Modernizacja ścian pomieszczenia basenu OTS Zagroń w Szczyrku

ZAPYTANIE O CENĘ
(rozeznanie cenowe)

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na
realizację przedsięwzięcia modernizacyjno – inwestycyjnego pod nazwą :
Modernizacja ścian pomieszczenia basenu OTS Zagroń w Szczyrku ul. Wrzosowa 21.

 

I. Inwestor: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia: Inwestor planuje wykonanie modernizacji dwóch ścian pomieszczenia basenu mieszczącego się w Segmencie B Ośrodka Turystyczno-Sportowego „Zagroń” w Szczyrku.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

 Zadanie A : Demontaż i rozbiórka zgodnie z projektem:

 • skucie istniejących płytek ze ścian oraz słupów
 • skucie posadzki z zachowaniem płytek przelewu basenu
 • skucie płytek z podbudów ścian okiennej i korytarzowej
 • skucie płytek ze schodów jacuzzi
 • demontaż wanny jacuzzi
 • demontaż instalacji elektrycznej na ścianie wschodniej
 • demontaż oświetlenia słupów
 • demontaż starej, górnej części ściany przeszklonej
 • demontaż drzwi do szatni oraz WC

Zadanie B :  Prace wykończeniowe zgodnie z projektem

Zakres robót :

 • płytowanie ściany zachodniej oraz słupów wg projektu
 • montaż oświetlenia na słupach
 • płytowanie posadzki
 • płytowanie podbudów ścian okiennej i korytarzowej
 • uszczelnienie posadzki oraz ścian pod wanną jacuzzi
 • płytowanie schodów jacuzzi
 • montaż wanny jacuzzi
 • montaż okładziny drewnianej na konstrukcji na ścianie wschodniej oraz obudowie jacuzzi
 • zabudowa górnej części ściany przeszklonej płytą kartonowo – gipsową wraz z jej gipsowaniem i malowaniem

 SPOSÓB WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

Prace objęte niniejszym zapytaniem należy oszacować z uwzględnieniem projektu pod nazwą „Projekt sufitu w pomieszczeniu basenu budynku  Pensjonatu Zagroń w Szczyrku” opracowanego przez: mgr inż. arch. Łukasz Młynarski „MŁYNARSKI ARCHITEKTURA” z Krakowa.

Ww. projekt udostępniany będzie na prośbę zainteresowanych Oferentów (istnieje możliwość wysłanie projektu drogą elektroniczną).  

Jednocześnie zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 • Formularz ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem, zawierający m.in.:
 • Nazwa i adres oferenta,
 • Datę sporządzenia oferty,
 • Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań i wszystkich prac łącznie,
 • Okres gwarancji,
 • Termin ważności oferty,
 • Warunki i termin płatności,
 • Termin realizacji,
 • Podpis oferenta wraz z pieczątką.
 • Ofertowy kosztorys budowlany zawierający następujące elementy:
 • Stronę tytułową /z nośnikami cenowymi rg. KO, Kz, Zysk/
 • Szczegółowy przedmiar robót
 • Kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych,
 • Tabelę elementów scalonych

W załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii

 • Kalkulację szczegółowych cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą

 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia: prace z uwagi na konieczność wyłączenia części obiektu należy przeprowadzić w terminie: 19 marca do 1 czerwiec 2018 r.
 • OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI: do 8 czerwca 2018 r.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
 • poczty, kuriera
  lub
 • dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Oferta na modernizację ścian pomieszczenia basenu OTS Zagroń w Szczyrku ul. Wrzosowa 21”
na adres: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk do dnia 14 lutego 2018 r. do godziny 14.30.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

Dodatkowe informacje

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
 • 606775815, osoba do kontaktu: Mirosław Płaza
 • Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
 • Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
 • Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
 • Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
 • Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora  w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 • Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
 • Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
 • Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy
  o zamówieniowych publicznych.

FORMULARZ OFERTOWY kliknij żebys prawdzić

Osoby zainteresowane prosimy o informację na adres : marketing@gat.pl

Aktualizacja, 30 stycznia 2018 r.