Wykonanie i dostawa wraz z montażem zestawów meblowych do OTS Zagroń

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie i dostawę wraz z montażem zestawów meblowych
do OTS „Zagroń” w Szczyrku ul. Wrzosowa 21

Planuje się wykonanie zabudów stolarskich oraz umeblowanie wyremontowanych pokoi OTS Zagroń w Szczyrku.
Przedmiotowym zapytaniem objęto 31 pokoi hotelowych, w tym 28 pokoi 2 os. oraz 3 pokoi 1 os. Segmentu A w OTS „Zagroń” w Szczyrku.
Poszczególne pokoje 1 i 2 osobowe są powtarzalne, w jednej wersji wyposażenia zgodnej z wskazanymi w zapytaniu projektami architektonicznym.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

Zabudowa części „przedpokojowej” garderobą oraz umeblowanie pokoju (za wyjątkiem łóżka Olaf 200x90cm z dostawką oraz krzesełek i fotelika – dodatkowa wycena poza ofertą główną) zgodnie
z projektami w zakresie pokoju 1 i 2 osobowego.

W wycenie należy uwzględnić wykonanie przy pokoju 1 – osobowym:
1. Tapicerowana ściana
2. Obudowa grzejnika
3. Obudowa TV – Blenda dekoracyjna oświetlona taśmą LED
4. Stolik
5. Szafa
6. Garderoba
7. Lustro
W wycenie należy uwzględnić wykonanie przy pokoju 2 – osobowym:
1. Półka wisząca
2. Tapicerowana ściana
3. Obudowa grzejnika
4. Obudowa TV – Blenda dekoracyjna oświetlona taśmą LED
5. Stolik
6. Szafa
7. Garderoba z lustrem

Wykonanie z płyty meblowej aminowanej H3309 ST Dąb Gladstone piaskowy, Egger.
Uchwyty : INSIDE 0053 (156/5/24mm) kolor czarny.

SPOSÓB WYKONANIA ZADANIA:

Prace objęte niniejszym zapytaniem należy wykonać z uwzględnieniem projektów:
– Pokój 1 – osobowy
Projekt pokoju jednoosobowego z łazienką w OTS Zagroń w Szczyrku, opracowanego przez „ARCHFIRIA” – Wnętrza Magdalena Firganek-Janik z Bielska-Białej.
– Pokój 2 – osobowy
Projekt pokoju dwuosobowego „standard” z łazienką w OTS Zagroń w Szczyrku, opracowanego przez „ARCHFIRIA” – Wnętrza Magdalena Firganek-Janik z Bielska-Białej.

Ww. projekt udostępniany będzie na prośbę zainteresowanych Oferentów (istnieje możliwość wysłanie projektu drogą elektroniczną).

Możliwe jest wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.

Oferta powinna zawierać:
– Formularz ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem, zawierający m.in.:
– Nazwa i adres oferenta,
– Datę sporządzenia oferty,
– Cenę netto za wykonanie poszczególnych elementów oraz wszystkich prac łącznie,
– Okres gwarancji,
– Termin ważności oferty,
– Warunki i termin płatności,
– Termin realizacji,
– Podpis oferenta wraz z pieczątką.

Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
– Dostawa i montaż w terminie od 19 maja 2018 r. do 1 czerwca 2018 r.
– OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI z montażem: 8 czerwiec 2018 r.
– Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
– poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie i dostawę wraz z montażem mebli oraz zabudowy meblowej do OTS Zagroń w Szczyrku ul. Wrzosowa 21.”
na adres
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.,
ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
do dnia 19 stycznia 2018 r. do godziny 14.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

Dodatkowe informacje
– Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 606775815, osoba do kontaktu: Mirosław Płaza
– Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania:
Strona 1
Strona 2
Strona 3

Formularz ofertowy :
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.pl
w celu otrzymania formularza ofertowego.

Aktualizacja, 21 grudnia 2017 r.