Zaproszenie do składania ofert – bezpośrednia ochrona fizyczna OWS Barbara Ustroń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. zaprasza do składania ofert na :
Bezpośrednią ochronę fizyczną polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych
i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego Barbara w Ustroniu Jaszowcu.

ZAKRES USŁUG DO WYKONYWANIA:
– całodobowe monitorowanie sygnałów wysyłanych przez lokalny system alarmowy i ich archiwizacja
– powiadamianie wskazanych przez Zleceniodawcę osób o alarmie
– utrzymaniu w gotowości do podjęcia interwencji Grupy Interwencyjnej
– podjęcie przez Grupę Interwencyjną działań w przypadku odebrania sygnału alarmowego
– przeprowadzenie interwencji w wyniku otrzymania sygnału alarmowego zmierzającej do udaremnienia powstania szkody w mieniu chronionego obiektu w ciągu 15 min
– niezwłocznym wysłaniu Grupy interwencyjnej po otrzymaniu sygnału włamania w celu weryfikacji informacji, nadzorowaniu obiektu do czasu przybycia
– upoważnionego przedstawiciela kontrahenta, do jednej godziny maksymalnie
– możliwość w razie potrzeby zlecenia przez Zleceniodawcę podjazdu prewencyjnego Grupy Interwencyjnej
– niezbędnych działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko chronionemu mieniu oraz powstania szkody w tym mieniu, pożaru, zalania,
– niezwłocznego informowania o istotnych sprawach, zdarzeniach osobę wyznaczoną z ramienia GAT S.A.
– nie dopuszczanie do wstępu na teren obiektu osób nieupoważnionych

Jednocześnie przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia GAT S.A. do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zaproszenia do składania ofert.

WAŻNA INFORMACJA :
W ofercie należy uwzględnić fakt, iż obiekt nie jest użytkowany, jest zamknięty.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ :
– Nazwa i adres oferenta /Dane kontaktowe/.
– Datę sporządzenia oferty.
– Cenę netto za miesięczne świadczenie usług objętych niniejszym zaproszeniem do składania ofert.
– Termin ważności oferty.
– Projekt umowy.
– Dokumenty potwierdzające uprawnienia, wiedzę, doświadczenie do realizacji świadczeń objętych niniejszym zaproszeniem do składania ofert.
– Referencje w zakresie świadczenia podobnych usług.
– Zaświadczenie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z Rejestru Sądowego.
– Podpis oferenta wraz z pieczątką

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI USŁUG objętych niniejszym zapytaniem od 01.02.2018 r.
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
– poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na ochronę OWS Barbara w Ustroniu Jaszowcu”
na adres Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
do dnia 22.01.2018r. do godziny 14.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

DODATKOWE INFORMACJE :
1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
– 606775815, osoba do kontaktu: Mirosław Płaza
2. GAT SA zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
3. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
4. GAT SA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
5. GAT SA zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
6. Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez GAT SA w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
7. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
8. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
9. GAT S.A. informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

FORMULARZ OFERTOWY kliknij żeby pobrać

Aktualizacja, 09.01.2018 r.