do użytkowania),
– kosztorysu realizacji inwestycji i przekazania jej do użytkowania wg koncepcji zagospodarowania działki oraz koncepcji architektoniczno – budowlanej obiektu budowlanego (rodzaj robót budowlanych z materiałami, wyposażeniem, sprzętem w określonym standardzie oraz rodzaj, ilość, koszt zakupu i montażu podstawowego wyposażenia i urządzeń dla każdego rodzaju pomieszczenia),
– analizy, oceny i charakterystyki rynkowo – marketingowej określonej działalności,
– analizy i oceny prognozowanych przychodów dla określonej działalności
z uwzględnieniem perspektywy kilkunastu lat (określenie rodzajów przychodów oraz założeń do ich wyliczenia wraz z wyliczeniem poszczególnych rodzajów przychodów
z elementów bazowych np. ceny jednostkowej, ilości klientów w poszczególnych miesiącach lub kwartałach w podsumowaniach rocznych na okres kilkunastu lat)
– analizy i oceny prognozowanych bieżących kosztów eksploatacji OWS Barbara
z uwzględnieniem perspektywy kilkunastu lat dla określonej działalności (opracowanie założeń do wyliczenia kosztów oraz wyliczenie kosztów działalności z podziałem na poszczególne składniki kosztów operacyjnych, pozostałych operacyjnych
i finansowych w poszczególnych miesiącach lub kwartałach w podsumowaniach rocznych na okres kilkunastu lat)
– rocznych rachunków zysków i strat, bilansów i przepływów pieniężnych dla okresu kilkunastu lat od momentu rozpoczęcia inwestycji,
– analizy i oceny efektywności ekonomiczno – finansowej inwestycji dla określonej działalności (przynajmniej 3 metodami).
6. Wybór z uzasadnieniem i rekomendacja dla Spółki najlepszego z punktu ekonomiczno – finansowego wariantu działalności dla OWS Barbara w Ustroniu.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Złożona oferta powinna zawierać formularz ofertowy, zgodny ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego, zawierający m.in.:
– Nazwę i adres oferenta;
– Datę sporządzenia oferty;
– Cenę netto i brutto za wykonanie opracowania (całego przedstawionego zakresu);
– Termin wykonania opracowania, w tym poszczególnych etapów;
– Termin ważności oferty;
– Warunki i termin płatności;
– Podpis oferenta wraz z pieczątką;
– Oświadczenie, że dany podmiot posiada uprawnienia i doświadczenie do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia, w tym poszczególnych jego elementów, przy czym zastrzega się, iż może to być zweryfikowane przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania;
– Wskazanie przykładowych prac/opracowań wykonywanych wcześniej przez dany podmiot w/w zakresie, w tym przedstawienie podmiotów dla których wykonywano tego typu opracowania wraz z ich tytułem.
– Referencje potwierdzające doświadczenie w przygotowaniu tego typu opracowań.

Termin wykonania zamówienia do 29.06.2018 r.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 40 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
– poczty, kuriera X
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie opracowania pn. Wybór optymalnego rodzaju działalności dla OWS Barbara w Ustroniu Jaszowcu”
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.,
ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
do dnia 26 marca 2018 r. do godziny 14.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (zaproszenie do składania ofert) zamieszczono na stronie www.gat.pl/przetargi.

Formularz ofertowy :
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.pl
w celu otrzymania formularza ofertowego.

Dodatkowe informacje
– Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
– 660 786 700 osoba do kontaktu: Aleksandra Grzywacz
– Szczegółowe informacje udzielane będą na kolejnym etapie postępowania wybranym oferentom. Jednocześnie przed uzyskaniem pełnej informacji o Spółce Oferent zobowiązany będzie po podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności.
– GAT S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, zmiany zakresu opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
– Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– GAT S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania. Informacja w tym zakresie zostanie umieszczona na stronie www.gat.pl/przetargi.
– GAT S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez GAT S.A. w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Aktualizacja, 22.03.2018 r