Aukcja – sprzedaż nieruchomości w Ustroniu

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE AUKCJI

Zarząd Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000029718, NIP 631-00-16-949, REGON: 271979590, tel. + 48 32 230 27 01, e-mail : biuro@gat.pl; adres strony: www.gat.pl

OGŁASZA AUKCJĘ NA SPRZEDAŻ
nieruchomości budynkowej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Wczasowej 90, zabudowanej obiektami nieczynnego Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „Barbara”, opisanej w ewidencji gruntów działką nr 4046/19, obręb ewidencyjny 0004 Ustroń o powierzchni 1,7777 ha, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00052590/9.

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

 • prawo użytkowania wieczystego gruntów działki opisanej w ewidencji gruntów numerem 4046/19 o powierzchni 1,7777 ha, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00052590/9
 • prawo własności budynków i obiektów inżynierii wodnej i lądowej – budowli, posadowionych na wyżej wymienionej działki, stanowiących obiekty nieczynnego OWS „Barbara” o łącznej powierzchni użytkowej 3 540,78 m2; wraz z ruchomościami, które stanowią integralną część budynku tj. wyposażenie kotłowni, centrala telefoniczna, system alarmowy i system sygnalizacji p.poż. oraz pozostałe wyposażenie Ośrodka znajdujące się na terenie Obiektu.

Nieruchomość budynkowa zlokalizowana jest na zboczu góry Równica w Ustroniu – Jaszowcu przy
ul. Wczasowej 90, zabudowana dwoma budynkami trzykondygnacyjnymi połączonymi przewiązką o funkcji wypoczynkowo-szkoleniowej tj. budynkami nieczynnego Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „Barbara” o powierzchni użytkowej 3.540,78 m2Nieruchomość położona jest w odległości około 4 km od ścisłego centrum Miasta Ustroń, w strefie uzdrowiskowej miasta. Dojazd do nieruchomości stanowi droga publiczna, asfaltowa – ulica Wczasowa, połączona bezpośrednio z główną drogą dojazdową na górę Równica- ulicą Równica, która łączy się z ulicą Turystyczną (trasa 941 Katowice-Wisła). Jednocześnie nieruchomość oddalona jest od głównych szlaków komunikacyjnych, co chroni ją przed hałasem czy nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza poprzez spaliny, jak również zwiększa jej atrakcyjność poprzez walory krajobrazowe – bliskość lasu, widok na góry. W najbliższym otoczeniu posadowione są obiekty rekreacyjno – wypoczynkowe oraz tereny leśne.

Nieruchomość jest w pełni uzbrojona, posiada pełną infrastrukturę techniczną : energia elektryczna, woda. gaz, linie telefoniczne, kanalizacja, ochrona zewnętrzna i monitoring jak również ochrona przeciwpożarowa. Od października 2013 r. wyłączona jest z działalności turystycznej, dlatego też celem zachowania bezpieczeństwa w budynku działają tylko instalacje niezbędne do jego zabezpieczenia tzn. elektryczna tylko w części wymaganej do prawidłowego funkcjonowania systemów alarmowych i p.poż., wodna zakręcona jednakże nie odłączona z uwagi na bezpieczeństwo p.poż. (hydranty).

Działka 4046/19 położona jest na terenie, dla którego nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr X/132/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń przedmiotowa działka położna jest w jednostce oznaczonej symbolem UT – obszar usług turystyki.

Działka w kształcie nieregularnym. Konfiguracja terenu jest zróżnicowana – spadki terenu; strome zbocze.

Przedmiotowa nieruchomość włączona jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa śląskiego (karta ewidencyjna obiektu nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków – Nazwa : ZESPÓŁ DOMÓW WCZASOWYCH W DZIELNICY WCZASOWEJ JASZOWIEC, znajdującego się pod adresem ul. Wczasowa 47, 49, 51, 88, 90, 43-450 Ustroń) i gminnej ewidencji zabytków (Karta adresowa zabytku – Nazwa : ZESPÓŁ DOMÓW WCZASOWYCH W DZIELNICY WCZASOWEJ JASZOWIEC, znajdującego się pod adresem ul. Wczasowa 47, 49, 51, 88, 90, 43-450 Ustroń).

INFORMACJE O WARUNKACH AUKCJI

TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie aukcji na warunkach określonych w Regulaminie zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (dalej jako : Regulamin) oraz w niniejszym Ogłoszeniu.

Postępowanie uważa się za zakończony wynikiem negatywnym w przypadku braku Oferentów lub gdy żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą, a także w innych przypadkach wskazanych w Ogłoszeniu.

CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza nieruchomości budynkowej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Wczasowej 90, obejmującej prawo wieczystego użytkowania gruntów działki nr 4046/19 o powierzchni 1,7777 ha
oraz prawo własności budynków i obiektów
nieczynnego OWS „Barbara” o łącznej powierzchni użytkowej 3 540,78 m2, wraz z ruchomościami, które stanowią integralną część budynków tj. wyposażenie kotłowni, centrala telefoniczna, system alarmowy i system sygnalizacji p.poż. oraz pozostałe wyposażenie Ośrodka znajdujące się na terenie Obiektu, wynosi 2.250.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Na dzień ogłoszenia aukcji sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w zakresie prawa użytkowania wieczystego gruntów działki nr 4046/19 oraz prawa własności budynków i obiektów nieczynnego OWS „Barbara” podlegają zwolnieniu z opodatkowania od towarów i usług na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże ruchomości, w postaci wyposażenia kotłowni, centrali telefonicznej, systemu alarmowego i system sygnalizacji p.poż., o wartości 45.618,00 zł netto objęte są opodatkowaniem podatkiem VAT wg stawki 23%.

UWAGA : dla ważności postępowania zaoferowana cena musi być wyższa niż cena wywoławcza.

WADIUM

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 112.500,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2021 r. w pieniądzu (waluta: polski złoty) na konto Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w banku Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4530 5938 0731, przy czym liczy się faktyczny termin wpłaty wadium na wskazane konto, z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Aukcja – nieruchomość budynkowa w Ustroniu, działka nr 4046/19”.

 • Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu oraz Ogłoszenia przez podmiot, który wpłacił wadium.
 • Niedopuszczalna jest zapłata wadium poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki.
 • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia.
 • Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 • Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium zwraca się w kwocie nominalnej, bez odsetek.
 • O przepadku wadium na rzecz Spółki, w sytuacji zaistnienia przesłanek przepadku określonych w Regulaminie, Spółka zawiadomi pisemnie podmiot, który dokonał wpłaty wadium, niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki.

WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA

Wysokość postąpienia w aukcji wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi minimum 50 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z udzieleniem przybicia i wynosi minimum 50 dni.

WIZJA LOKALNA

Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Spółki tj. Panem Ireneuszem Furczykiem pod numerem telefonu 606 209 983.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 04.05.2021 r. do 11.05.2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu wysyłając zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@gat.pl od 04.05.2021 r. do 11.05.2021 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura tj. 8-16.

WARUNKI AUKCJI

Licytacja odbędzie się w siedzibie Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21 (budynek OTS Zagroń) w dniu 17 maja 2021 r. o godzinie 13.00.

Przed licytacją Oferent zobowiązany jest przedstawić :

 • dowód tożsamości,
 • dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem konta, na które ma być zwrócone w przypadku zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia aukcji z wynikiem negatywnym,
 • podpisane oświadczenie przez Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zgodnie z treścią ogłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;
 • potwierdzenie zapoznanie się z informacją o ochronie danych osobowych – załącznik nr 2 do Ogłoszenia,
 • odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby biorącej udział w aukcji (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)*,
 • pełnomocnictwo udzielone przez pełnomocnika w formie aktu notarialnego (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika)*,
 • zgodę współmałżonka na nabycie przedmiotu przetargu albo oryginał lub kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową *,
 • inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika,

* uwzględnić o ile dotyczą Oferenta

POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Oferent przed przystąpieniem do aukcji zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”, dostępnym w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej gat.pl.
 • Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji.
 • Do niniejszego postępowania przetargowego konieczne jest uzyskanie zgód korporacyjnych, o których mowa w § 3 „Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”. Tym samym warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych. W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży. Spółka informuje, iż po ustaniu postąpień, z chwilą przybicia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, co uzależnione jest od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.
 • Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanej nieruchomości objętej niniejszym postępowaniem.
 • Spółka zastrzega możliwość wykonania przez uprawniony podmiot lub podmioty prawa pierwokupu nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, o ile właściwe przepisy prawa to przewidują na dzień zawarcia stosownej umowy.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru notariusza celem podpisania umowy przenoszącej własność.
 • Spółka ma prawo unieważnić lub zamknąć postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia – kliknij żeby pobrać
2. Informacja o ochronie danych osobowych – kliknij żeby pobrać

Pełna treść ogłoszenia. 

Regulamin zbywania – kliknij żeby pobrać

GAT_Nieruchomosc Ustron_zdjecie 1 GAT_Nieruchomosc Ustron_zdjecie 2

Aktualizacja, dnia 30.04.2021 r.