Wykonanie opaski odwodnienia budynku OTS Zagroń w Szczyrku

ZAPYTANIE O CENĘ
(rozeznanie cenowe)

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na
realizację przedsięwzięcia modernizacyjno – inwestycyjnego pod nazwą :

Wykonanie opaski odwodnienia budynku
OTS Zagroń w Szczyrku ul. Wrzosowa 21.


I. Inwestor: 
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia (opasek) fragmentu ściany północnej oraz wschodniej budynku Ośrodka Turystyczno-Sportowego „Zagroń” w Szczyrku.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

 1. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie ścian fundamentowych; wykonanie cokołu oraz opaski fragmentu ściany północnej oraz wschodniej budynku;
 2. wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku.

Ofertę należy przedłożyć na podstawie własnych pomiarów.

Zaleca się więc wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zapytania
o cenę.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 • Formularz ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem, zawierający m.in.:
 • Nazwa i adres oferenta,
 • Datę sporządzenia oferty,
 • Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań i wszystkich prac łącznie,
 • Okres gwarancji,
 • Termin ważności oferty,
 • Warunki i termin płatności,
 • Termin realizacji,
 • Podpis oferenta wraz z pieczątką.
 • Ofertowy kosztorys budowlany zawierający następujące elementy:
 • przedmiar robót
 • kalkulację szczegółowych zastosowanych cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą

 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia: prace z uwagi na konieczność wyłączenia części obiektu należy przeprowadzić w terminie: przełom września – października 2018 r.
  Dokładny termin prac do uzgodnienia z Inwestorem.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
poczty, kuriera
lub
dostarczona osobiście

w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na wykonanie opaski odwodnienia budynku OTS Zagroń w Szczyrku ul. Wrzosowa 21”

na adres: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk

do dnia 16 lutego 2018 r. do godziny 14.30.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
 • 606775815, osoba do kontaktu: Mirosław Płaza
 • Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
 • Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
 • Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
 • Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
 • Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora  w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 • Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
 • Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
 • Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy
  o zamówieniowych publicznych.

FORMULARZ OFERTOWY kliknij żebys sprawdzić

Rysunek poglądowy budynku kliknij żeby sprawdzić

Osoby zainteresowane prosimy o informację na adres : marketing@gat.pl

Aktualizacja, 30 stycznia 2018 r.