WARUNKI UCZESTNICTWA

Informacje dotyczące uregulowań prawnych, związanych z zakupem imprez GAT S.A.

  WARUNKI UCZESTNICTWA do pobrania

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zawarcie umowy z Gliwicką Agencją Turystyczną S.A., zwaną dalej GAT S.A., następuje w chwili podpisania przez uczestnika Umowy – Zgłoszenia, której integralną częścią są niniejsze WARUNKI UCZESTNICTWA.
2. GAT S.A. informuje, że zgodnie z art. 5 Ustawy o usługach turystycznych, posiada ubezpieczenie na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych. Wysokość ubezpieczenia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.2004 w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
3. Podpisujący umowę oświadcza, że został upoważniony przez osoby zgłoszone, do zawarcia umowy w ich imieniu.
4. Przy zawarciu umowy Uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia 20 % wartości imprezy. Pozostała należność winna być wpłacona nie później niż w terminie 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Za datę wpływu uważa się wpływ środków na konto bankowe lub wpłatę do kasy GAT S.A..
5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie bez podania przyczyn, składając oświadczenie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpływu oświadczenia do GAT S.A., w którym zawarto umowę lub dzień następujący po dniu, w którym klient nie dokona uzupełnienia wpłaty do pełnej ceny imprezy lub usługi.
6. Odstąpienie od umowy ze strony Uczestnika rozumiane jest jako rezygnacja z imprezy i może nastąpić jedynie w formie pisemnej przez złożenie oświadczenia woli przez Uczestnika do GAT S.A. Przy rezygnacji przez Uczestnika z imprezy turystycznej z przyczyn nie leżących po stronie GAT S.A. pobierana jest opłata manipulacyjna, która wynosi maksymalnie 100 zł od osoby. Dodatkowo GAT S.A.
może zatrzymać wartość udokumentowanych i poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem do zamówionej przez Uczestnika imprezy turystycznej oraz może dochodzić od Uczestnika odszkodowania za niewykonanie umowy na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniósł szkodę przekraczającą poniesione przez niego koszty, o których mowa powyżej.
7. Odstępując od umowy uczestnik może w terminie do 3 dni od złożenia rezygnacji, wskazać na swoje miejsce inną osobę i przekazać jej swoje uprawnienia. Osoba ta przejmie obowiązki wynikające z umowy, a GAT S.A. zwróci Uczestnikowi dotychczasowe wpłaty.
8. GAT S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen imprezy w przypadku wzrostu kosztów transportowych, opłat urzędowych, podatków, wzrostu kursu walut, przy czym zmiana ta może być dokonana w okresie do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. O fakcie powiadamiany jest niezwłocznie Uczestnik imprezy, który w terminie 3 dni zobowiązany jest powiadomić GAT S.A. o akceptacji nowych warunków lub rezygnacji z imprezy. Brak odpowiedzi w tym terminie będzie traktowany jako akceptacja przez Uczestnika nowych warunków umowy.
9. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. GAT S.A., w przypadku niewykonania przewidzianych w umowie usług, jest obowiązany wobec klienta wykonać świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
10. GAT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania siły wyższej.
11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec GAT S.A. za szkody wyrządzone z jego winy i winy niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór podczas trwania imprezy.
12. GAT S.A. odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg imprezy oraz za umówioną jakość usług. W przypadku nie wywiązania się przez GAT S.A. ze zobowiązań Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Reklamacje przyjmowane są w trakcie trwania imprezy przez wykonawcę usługi tj. Dyrektora ośrodka lub Kierownika recepcji.
13. GAT S.A. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 o usługach turystycznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
15. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.