Zaproszenie do składania ofert na zakup telewizorów do ośrodków w Szczyrku i Lesku

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku
zaprasza do składania ofert na:
Zakup i dostawę telewizorów
do OTS „Zagroń” w Szczyrku oraz Ośrodka Zamek w Lesku

I. Zamawiający:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje:
1. Zakup i dostawę 33 sztuk telewizorów marki LG 32LX320C,
2. Zakup i dostawę 33 uchwytów do montażu w/w telewizorów (na płasko ewentualnie
z możliwością małej regulacji góra-dół),
do OTS „Zagroń” w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21.
3. Zakup i dostawę 23 sztuk telewizorów 32 cal marki LG 32LX320C oraz 2 sztuk telewizorów 55 cal z funkcją Wi-Fi.
4. zakup i dostawę 23 uchwytów do montażu w/w telewizorów 32 cal oraz 2 uchwytów do montażu w/w telewizorów 55 cal, wszystkie z możliwością regulacji prawo-lewo,
do Ośrodka Zamek w Lesku (38-600) przy ul. Piłsudskiego 7

Jednocześnie Zmawiający dopuszcza możliwość kupienia oddzielnie telewizorów i uchwytów do ich montażu.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na inny model telewizora o zbliżonych parametrach i cenie.
– Gwarancja komercyjna pozwalająca na użytkowanie telewizorów w tzw. celach zarobkowych tj. m.in. w hotelu, restauracji itp.
– Uchwyty do montażu telewizorów powinny mieć wymagane atesty bezpieczeństwa.
– Termin realizacji zamówienia:
OTS Zagroń do 15 czerwca 2018 r.
Ośrodek Zamek – termin do uzgodnienia
– Termin i sposób płatności:
Rozliczenie oddzielnie na dwa ośrodki, przelewem 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po podpisaniu przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
– Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Aleksandra Grzywacz – 660 786 700

III. Oferta powinna zawierać:
Wypełniony formularz ofertowy

IV. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres: email: marketing@gat.pl
do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godziny 12.30.
_____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi
– Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
– Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Aktualizacja, 16 kwietnia 2018 r.