Biuletyn Informacji Publicznej
Nawigacja:

Dane podmiotu
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Organy Spółki
Struktura organizacyjna
Zadania i zakres działania Rady Nadzorczej
Zadania i zakres działania Zarządu
Kapitał Spółki
Przedmiot działalności
Czas pracy

Serwis BIP
Instrukcja obsługi 
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba wyœwietleń strony: 37208
 

Wyszukiwarka zasobów BIP:

Wpisz w pole poszukiwane słowo i wciœnij "enter" lub "lupę".

    
Strona głównaZadania i zakres działania Rady Nadzorczej
 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 
 2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty.
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 
 4. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 5. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 
 6. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 
 7. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 
 8. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 
 9. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 
 10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 
 11. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.

Data wprowadzenia: 2003-10-02
Data modyfikacji : 2003-10-02
Autor dokumentu: dział OP

Biuro Zarządu: ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, tel. +48 32 230 27 01
2004 © GAT SA. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie serwisu: NET-media