Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż smochodu Ford Mondeo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 8 lipca 2019 r.
znak sprawy GAT/ZST/06/2019

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
z siedzibą w Szczyrku (43-370) przy ul. Wrzosowej 21,
KRS: 0000029718, NIP 631-00-16-949, REGON 271979590
(dalej również jako: „sprzedawca”)
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż samochodu osobowego Ford Mondeo

I.
1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego (dalej jako: „przetarg”) jest używany samochód osobowy Ford Mondeo 2,0 TDCi KAT, 132 kW, pojemność silnika 1997 ccm, skrzynia biegów manualna 6 stopniowa, nr VIN WF0XXWPCFFT39752, nr silnika FT39752, nr rejestracyjny SK 966HT, kombi,
5-drzwiowy, 5-osobowy, rok produkcji 2015, przebieg 33 756 km, kolor Magnetic – szary metalizowany oraz następujące przynależności: 2 komplety kluczyków, 2 komplety opon, w tym letnie zamontowane na samochodzie i dodatkowo zimowe (dalej jako: „Samochód”).
2. Samochód był przedmiotem umowy leasingu, został wykupiony, ale nie został przerejestrowany
(w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel widnieje GETIN LEASING S.A.).
3. Obciążenia Samochodu: brak obciążeń.
4. Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady jawne i ukryte, w tym braki
w wyposażeniu Samochodu (wyłączenie rękojmi za wady). Wyłączenie rękojmi za wady jawne,
o których kupujący nie wiedział w chwili zawarcia umowy, oraz za wady ukryte nie ma zastosowania, gdy kupującym jest konsument, jednakże w tym przypadku odpowiedzialność sprzedawcy zostaje ograniczona do roku od dnia wydania Samochodu kupującemu.

II.
1. Cena wywoławcza samochodu wynosi 60.700,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100).
2. Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł brutto.

III.
1. Przetarg będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem przetargu dostępnym na stronie www.gat.pl/regulamin_przetargu.
2. Dodatkowych informacji o przetargu udziela w siedzibie Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Szczyrku (43-370) przy ul. Wrzosowej 21 (budynek OTS Zagroń) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00 Pani Izabela Baron. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu 728 873 704 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zarzad@gat.pl.
3. Samochód można oglądać siedzibie Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. (adres jw.) od 9 do 23 lipca 2019 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00.
4. Nie dopuszcza się możliwości odbycia jazdy próbnej.
5. Do wglądu w siedzibie Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. (adres jw.) jest dowód rejestracyjny, karta pojazdu, faktura zakupu, potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia OC, AC, NNW.

IV.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Szczyrku (43-370) przy ul. Wrzosowej 21 (budynek OTS Zagroń).

V.
1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej brutto, to jest 12.140,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto czterdzieści złotych).
2. Wadium winno zostać wniesione w pieniądzu.
3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. prowadzony przez :
Alior Bank S.A. o numerze: 72 2490 0005 0000 4530 5938 0731.

4. Wadium należy wpłacić do dnia 23 lipca 2019 r., przy czym za dzień wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
5. Wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ustalonej w toku przetargu ceny nabycia Samochodu, do której zapłaty zobowiązany jest ten uczestnik.
6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

VI.
1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić wylicytowaną cenę nabycia i odebrać zakupiony Samochód
w terminie 7 dni od dnia przetargu.
2. Jeżeli kupujący nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie traci złożone wadium i prawa wynikające z przybicia.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu wylicytowanej ceny nabycia.

VII.
Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży Samochodu oraz koszty jego odbioru.

VIII.
Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował cenę nabycia równą co najmniej cenie wywoławczej.

IX.
1. Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. może odwołać przetarg bez ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.
2. Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. może zmienić ogłoszenie, a także warunki przetargu bez ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.
3. Prowadzący przetarg może zamknąć przetarg bez podania przyczyn.

REGULAMIN PRZETARGU [kliknij]

Aktualizacja, 8 lipca 2019