Przetarg – sprzedaż nieruchomości – Huzele gm. Lesko

Szczyrk, dnia 5 grudnia 2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21,
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000029718, NIP 631-00-16-949, REGON: 271979590,
tel. + 48 32 230 27 01, e-mail : biuro@gat.pl; adres strony: www.gat.pl

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości stanowiących działki nr 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 789, 863, 865, 867, 882/3, 989/4, 989/6 niezabudowane i zabudowane infrastrukturą wyciągu narciarskiego, położone w miejscowości Huzele, w gminie Lesko, w powiecie leskim, w woj. podkarpackim, zapisane w księgach wieczystych numer KS1E/00031846/5, KS1E/00031863/0, KS1E/00033286/5, KS1E/00021422/4, KS1E/00013441/4, KS1E/00031801/8, KS1E/00034154/8.

I. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY
Przedmiotem zbycia jest :
– prawo użytkowania wieczystego gruntów działki opisanej w ewidencji gruntów numerem 788 o powierzchni 0,1355 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00021422/4,
– prawo własności gruntów działek opisanych w ewidencji gruntów numerami : 780, 782, 783, 784, 863, 865, 867, 789 o łącznej powierzchni 1,0014 ha, dla których Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00031846/5; 882/3 o powierzchni 0,1982 ha dla której Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00013441/4; 781 o powierzchni 0,2100 dla której Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00034154/8 ; 786 o powierzchni 0,5151 dla której Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00033286/5; 785 o powierzchni 0, 6854 dla której Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00031863/0; 989/4, 989/6 o łącznej powierzchni 0, 5508 dla której Sąd Rejonowy w Lesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00031801/8,
– prawo własności budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionych działkach stanowiących infrastrukturę wyciągu narciarskiego (nieużytkowane od 2010 roku), na którą składa się : drewniany budynek małej gastronomii o powierzchni użytkowej 49 m2 , budynek techniczny stacji napędowej wyciągu narciarskiego o powierzchni użytkowej 90,30 m2, parking, wyciąg narciarski orczykowy, elementy instalacji sztucznego naśnieżania oraz oświetlenia.

Nieruchomości położone we wschodniej części miejscowości Huzele, w gminie Lesko, w powiecie leskim, w województwie podkarpackim. Działki zlokalizowane są w dolnej części płn.-wsch. zbocza góry Gruszka oraz w dolinie rzeki San. Nieruchomości leżą na terenach zalesionych, w części są zabudowane infrastrukturą wyciągu narciarskiego orczykowego. Dolna stacja wyciągu znajduje się w odległości 120 m od drogi wojewódzkiej nr 893 łączącej Lesko z Cisną i w odległości 900 m od drogi krajowej nr 84 prowadzącej z Sanoka do granicy z Ukrainą w Krościenku. W odległości 1,5 km na wschód od stacji wyciągu znajduje się ścisłe centrum miasta i gminy Lesko, a w nim liczne placówki handlowo-usługowe, administracyjne i oświatowe. W sąsiedztwie znajdują się tereny zalesione, a od strony wschodniej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wśród których znajduje się też placówka Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Nieruchomości leżą na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren działki nr 882/3, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 37/04 z dnia 09.12.2004, przeznaczony jest pod zabudowę usługową, budynek małej gastronomii przy istniejącym wyciągu narciarskim, zbiornik na ścieki.
Natomiast działki nr 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 789, 863, 865, 867, 989/4, 989/6 obręb 0007 Huzele, są położone na terenie objętym zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lesko, przyjętym uchwałą nr XVIII/168/2000 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 05.10.2000 r., zmienioną uchwałą nr LIII/381/10 z dnia 19.07.2010 r., zmieniony uchwałą nr XXXVI/277/13 z dnia 29.08.2013 r., zmieniony uchwałą nr XLIII/342/01 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 14.10.2021 r, z póź.zm., ww. działki leżą w strefie C osadnictwa wiejskiego. Działka nr 882/3 obręb 0007 Huzele leży na terenie oznaczonym symbolem M5 przeznaczonym pod istniejące zespoły zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wraz z usługami. Pozostałe nr 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 789, 863, 865, 867, 989/4, 989/6 obręb 0007 Huzele, leżą na terenie oznaczonym symbolem ZL przeznaczonym pod lasy.

II. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU
TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na warunkach określonych w Regulaminie zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (dalej jako : Regulamin) oraz w niniejszym Ogłoszeniu.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu..

Jednocześnie zgodnie z Regulaminem w określonych przypadkach postępowanie może być kontynuowane w formie aukcji.

CENA WYWOŁAWCZA
Cena wywoławcza nieruchomości zlokalizowanej w Huzelach, Gmina Lesko, obejmującej prawo wieczystego użytkowania gruntów działki nr 788 oraz prawo własności gruntów działek o nr: 780, 782, 783, 784, 863, 865, 867, 789, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionych działkach stanowiących infrastrukturę wyciągu narciarskiego (nieużytkowane od 2010 roku), w tym : drewniany budynek małej gastronomii, budynek techniczny stacji napędowej wyciągu narciarskiego, parking, wyciąg narciarski orczykowy, elementy instalacji sztucznego naśnieżania oraz oświetlenia, wynosi 500.000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości, w tym: :
– działek zabudowanych nr 989/4, 788, 989/6 i 882/3,
– budynków i budowli stanowiących infrastrukturę nieczynnego wyciągu narciarskiego, na którą składa się : drewniany budynek małej gastronomii, budynek techniczny stacji napędowej wyciągu narciarskiego, parking, wyciąg narciarski orczykowy, elementy instalacji sztucznego naśnieżania oraz oświetlenia. objęte będą zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT;

– działek niezabudowanych nr 781, 786, 785, 780, 782, 783, 784, 863, 865, 867, 789; objęte będą zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT;

UWAGA : dla ważności postępowania zaoferowana cena musi być wyższa niż cena wywoławcza.

WADIUM
Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2024 r. w pieniądzu (waluta: polski złoty) na konto Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w banku Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4530 5938 0731, przy czym liczy się faktyczny termin wpłaty wadium na wskazane konto, z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg pisemny – nieruchomość w Huzelach, Gmina Lesko”.
– Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu oraz Ogłoszenia przez podmiot, który wpłacił wadium.
– Niedopuszczalna jest zapłata wadium poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także gdy Oferent w przetargu (gdy zbycie Składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, gdy oferent (zważywszy, że zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.
– Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
– Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium zwraca się w kwocie nominalnej, bez odsetek.
– O przepadku wadium na rzecz Spółki, w sytuacji zaistnienia przesłanek przepadku określonych w Regulaminie, Spółka zawiadomi pisemnie podmiot, który dokonał wpłaty wadium, niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki.

WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA
Wysokość postąpienia w aukcji wynosi 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), tj. 0,5% ceny wywoławczej. W przypadku aukcji warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą w przypadku przetargu pisemnego wynosi minimum 50 dni od dnia komisyjnego otwarcia ofert.
W przypadku gdy przetarg przejdzie w aukcję, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z udzieleniem przybicia i wynosi minimum 50 dni.

WIZJA LOKALNA
Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną
z ramienia Spółki tj. Aleksandra Grzywacz pod numerem telefonu 660 786 700.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu wysyłając zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@gat.pl od 11.12.2023 do 11.01.2024 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura tj. 8-15.

DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać na piśmie, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z oznaczeniem „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Huzelach, Gmina Lesko” w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2024 r. godz. 10.00 pocztą na adres: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk lub złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A., a nie datę stempla pocztowego. Biuro Spółki czynne jest w dniach roboczych w godz. od 8.00–15.00.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Oferta powinna być złożona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
w tym powinna zawierać w szczególności:
– imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta,
– wskazanie oferowanej ceny netto i sposób finansowania,
– dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem konta, na które ma być zwrócone w przypadku zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym
– datę sporządzenia oferty,
– wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy,
– oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 50 dni,
– oświadczenia Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zgodnie z treścią ogłoszenia,
– odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

OTWARCIE OFERT
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21 (budynek Hotelu Zagroń) w dniu 18.01.2024 r. o godzinie 11.00.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, z zachowaniem § 14 Regulaminu, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, za zgodą wszystkich oferentów, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji
w tym samym dniu.

POZOSTAŁE INFORMACJE
– Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”, dostępnym w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.gat.pl.
– Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji.
– Do niniejszego postępowania przetargowego konieczne jest uzyskanie zgód korporacyjnych, o których mowa
w § 3 „Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”. Tym samym warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych.
W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku kontynuowania przetargu w trybie aukcji, po ustaniu postąpień, z chwilą przybicia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, co uzależnione jest od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.
– Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanej nieruchomości objętej niniejszym postępowaniem.
– Spółka zastrzega możliwość wykonania przez uprawniony podmiot lub podmioty prawa pierwokupu nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, o ile właściwe przepisy prawa to przewidują na dzień zawarcia stosownej umowy.
– Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru notariusza celem podpisania umowy przenoszącej własność.
– Spółka ma prawo unieważnić lub zamknąć postępowanie przetargowe w każdym czasie i na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki – kliknij żeby pobrać :
Ogłoszenie 
1. Wzór Oferty.
2. Wzór oświadczenia.
3. Informacja o ochronie danych osobowych.
4. Zdjęcia poglądowe.
5. Regulamin Zbywania Składników Aktywów Trwałych Spółki GAT S.A.