Przetarg – sprzedaż nieruchomości – Kudowa Zdrój

Szczyrk, dnia 5 grudnia 2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21,
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000029718, NIP 631-00-16-949, REGON: 271979590,
tel. + 48 32 230 27 01, e-mail : biuro@gat.pl; adres strony: www.gat.pl

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 267/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 299/9, 299/10, AM-9, położonych w obrębie geodezyjnym Stary Zdrój, gmina Kudowa – Zdrój, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, o łącznej powierzchni 3,7141 ha , objętej księgą wieczystą nr SW1K/00018490/9, wraz z budynkiem stacji transformatorowej.

I. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY
Przedmiotem zbycia jest :
– prawo użytkowania wieczystego gruntów działek opisanych w ewidencji gruntów numerami 267/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 299/9, 299/10,
o łącznej powierzchni 3,7141 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00018490/9,
– prawo własności budynku stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 28 m2, posadowionego na działce nr 299/8.

Nieruchomość położona jest w Kudowie-Zdroju, znanej miejscowości uzdrowiskowej na terenie Ziemi Kłodzkiej w obrębie geodezyjnym Stary Zdrój, blisko centrum miejscowości i większości obiektów uzdrowiskowych w mieście. Odległość nieruchomości od głównej ulicy w Uzdrowisku czyli ul. Zdrojowej oraz Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju wynosi zaledwie 300 m, od drogi krajowej nr 8 ok – 1 km a od dawnego przejścia granicznego Kudowa – Słone i granicy z Republiką Czeską – 4 km.
W najbliższym otoczeniu nieruchomości przeważa zabudowa typu pensjonatowego oraz obiekty związane z funkcją uzdrowiskową miejscowości.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży składa się z 10 działek tworzących zwartą całość położoną pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza oraz po północnej stronie ul. Słowackiego. Poszczególne działki mają zróżnicowany charakter pod względem dostępności komunikacyjnej, kształtu, dostępu do sieci uzbrojenia technicznego oraz ukształtowanie terenu. Dojazd do większości działek możliwy jest od strony ul. Słowackiego, tj. drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, a do części prowadzi „droga” nie posiadająca nawierzchni utwardzonej, chodników ani innych elementów wyposażenia technicznego. Wszystkie działki pokryte są roślinnością trawiastą, miejscami są zakrzaczone i zadrzewione.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXII/154/96 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Jako przeważające przeznaczenie nieruchomości w MPZP: usługi zdrowia (sanatoria, szpitale), usługi turystyki (hotele), inne usługi (związane z funkcjami głównymi – gastronomia, handel), mieszkalnictwo pensjonatowe.

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. zainicjowała proces mający na celu wprowadzenie stosownych zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla zbywanej nieruchomości.

II. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na warunkach określonych w Regulaminie zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (dalej jako : Regulamin) oraz w niniejszym Ogłoszeniu.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu..

Dopuszcza się składanie oferty na poszczególne działki wraz z udziałami w drodze. Jednakże oferty te rozpatrywane będą tylko i wyłącznie w razie braku ofert na zakup całej nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży.

Jednocześnie zgodnie z Regulaminem w określonych przypadkach postępowanie może być kontynuowane w formie aukcji.

CENA WYWOŁAWCZA
Cena wywoławcza nieruchomości zlokalizowanej w Kudowie Zdroju, obejmującej prawo wieczystego użytkowania gruntów działek nr 267/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 299/9, 299/10, o powierzchni 3,7141 ha oraz prawo własności budynku stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 28 m2 na działce nr 299/8, wynosi 6.800.000,00 zł netto (słownie: sześć milionów osiemset  tysięcy złotych netto 00/100), w tym wartość budynku stacji transformatorowej wynosi 106 587,00 zł netto.

Przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów oddzielnie dla działek nr 267/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 299/9, 299/10, oraz prawa własności budynku stacji transformatorowej posadowionego na działce 299/8 cena wywoławcza dla poszczególnych działek wynosi:

 • Wartość działki nr 267/1 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4 wynosi : 880 232 zł
 • Wartość działki nr 299/1 jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4 wynosi:   691 938 zł.
 • Wartość działki nr 299/2 jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4 wynosi: 696 710 zł.
 • Wartość działki nr 299/3 jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4 wynosi:   698 139 zł.
 • Wartość działki nr 299/5 jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4 wynosi:   739 202 zł.
 • Wartość działki nr 299/6 jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4 wynosi:   740 113 zł.
 • Wartość działki nr 299/7 jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4 wynosi:   738 026 zł.
 • Wartość działki nr 299/8 jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku stacji transformatorowej wynosi:   1 340 967 zł.
 • Wartość działki nr 299/9 jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wynosi:   836 350 zł.
 • Wartość działki nr 299/10 jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego wynosi:   638 253 zł.

UWAGA : dla ważności postępowania zaoferowaną cena musi być wyższa niż cena wywoławcza.

Nieruchomości działek, objęte niniejszym postępowaniem na sprzedaż, stanowią odrębną jednostkę gruntu, są odrębnym towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, w związku z czym ich sposób opodatkowania należy rozpatrywać odrębnie.
Mając powyższe na uwadze na dzień ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości w zakresie prawa wieczystego gruntów działek nr 267/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/9, 299/10, objęta jest opodatkowaniem podatkiem VAT wg stawki 23%.
Natomiast sprzedaż w zakresie prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/8 wraz z prawem własności budynku stacji transformatorowej będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy czym istnieje możliwość rezygnacji z tego zwolnienia.

WADIUM
Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 340 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2024 r. w pieniądzu (waluta: polski złoty) na konto Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w banku Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4530 5938 0731, przy czym liczy się faktyczny termin wpłaty wadium na wskazane konto, z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg pisemny – nieruchomość gruntowa w Kudowie Zdroju”.

Przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów oddzielnie dla działek nr 267/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 299/9, 299/10, oraz prawa własności budynku stacji transformatorowej posadowionego na działce 299/8 wysokość wadium (po zaokrągleniu do pełnych złotych) dla poszczególnych działek wynosi:

 • 44 012 zł dla działki 267/1 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 34 597 zł dla działki nr 299/1 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 34 836 zł dla działki nr 299/2 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 34 907 zł dla działki nr 299/3 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 36 960 zł dla działki nr 299/5 wraz z prawem do 1/7  prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 37 006 zł dla działki nr 299/6 wraz z prawem do 1/7  prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 36 901 zł dla działki nr 299/7 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 67 048 zł dla działki nr 299/8 wraz z prawem własności budynku stacji transformatorowej
 • 41 818 zł dla działki nr 299/9
 • 31 913 zł dla działki nr 299/10

– Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu oraz Ogłoszenia przez podmiot, który wpłacił wadium.
– Niedopuszczalna jest zapłata wadium poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także gdy Oferent w przetargu (gdy zbycie Składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, gdy oferent w przetargu (zważywszy, że zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.
– Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
– Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium zwraca się w kwocie nominalnej, bez odsetek.
– O przepadku wadium na rzecz Spółki, w sytuacji zaistnienia przesłanek przepadku określonych w Regulaminie, Spółka zawiadomi pisemnie podmiot, który dokonał wpłaty wadium, niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki.
WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA
Wysokość postąpienia w aukcji wynosi 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące  złotych 00/100), tj. 0,5% ceny wywoławczej. W przypadku aukcji warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów oddzielnie dla działek nr 267/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6, 299/7, 299/8, 299/9, 299/10 oraz prawa własności budynku stacji transformatorowej posadowionego na działce 299/8 wysokość postąpienia (po zaokrągleniu do pełnych złotych) dla poszczególnych działek wynosi:

 • 4401 zł dla działki nr 267/1 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 3460 zł dla działki nr 299/1 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 3484 zł dla działki nr 299/2 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 3491 zł dla działki nr 299/3 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 3696 zł dla działki nr 299/5 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 3701 zł dla działki nr 299/6 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 3690 zł dla działki nr 299/7 wraz z prawem do 1/7 prawa użytkowania wieczystego działki nr 299/4
 • 6705 zł dla działki nr 299/8 wraz z prawem własności budynku stacji transformatorowej
 • 4182 zł dla działki nr 299/9
 • 3191 zł dla działki nr 299/10

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Termin związania ofertą w przypadku przetargu pisemnego wynosi minimum 50 dni od dnia komisyjnego otwarcia ofert.
W przypadku gdy przetarg przejdzie w aukcję, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z udzieleniem przybicia i wynosi minimum 50 dni.

WIZJA LOKALNA
Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Spółki tj. Aleksandra Grzywacz pod numerem telefonu 660 786 700.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu wysyłając zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@gat.pl od 11.12.2023 do 11.01.2024 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura tj. 8-15.

DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać na piśmie, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z oznaczeniem „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Kudowie Zdroju” w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2024 r. godz. 10.00 pocztą na adres: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk lub złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A., a nie datę stempla pocztowego. Biuro Spółki czynne jest w dniach roboczych w godz. od 8.00–15.00.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Oferta powinna być złożona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, w tym powinna zawierać w szczególności:
– imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta,
– wskazanie oferowanej ceny netto i sposób finansowania,
– dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem konta, na które ma być zwrócone w przypadku zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym
– datę sporządzenia oferty,
– wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy,
– oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 50 dni,
– oświadczenia Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zgodnie z treścią ogłoszenia,
– odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

OTWARCIE OFERT
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21 (budynek Hotelu HALO Szczyrk) w dniu 18.01.2024 r. o godzinie 13.00.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, z zachowaniem § 14 Regulaminu, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, za zgodą wszystkich oferentów, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu.

POZOSTAŁE INFORMACJE
– Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”, dostępnym w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.gat.pl.
– Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji.
– Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które na dzień otwarcia ofert / przeprowadzenia aukcji nie będą posiadały zadłużenia wobec Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A.
– Do niniejszego postępowania przetargowego konieczne jest uzyskanie zgód korporacyjnych, o których mowa w § 3 „Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”. Tym samym warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych.
W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku kontynuowania przetargu w trybie aukcji, po ustaniu postąpień, z chwilą przybicia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, co uzależnione jest od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.
– Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanej nieruchomości objętej niniejszym postępowaniem.
– Spółka zastrzega możliwość wykonania przez uprawniony podmiot lub podmioty prawa pierwokupu nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, o ile właściwe przepisy prawa to przewidują na dzień zawarcia stosownej umowy.
– Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru notariusza celem podpisania umowy przenoszącej własność.
– Spółka ma prawo unieważnić lub zamknąć postępowanie przetargowe w każdym czasie i na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki – kliknij żeby pobrać:
Ogłoszenie
1. 1. Wzór Oferty na całość przedmiotu postępowania.
1. 2. Wzór Oferty na część przedmiotu postępowania.
2. Wzór oświadczenia.
3. Informacja o ochronie danych osobowych.
4. Zdjęcia poglądowe.
5. Regulamin Zbywania Składników Aktywów Trwałych Spółki GAT S.A.