Badanie sprawozdań finansowych

OGŁOSZENIE
w sprawie zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki
za lata obrotowe trwające od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Rada Nadzorcza spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (dalej jako: „Spółką”) z siedzibą w Szczyrku,
ul. Wrzosowa 21, 43-370Szczyrk (dalej jako „siedziba Spółki”); NIP: 631-00-16-949, REGON: 271979590, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000029718,
kapitał zakładowy 25.084.712,10 zł w całości opłacony,
zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na
badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe trwające
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe trwające od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.)i ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz.1089).

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesyłać do siedziby Spółki lub składać w siedzibie Spółki w terminie do dnia 15 września 2017 r. do godziny 15.00, w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Nie otwierać: oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”.

Ofertę uznaje się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Spółki we wskazanym wyżej terminie – decyduje data i godzina wpływu oferty.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie podlegają rozpatrzeniu.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie wskazanego wyżej terminu poprzez działania lub zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Spółka oczekuje od firmy audytorskiej:
1) udziału w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych Spółki,
2) dostarczenia pisemnych sprawozdań z jednostkowych badańsprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe trwające od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w następujących terminach:
a) w przypadku sprawozdania zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. – do 31 marca 2018 r.,
b) w przypadku sprawozdania zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. – do 31 marca 2019 r.;
3) dostarczenia wersji elektronicznej dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, w formacie .pdf w terminie wskazanym w pkt 2 powyżej;
4) obecności kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
5) przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta firmy audytorskiej.

Oferta powinna zawierać:
1) informację o firmie audytorskiej, w tym o:
a) formie prowadzenia działalności wraz zdokumentami potwierdzającymi te informacje w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy audytorskiej,
b) wpisie na listę firm audytorskichwraz z dokumentami potwierdzającymi te informacje w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowaniafirmy audytorskiej,
c) liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów z opisem ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
d) liczbie stale współpracujących z oferentem biegłych rewidentów z opisem ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego;
2) wskazanie członków zespołu wykonującego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta, z opisem ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego;
3) oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
4) cenę netto oraz brutto za realizację przedmiotu zamówienia, przy czym oferta powinna wskazywać cenę netto oraz brutto za badanie każdego jednostkowegosprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania;
5) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
6) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy audytorskiej kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
7) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat, wraz z ewentualnymi referencjami,
8) wskazanie, że oferta wiąże przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
9) projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz przedłożonej ofercie.

Data i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej nastąpi w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert jest niejawne.

Dodatkowe informacje
Przy wyborze firmy audytorskiej Rada Nadzorcza będzie przestrzegać zasady, że maksymalny czasu nieprzerwanego trwania zleceń badań sprawozdań finansowych Spółki, przeprowadzanych przez tę samą firmą audytorską lub firmę audytorską z nią powiązaną, lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekracza 5 lat.

Oferenci mogą uzyskać informacje o przedmiocie działalności Spółki oraz o liczbie dokumentów finansowych Spółki od Głównej Księgowej Spółki (email: bozena.krzyzek@gat.pl, tel. 32 2302701, tel. komórkowy 606 775 811).
Wyboru wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, dokona Rada Nadzorcza, na zasadzie swobodnej oceny ofert złożonych w postępowaniu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi podmiotami, które udzieliły odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, celem doprecyzowania lub uzupełnienia oferty, a także negocjacji warunków umowy.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Aktualizacja, 30 sierpnia 2017 r.