ZO_zakup i dostawa krzeseł i hokerów do kawiarni_Zagroń Szczyrk

ZAPYTANIE OFERTOWE
(rozeznanie cenowe)

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku
zaprasza do składania ofert na:
Zakup i dostawę krzeseł i hokerów do kawiarni (pubu) OTS Zagroń
w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21

I. Zamawiający:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia:

-Zamówienie obejmuje:
Zakup i dostawę 26 krzeseł i 7 hokerów do kawiarni OTS „Zagroń” w Szczyrku o parametrach jak poniżej :
– Krzesła
Model – Paged A-5250 – Kolor Czarny 063 – tkanina BENTI Design no BNT 2924 Z4 color 126
– Hokery
Model – Paged H-9950 – Kolor Czarny – tkanina BENTI Design no BNT 2924 Z4 color 126
– Termin realizacji zamówienia: do 10 lipca 2019 r.
– Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mirosław Płaza – 606775815

III. Oferta powinna zawierać:
– Wypełniony formularz ofertowy

IV. Miejsce i termin składania ofert:
– Ofertę należy przesłać na adres: email: marketing@gat.pl
do dnia 12 czerwca 2019 r. do godziny 15.00.
_____________________________________________________________________

– Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Aktualizacja, 6 czerwca 2019