Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Zamek w Lesku

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do złożenia oferty
na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przy pracach polegających na wymianie okien poddasza zabytkowego budynku Zamku w Lesku
mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 7.

I. Zamawiający:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w zakresie wymiany 15 sztuk okien poddasza zabytkowego budynku Zamku w Lesku.
Prace objęte niniejszym zapytaniem wykonane zostaną zgodnie z projektem budowlanym wymiany okien poddasza zabytkowego budynku Zamku w Lesku z lutego 2019, opracowanym przez BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKOL Kraków.

Wartość planowanych prac (wykonanie okien wraz z montażem) : 31.000,00 zł.
Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 października 2019 r.
Montaż wykonywany będzie etapami, co uzależnione jest od obłożenia obiektu.

Nadzór Inwestorski obejmował będzie pełny zakres czynności określonych ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późn. zmianami) oraz bieżący nadzór nad realizacją inwestycji i rozliczeniem rzeczowo-finansowym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień budowlanych, w tym aktualnego zaświadczenia z Izby Architektów czy też właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Ponadto wymagane są dokumenty potwierdzające 18-miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Złożona oferta powinna zawierać:

– Formularz ofertowy (dołączony przez Zamawiającego do zapytania ofertowego) zawierający m.in.:
– Dane adresowe,
– Datę sporządzenia oferty,
– Cenę netto i brutto za wykonanie usługi,
– Termin ważności oferty,
– Warunki i terminy rozliczenia usługi,
– Podpis oferenta wraz z pieczątką.
– Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do realizacji usługi, w tym 18-miesięczne w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl,
– poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Zamek w Lesku – wymiana okien”
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Oddział: Zamek w Lesku,
ul. Piłsudskiego 7, 38-600 Lesko
do 25 czerwca 2019 r. do godziny 10.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje

– Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
– 606775816, osoba do kontaktu: Mirosława Sołtysik.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy
o zamówieniowych publicznych.

Formularz ofertowy :
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.pl w celu otrzymania formularza ofertowego.

Aktualizacja, 13 czerwca 2019