Wykonanie i wymiana okien – Zamek w Lesku

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na:
wykonanie oraz wymianę 15 sztuk okien zabytkowego budynku Zamku w Lesku
mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 7

Termin składania ofert przedłużony do 14 maja 2019 r. godzina 14.30.

Powyższe związane z wprowadzoną przez Zamawiającego zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia:
do 31 października 2019 r., w tym możliwość wykonania prac etapami.

I. Zamawiający:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oraz wymiana 15 sztuk okien zabytkowego budynku Zamku w Lesku przy ul. Piłsudskiego 7.

– ZAKRES ZADANIA DO WYKONANIA:
Prace objęte niniejszym zapytaniem należy oszacować z uwzględnieniem projektu pod nazwą :
– Projekt budowlany wymiany okien poddasza zabytkowego budynku Zamku w Lesku – luty 2019
opracowanego przez: BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKOL Kraków.

Ww. projekt udostępniony będzie na prośbę zainteresowanych Oferentów (istnieje możliwość wysłania projektu drogą elektroniczną).

Jednocześnie zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Zamawiającego do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem sprawdzić wymiary aktualnej stolarki tj. nową stolarkę okienną należy dostosować do istniejących otworów okiennych.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Złożona oferta powinna zawierać:

– Formularz ofertowy (dołączony przez Zamawiającego do zapytania ofertowego) zawierający m.in.:
– Nazwa i adres oferenta,
– Datę sporządzenia oferty,
– Cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia,
– Okres gwarancji
– Termin ważności oferty,
– Warunki i termin płatności,
– Podpis oferenta wraz z pieczątką.

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
– Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 października 2019 r., w tym Zamawiający zakłada możliwość wykonania przedmiotu zamówienia etapami. 
– Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl,
– poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie i montaż 15 sztuki okien w Zamku w Lesku””
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Oddział: Zamek w Lesku,
ul. Piłsudskiego , 38-600 Lesko
do 14 maja 2019 r. do godziny 14.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje

– Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
– 606775816, osoba do kontaktu: Mirosława Sołtysik.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Formularz ofertowy :
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.pl w celu otrzymania formularza ofertowego.

Aktualizacja, 30 kwietnia 2019