Biuletyn Informacji Publicznej
Nawigacja:

Dane podmiotu
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Organy Spółki
Struktura organizacyjna
Zadania i zakres działania Rady Nadzorczej
Zadania i zakres działania Zarządu
Kapitał Spółki
Przedmiot działalności
Czas pracy

Serwis BIP
Instrukcja obsługi 
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba wyœwietleń strony: 35580
 

Wyszukiwarka zasobów BIP:

Wpisz w pole poszukiwane słowo i wciœnij "enter" lub "lupę".

    
Strona głównaZadania i zakres działania Zarządu
  1. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 
  2. Opracowanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy oraz propozycji podziału zysku lub pokrycia strat.
  3. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń.
  4. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z prawem.
  5. Prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
  6. Prowadzenia księgi akcji.
  7. Udostępnianie wyczerpujących materiałów dotyczących Spółki organom kontrolnym i nadzorczym.
  8. Wykonywanie zaleceń pokontrolnych oraz uchwał rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

Data wprowadzenia: 2003-10-02
Data modyfikacji : 2003-10-02
Autor dokumentu: dział OP

Biuro Zarządu: ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, tel. +48 32 230 27 01
2004 © GAT SA. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie serwisu: NET-media