Rewitalizacja pd-zach odcinka murów obronnych oraz Renowacja ściany pd-zach Zamku w Lesku

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na wykonanie :
-rewitalizacji zabytkowej substancji południowo-zachodniego odcinka murów obronnych Zamku Kmitów w obrębie górnego i dolnego tarasu,
-renowacji elewacji zamkowej – Domu A i B gotyckiego skrzydła Zamku tj. ściany południowo-zachodniej (od strony Sanu) od przypory do tarasu górnego (etap II),
Zamku Kmitów w Lesku mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 7

I. Inwestor:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

– Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji i renowacji zabytków nieruchomych – Zamku Kmitów w Lesku – Zamek w Lesku z XVI wieku – polegających na :
1. rewitalizacji zabytkowej substancji południowo-zachodniego odcinka murów obronnych Zamku Kmitów w Lesku w obrębie górnego i dolnego tarasu, w tym :
•rewitalizacji murów obronnych w obrębie górnego tarasu,
•wykonanie systemu odwodnienia w obrębie górnego i dolnego tarasu,
•wykonanie schodów kamiennych prowadzących z górnego na dolny taras,
•odtworzenie dolnego tarasu,
2. renowacji elewacji zamkowej – Domu A i B gotyckiego skrzydła Zamku tj. ściany południowo – zachodniej (od strony Sanu) od przypory do tarasu górnego (etap II).

– Kosztorysy puste wraz z przedmiarami robót w zakresie powyższych zadań przekazane zostaną zainteresowanym oferentom. Jednocześnie zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.
-Inwestor nie dopuszcza podziału zamówienia na części tj. wykonania tylko jednego przedsięwzięcia – do wykonania cały zakres prac objętych zapytaniem.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Złożona oferta powinna zawierać:
-Formularz ofertowy zawierający m.in.:
-Nazwa i adres oferenta,
-Datę sporządzenia oferty,
-Cenę netto i brutto za wykonanie wszystkich robót łącznie,
-Okres gwarancji,
-Termin ważności oferty,
-Warunki i termin płatności,
-Termin realizacji,
-Podpis oferenta wraz z pieczątką.
Druk udostępnionym przez Inwestora.

-Ofertowe kosztorysy budowlany (oddzielnie na przedsięwzięcie 1 i 2) zawierający następujące elementy:
-Stronę tytułową /z nośnikami cenowymi rg. KO, Kz, Zysk/
-Szczegółowy przedmiar robót
-Kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych,
-Tabelę elementów scalonych
W załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii
-Kalkulację szczegółowych cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem

Ważne – Kosztorysy należy przedłożyć według wzoru udostępnionego przez Inwestora jako kosztorys inwestorski pusty (bez wprowadzania modyfikacji).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail podany w zapytaniu.

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
-Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15 października 2019 r.
-Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
-poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
-poczty, kuriera
lub
-dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy murach obronnych oraz elewacji pd.-zach. Zamku w Lesku”
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Oddział: Zamek w Lesku,
ul. Piłsudskiego , 38-600 Lesko
do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godziny 14.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje

-Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606775816, osoba do kontaktu: Mirosława Sołtysik.
-Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny, jak również zmianę zakresu zamówienia bez podania przyczyny.
-Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
-Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania.
-Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
-Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
-W przypadku wpłynięcia jednej oferty Inwestor zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
-Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
-Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
-Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych.
-Inwestor może zażądać odrębnych kosztorysów ofertowych na poszczególne zadania.

Formularz ofertowy i dodatkowe materiały:
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.pl w celu otrzymania formularza ofertowego wraz z dodatkowymi materiałami.

Aktualizacja, 3 kwietnia 2019 r.