ZO – przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Zamku w Lesku

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącej
sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej (kat. XXVI)
dla odprowadzania ścieków oraz wody deszczowej
z budynku Zamku w Lesku mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 7

Z uwagi na dalsze pytania oferentów i konieczność uzyskania od projektanta dodatkowych informacji w tym zakresie, w tym m.in. korekty przedmiaru, termin składania ofert został przedłużony do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 14.30.
W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje niezmienione.

I. Inwestor:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
-Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej (kat. XXVI) dla odprowadzania ścieków oraz wody deszczowej z budynku Zamku w Lesku mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 7.
Przebudowa kanalizacji deszczowej polegać będzie na wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej w części po istniejącej trasie, częściowo wykonane będą nowe przykanaliki oraz nowe wpusty deszczowe uliczne jak również wykonane zostaną odwodnienia liniowe typu eco-driny typu ciężkiego. Wody opadowe odprowadzane będą bez zmiany do kanalizacji deszczowej na działce na 867/5.
Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej.
Przebudowanie podlegać będzie istniejący kolektor kanalizacji, dodatkowo planuje się wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem projektowanego separatora w projektowanej studzience S1 oznaczonej na projekcie zagospodarowania.
Studzienki, w których wloty przekanalików są na wysokości przekraczającej 40 cm rzędną dna studni – wykonać jako kaskadowe.

SPOSÓB WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:
Prace objęte niniejszym zapytaniem należy oszacować z uwzględnieniem projektu budowlanego pod nazwą :
Przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej (Kat. XXVI) dla odprowadzania ścieków oraz wody deszczowej z budynku Zamku w Lesku opracowanego przez: mgr inż. Wiesław Maślany (INVENT Krzysztof Barański z siedziba w Lesku)

Ww. projekt udostępniony zostanie na prośbę zainteresowanych Oferentów (istnieje możliwość wysłania projektu drogą elektroniczną).
Jednocześnie zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:
Złożona oferta powinna zawierać:
-Formularz ofertowy zawierający m.in.:
-Nazwa i adres oferenta,
-Datę sporządzenia oferty,
-Cenę netto i brutto za wykonanie wszystkich robót łącznie,
-Okres gwarancji,
-Termin ważności oferty,
-Warunki i termin płatności,
-Termin realizacji,
-Podpis oferenta wraz z pieczątką.
Druk udostępnionym przez Inwestora.
-Ofertowe kosztorysy budowlany (oddzielnie na przedsięwzięcie 1 i 2)  zawierający następujące elementy:
-Stronę tytułową /z nośnikami cenowymi rg. KO, Kz, Zysk/
-Szczegółowy przedmiar robót
-Kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych,
-Tabelę elementów scalonych
W załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii
-Kalkulację szczegółowych cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail podany w zapytaniu.

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
-Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
I kwartał 2020 r. z możliwością rozpoczęcia prac w roku 2019 r. po uzgodnieniu z Inwestorem
-Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
-poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
-poczty, kuriera
lub
-dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącej
sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej dla Zamku w Lesku”
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Oddział: Zamek w Lesku,
ul. Piłsudskiego, 38-600 Lesko
do dnia 9 grudnia 2019 r. do godziny 14.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje
-Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606775816, osoba do kontaktu: Mirosława Sołtysik.
-Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny, jak również zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.
-Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
-Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania.
-Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
-Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
-W przypadku wpłynięcia jednej oferty Inwestor zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
-Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
-Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
-Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych.
-Inwestor może zażądać odrębnych kosztorysów ofertowych na poszczególne zadania.

Aktualizacja, 14 listopada 2019 r.