Modernizacja jadalni i sali konferencyjnej wraz z modernizacją kawiarni OTS Zagroń

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na
realizację przedsięwzięcia modernizacyjno – inwestycyjnego pod nazwą :
Modernizacja jadalni i sali konferencyjnej wraz z modernizacją kawiarni
OTS Zagroń w Szczyrku ul. Wrzosowa 21.

I. Inwestor:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Inwestor planuje wykonanie modernizacji następujących pomieszczeń :
– jadalni i sali konferencyjnej
– kawiarni
znajdujących się w Segmencie B Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.
Inwestor nie przewiduje możliwości dzielenia planowanych prac na odrębne zadania.

– ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. Modernizacja jadalni i sali konferencyjnej

Zadanie A1 : Demontaże i rozbiórki zgodnie z projektem
Zakres robót :
– rozbiórka stolarki aluminiowej wg projektu
– rozbiórka części słupów, nisz w ścianach oraz obudów belek stropowych wg projektu
– demontaż sufitów podwieszanych wraz z konstrukcją mocującą wg projektu
– usunięcie istniejących tynków kwarcowych z części ścian wg projektu
– demontaż obudów grzejników
– demontaż instalacji i osprzętu elektrycznego
– demontaż czujek, sygnalizatora akustycznego p.poż. oraz świateł awaryjnych
– demontaż istniejącej instalacji internetowej oraz audio-wideo w sali konferencyjnej
– demontaż splitów wraz z instalacją
– demontaż posadzek wg projektu
– wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów

Zadanie B1 : Prace remontowe zgodnie z projektem
Zakres ogólny robót:
– wykonanie konstrukcji stalowej do mocowania ściany aluminiowej przesuwnej
– wykonanie nowej stolarki aluminiowej wg projektu
– wykonanie nowej instalacji klimatyzacyjnej wg projektu
– wykonanie nowej instalacji elektryczne wraz z osprzętem wg projektu
– montaż czujek, sygnalizatora akustycznego oraz świateł awaryjnych wg projektu
– wykonanie instalacji internetowej oraz audio-wideo w sali konferencyjnej
– wykonanie nowych sufitów podwieszanych GK na konstrukcji stalowej wg projektu
– wykonanie gładzi gipsowych, malowanie, tynkowanie sufitów wg projektu
– gipsowanie, malowanie, tapetowanie, tynkowanie ścian wg projektu
– wykonanie obudów kolumn oraz ich wykończenie wg projektu
– wykonanie obudowy belek sufitowych na konstrukcji stalowej wg projektu
– wykonanie wylewek wyrównujących poziomy oraz samopoziomujących wg projektu
– ułożenie płytek posadzkowych winylowych wg projektu
– malowanie grzejników wg projektu
– wykonanie obudów grzejników wg projektu
– wykonanie dekoracji ścian wg projektu
– wykonanie donic wg projektu
– zmiana koloru obudowy rolet wg projektu

2. Modernizacja kawiarni
Zadanie A2 : Demontaże i rozbiórki zgodnie z projektem
– wyburzenia ścian wg projektu
– demontaż drewnianych okładzin ścian wg projektu
– demontaż obudów grzejników
– demontaż parapetów
– demontaż instalacji i osprzętu elektrycznego
– demontaż czujek p.poż.
– zerwanie wykładziny dywanowej
– zerwanie tapet ze ścian
– demontaż drzwi
– skucie płytek ze ścian i posadzki
– demontaż stolarki okiennej wg projektu
– demontaż instalacji wod.- kan.
– demontaż instalacji wentylacji i klimatyzacji
– demontaż zabudowy barku
– wywóz i utylizacja materiałów z demontażu

Zadanie B2 : Prace remontowe zgodnie z projektem
– wyrównanie ścian płytami gk wg projektu
– wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian wg projektu
– montaż listew dekoracyjnych na ścianach wraz z ich malowaniem
– wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji stalowej wg projektu
– malowanie sufitu wg projektu
– montaż listew i rozet dekoracyjnych ( sufit ) wraz z ich malowaniem wg projektu
– płytkowanie ścian wg projektu
– wykonanie sufitu systemowego wg projektu wraz z konstrukcją mocującą
– wykonanie kompletnej instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej wg projektu
– budowa nowych ścianek działowych wg projektu
– zmniejszenie otworu drzwiowego pod oknem wg projektu
– montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu
– obróbka okien i drzwi wg projektu
– montaż nowych parapetów wg projektu
– wykonanie wylewek posadzek wg projektu
– ułożenie płytek posadzkowych winylowych wg projektu
– ułożenie wykładziny wg projektu
– wykonanie i montaż nowych obudów grzejników wg projektu
– wykonanie instalacji elektrycznej wraz z dostawą i montażem osprzętu
– wykonanie instalacji wod-kan wg projektu
– wykonanie instalacji telewizyjnej
– montaż czujek p.poż.
– renowacja loży oraz balustrad wg projektu
– renowacja lamp wg projektu
– renowacja medalionów
– renowacja stolików wg projektu
– wykonanie nowej zabudowy baru wraz z roletą, szafkami i półkami wg projektu
– wykonanie zabudowy meblowej zaplecza pubu wg projektu
– montaż medalionów, obrazu, telewizora

– SPOSÓB WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

Prace objęte niniejszym zapytaniem należy oszacować z uwzględnieniem projektów pod nazwą :
– Projekt restauracji hotelowej wraz z salą konferencyjno-bankietową w Ośrodku Turystyczno-Sportowym Zagroń w Szczyrku (Bielsko-Biała, październik 2018 r.), opracowanego przez: „ARCHFIRIA – WNĘTRZA Magdalena Firganek-Janik” z Bielska-Białej
– Projekt pubu hotelowego wraz z zapleczem w Ośrodku Turystyczno-Sportowym Zagroń w Szczyrku (Bielsko-Biała, listopad 2018 r.), opracowanego przez: „ARCHFIRIA – WNĘTRZA Magdalena Firganek-Janik” z Bielska-Białej

Ww. projekty udostępniane będą na prośbę zainteresowanych Oferentów (istnieje możliwość wysłania projektów drogą elektroniczną).

Jednocześnie zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

– Formularz ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem, zawierający m.in.:
– Nazwa i adres oferenta,
– Datę sporządzenia oferty,
– Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań i wszystkich prac łącznie,
– Okres gwarancji,
– Termin ważności oferty,
– Warunki i termin płatności,
– Termin realizacji,
– Podpis oferenta wraz z pieczątką.

– Ofertowy kosztorys budowlany zawierający następujące elementy:
– Stronę tytułową /z nośnikami cenowymi rg. KO, Kz, Zysk/
– Szczegółowy przedmiar robót
– Kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych,
– Tabelę elementów scalonych
W załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii
– Kalkulację szczegółowych cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
– Termin wykonania przedmiotu zamówienia: prace z uwagi na konieczność wyłączenia części obiektu należy przeprowadzić w terminie:  od 06.05.2019 do 14.06.2019 r.
– Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
– poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację przedsięwzięcia modernizacyjno – inwestycyjnego pod nazwą : Modernizacja jadalni i sali konferencyjnej wraz z modernizacją kawiarni w OTS Zagroń w Szczyrku ul. Wrzosowa 21”
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.,
ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
Uwaga termin został przedłużony do dnia 04.02.2019 r. do godziny 14.30.  
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje
– Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
606775815, osoba do kontaktu: Mirosław Płaza
– Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Formularz ofertowy można uzyskać wysłając prośbę na adres : marketing@gat.pl

Aktualizacja, dnia 11 grudnia 2018 r.