Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Ustroniu

Szanowni Państwo, 

zgodnie z par 5 ust 4 a) Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych Spółki uznano przetarg na sprzedaż nieruchomości budynkowej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Wczasowej 90 za zakończony wynikiem negatywnym. 
Tym samym przedmiotowe postępowanie zostało zamknięte. 

_______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21,
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000029718, NIP 631-00-1649, REGON: 271979590,
tel. + 48 32 230 27 01, e-mail : biuro@gat.pl; adres strony: www.gat.pl

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości budynkowej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Wczasowej 90, zabudowanej obiektami nieczynnego Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „Barbara”, opisanej w ewidencji gruntów działką nr 4046/19, obręb ewidencyjny 0004 Ustroń o powierzchni 1,7777 ha, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00052590/9.

I. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY
Przedmiotem zbycia jest :
– prawo użytkowania wieczystego gruntów działki opisanej w ewidencji gruntów numerem 4046/19 o powierzchni 1,7777 ha, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00052590/9
– prawo własności budynków i obiektów inżynierii wodnej i lądowej – budowli, posadowionych na wyżej wymienionej działki, stanowiących obiekty nieczynnego OWS „Barbara” o łącznej powierzchni użytkowej 3 540,78 m2; wraz ruchomościami, które stanowią integralną część budynku tj. wyposażenie kotłowni, centrala telefoniczna, system alarmowy i system sygnalizacji p.poż. oraz pozostałe wyposażenie Ośrodka znajdujące się na terenie Obiektu

Nieruchomość budynkowa zlokalizowana jest na zboczu góry Równica w Ustroniu – Jaszowcu przy ul. Wczasowej 90, zabudowana dwoma budynkami trzykondygnacyjnymi połączonymi przewiązką o funkcji wypoczynkowo-szkoleniowej tj. budynkami nieczynnego Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „Barbara” o powierzchni użytkowej 3.540,78 m2.
Nieruchomość położona jest w odległości około 4 km od ścisłego centrum Miasta Ustroń, w strefie uzdrowiskowej miasta.

Dojazd do nieruchomości stanowi droga publiczna, asfaltowa – ulica Wczasowa, połączona bezpośrednio z główną drogą dojazdową na górę Równica- ulicą Równica, która łączy się z ulicą Turystyczną (trasa 941 Katowice-Wisła). Jednocześnie nieruchomość oddalona jest od głównych szlaków komunikacyjnych, co chroni ją przed hałasem czy nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza poprzez spaliny, jak również zwiększa jej atrakcyjność poprzez walory krajobrazowe – bliskość lasu, widok na góry.
W najbliższym otoczeniu posadowione są obiekty rekreacyjno – wypoczynkowe oraz tereny leśne.

Nieruchomość jest w pełni uzbrojona, posiada pełną infrastrukturę techniczną : energia elektryczna, woda. gaz, linie telefoniczne, kanalizacja, ochrona zewnętrzna i monitoring jak również ochrona przeciwpożarowa. Od października 2013 r. wyłączona jest z działalności turystycznej, dlatego też celem zachowania bezpieczeństwa w budynku działają tylko instalacje niezbędne do jego zabezpieczenia tzn. elektryczna tylko w części wymaganej do prawidłowego funkcjonowania systemów alarmowych i p.poż., wodna zakręcona jednakże nie odłączona z uwagi na bezpieczeństwo p.poż. (hydranty).

Działka 4046/19 położona jest na terenie, dla którego nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr X/132/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń przedmiotowa działka położna jest w jednostce oznaczonej symbolem UT – obszar usług turystyki.
Działka w kształcie nieregularnym. Konfiguracja terenu jest zróżnicowana – spadki terenu; strome zbocze.

Zgodnie z informacją powziętą w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach – Delegatura w Bielsku – Białej karta ewidencyjna zespołu domów wczasowych w Ustroniu Jaszowcu: ul. Wczasowej 47, 49, 51, 88, 90 została włączona do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wśród wskazanych nieruchomości znajduje się m.in. dom wczasowy przy ul. Wczasowej 90.

II. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU
TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na warunkach określonych w Regulaminie zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (dalej jako : Regulamin) oraz w niniejszym Ogłoszeniu.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu..

Jednocześnie zgodnie z Regulaminem w określonych przypadkach postępowanie może być kontynuowane w formie aukcji.

CENA WYWOŁAWCZA
Cena wywoławcza nieruchomości budynkowej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Wczasowej 90, obejmującej prawo wieczystego użytkowania gruntów działki nr 4046/19 o powierzchni 1,7777 ha
oraz prawo własności budynków i obiektów nieczynnego OWS „Barbara” o łącznej powierzchni użytkowej 3 540,78 m2, wraz ruchomościami, które stanowią integralną część budynków tj. wyposażenie kotłowni, centrala telefoniczna, system alarmowy i system sygnalizacji p.poż., wynosi 3.000.000,00 zł netto (słownie : trzy miliony złotych 00/100).

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w zakresie prawa użytkowania wieczystego gruntów działki nr 4046/19 oraz prawa własności budynków i obiektów nieczynnego OWS „Barbara” podlegają zwolnieniu z opodatkowania od towarów i usług na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże ruchomości, w postaci wyposażenia kotłowni, centrali telefonicznej, systemu alarmowego i system sygnalizacji p.poż., o wartości 45.618,00 zł netto objęte są opodatkowaniem podatkiem VAT wg stawki 23%.

UWAGA : dla ważności postępowania zaoferowaną cena musi być wyższa niż cena wywoławcza.

WADIUM
Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2021 r. w pieniądzu (waluta: polski złoty) na konto Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w banku Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4530 5938 0731, przy czym liczy się faktyczny termin wpłaty wadium na wskazane konto, z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg pisemny – nieruchomość budynkowa w Ustroniu, działka nr 4046/19”.
– Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu oraz Ogłoszenia przez podmiot, który wpłacił wadium.
– Niedopuszczalna jest zapłata wadium poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także gdy Oferent w przetargu (gdy zbycie Składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, gdy oferent w przetargu (zważywszy, że zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.
– Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
– Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone
w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium zwraca się w kwocie nominalnej, bez odsetek.
– O przepadku wadium na rzecz Spółki, w sytuacji zaistnienia przesłanek przepadku określonych
w Regulaminie, Spółka zawiadomi pisemnie podmiot, który dokonał wpłaty wadium, niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki.

WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA

Wysokość postąpienia w aukcji wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), tj. 0,5% ceny wywoławczej. W przypadku aukcji warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Termin związania ofertą w przypadku przetargu pisemnego wynosi minimum 50 dni od dnia komisyjnego otwarcia ofert.
W przypadku gdy przetarg przejdzie w aukcję bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z udzieleniem przybicia i wynosi minimum 50 dni.

WIZJA LOKALNA
Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Spółki tj. Panem Ireneuszem Furczykiem pod numerem telefonu 606 209 983.
Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 11.01.2021 r. do 19.02.2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu wysyłając zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@gat.pl od 11.01.2021 r. do 19.02.2021 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura tj. 8-16.

DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać na piśmie, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z oznaczeniem „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej w Ustroniu, działka nr 4046/19”
w nieprzekraczanym terminie do 24 lutego 2021 r. godz. 12.00 pocztą na adres : Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk lub złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A., a nie datę stempla pocztowego. Biuro Spółki czynne jest w dniach roboczych w godz. od 8.00–16.00.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Oferta powinna być złożona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
w tym powinna zawierać w szczególności:
– imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta,
– wskazanie oferowanej ceny netto i sposób finansowania,
– dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem konta, na które ma być zwrócone w przypadku zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym
– datę sporządzenia oferty,
– wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy,
– oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 50 dni,
– oświadczenia Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zgodnie z treścią ogłoszenia,
– odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

OTWARCIE OFERT
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21 (budynek OTS Zagroń) w dniu 24 lutego 2021 r. o godzinie 13.00.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, z zachowaniem § 14 Regulaminu, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, za zgodą wszystkich oferentów, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji
w tym samym dniu.

POZOSTAŁE INFORMACJE
– Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”, dostępnym w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.gat.pl.
– Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji.
– Do niniejszego postępowania przetargowego konieczne jest uzyskanie zgód korporacyjnych,
o których mowa w § 3 „Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”. Tym samym warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych.
W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku kontynuowania przetargu w trybie aukcji, po ustaniu postąpień, z chwilą przybicia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, co uzależnione jest od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.
– Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanej nieruchomości objętej niniejszym postępowaniem.
– Spółka zastrzega możliwość wykonania przez uprawniony podmiot lub podmioty prawa pierwokupu nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, o ile właściwe przepisy prawa to przewidują na dzień zawarcia stosownej umowy.
– Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru notariusza celem podpisania umowy przenoszącej własność.
– Spółka ma prawo unieważnić lub zamknąć postępowanie przetargowe w każdym czasie i na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Informacja o dodatkowym terminie wizji lokalnej (aktualizacja 05.01.2021) :
Informujemy, że wizja lokalna będzie również możliwa dnia 8 stycznia 2021 r.  Jednocześnie poniżej podajemy dane kontaktowe celem umówienia godziny :
Ireneusz Furczyk tel. 606 209 983

Załączniki:
1. Wzór Oferty – kliknij żeby pobrać
2. Wzór oświadczenia – kliknij żeby pobrać
3. Informacja o ochronie danych osobowych – kliknij żeby pobrać

Regulamin zbywania – kliknij żeby pobrać
Pełna treść ogłoszenia do pobrania (27.01.2021) – kliknij żeby pobrać

GAT_Nieruchomosc Ustron_zdjecie 1 GAT_Nieruchomosc Ustron_zdjecie 2

Aktualizacja, dnia 04.01.2021, 05.01.2021
27.01.2021
05.03.2021