Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Ustroniu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21,
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000029718, NIP 631-00-1649, REGON: 271979590,
tel. + 48 32 230 27 01, e-mail : biuro@gat.pl; adres strony: www.gat.pl

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości budynkowej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Wczasowej 90, zabudowanej obiektami nieczynnego Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „Barbara”, opisanej w ewidencji gruntów działką nr 4046/19, obręb ewidencyjny 0004 Ustroń o powierzchni 1,7777 ha, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00052590/9.

Informacja o dodatkowym terminie wizji lokalnej (aktualizacja 05.01.2021) :
Informujemy, że wizja lokalna będzie również możliwa dnia 8 stycznia 2021 r.  Jednocześnie poniżej podajemy dane kontaktowe celem umówienia godziny :
Ireneusz Furczyk tel. 606 209 983

I. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY
Przedmiotem zbycia jest :
– prawo użytkowania wieczystego gruntów działki opisanej w ewidencji gruntów numerem 4046/19 o powierzchni 1,7777 ha, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00052590/9
– prawo własności budynków i obiektów inżynierii wodnej i lądowej – budowli, posadowionych na wyżej wymienionej działki, stanowiących obiekty nieczynnego OWS „Barbara” o łącznej powierzchni użytkowej 3 540,78 m2; wraz ruchomościami, które stanowią integralną część budynku tj. wyposażenie kotłowni, centrala telefoniczna, system alarmowy i system sygnalizacji p.poż. oraz pozostałe wyposażenie Ośrodka znajdujące się na terenie Obiektu

Nieruchomość budynkowa zlokalizowana jest na zboczu góry Równica w Ustroniu – Jaszowcu przy ul. Wczasowej 90, zabudowana dwoma budynkami trzykondygnacyjnymi połączonymi przewiązką o funkcji wypoczynkowo-szkoleniowej tj. budynkami nieczynnego Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „Barbara” o powierzchni użytkowej 3.540,78 m2.
Nieruchomość położona jest w odległości około 4 km od ścisłego centrum Miasta Ustroń, w strefie uzdrowiskowej miasta.

Dojazd do nieruchomości stanowi droga publiczna, asfaltowa – ulica Wczasowa, połączona bezpośrednio z główną drogą dojazdową na górę Równica- ulicą Równica, która łączy się z ulicą Turystyczną (trasa 941 Katowice-Wisła). Jednocześnie nieruchomość oddalona jest od głównych szlaków komunikacyjnych, co chroni ją przed hałasem czy nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza poprzez spaliny, jak również zwiększa jej atrakcyjność poprzez walory krajobrazowe – bliskość lasu, widok na góry.
W najbliższym otoczeniu posadowione są obiekty rekreacyjno – wypoczynkowe oraz tereny leśne.

Nieruchomość jest w pełni uzbrojona, posiada pełną infrastrukturę techniczną : energia elektryczna, woda. gaz, linie telefoniczne, kanalizacja, ochrona zewnętrzna i monitoring jak również ochrona przeciwpożarowa. Od października 2013 r. wyłączona jest z działalności turystycznej, dlatego też celem zachowania bezpieczeństwa w budynku działają tylko instalacje niezbędne do jego zabezpieczenia tzn. elektryczna tylko w części wymaganej do prawidłowego funkcjonowania systemów alarmowych i p.poż., wodna zakręcona jednakże nie odłączona z uwagi na bezpieczeństwo p.poż. (hydranty).

Działka 4046/19 położona jest na terenie, dla którego nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr X/132/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń przedmiotowa działka położna jest w jednostce oznaczonej symbolem UT – obszar usług turystyki.
Działka w kształcie nieregularnym. Konfiguracja terenu jest zróżnicowana – spadki terenu; strome zbocze.
Na stronie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, znajduje się informacja o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zespołu domów wczasowych w Ustroniu Jaszowcu: przy ul. Stromej 20, 18, 7, 5, 6, 2, ul. Wczasowej 47, 49, 51, 88, 90 oraz ul. Turystycznej 6, 7, 8, 10. Wśród ww. nieruchomości znajduje się m.in. dom wczasowy przy ul. Wczasowej 90. Na dzień publikacji ogłoszenia ww. karty ewidencyjne nie zostały włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

II. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU
TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na warunkach określonych w Regulaminie zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (dalej jako : Regulamin) oraz w niniejszym Ogłoszeniu.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu..

Jednocześnie zgodnie z Regulaminem w określonych przypadkach postępowanie może być kontynuowane w formie aukcji.

CENA WYWOŁAWCZA
Cena wywoławcza nieruchomości budynkowej zlokalizowanej w Ustroniu przy ul. Wczasowej 90, obejmującej prawo wieczystego użytkowania gruntów działki nr 4046/19 o powierzchni 1,7777 ha
oraz prawo własności budynków i obiektów nieczynnego OWS „Barbara” o łącznej powierzchni użytkowej 3 540,78 m2, wraz ruchomościami, które stanowią integralną część budynków tj. wyposażenie kotłowni, centrala telefoniczna, system alarmowy i system sygnalizacji p.poż., wynosi 3.000.000,00 zł netto (słownie : trzy miliony złotych 00/100).

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w zakresie prawa użytkowania wieczystego gruntów działki nr 4046/19 oraz prawa własności budynków i obiektów nieczynnego OWS „Barbara” podlegają zwolnieniu z opodatkowania od towarów i usług na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże ruchomości, w postaci wyposażenia kotłowni, centrali telefonicznej, systemu alarmowego i system sygnalizacji p.poż., o wartości 45.618,00 zł netto objęte są opodatkowaniem podatkiem VAT wg stawki 23%.

UWAGA : dla ważności postępowania zaoferowaną cena musi być wyższa niż cena wywoławcza.

WADIUM
Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2021 r. w pieniądzu (waluta: polski złoty) na konto Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w banku Alior Bank S.A. 72 2490 0005 0000 4530 5938 0731, przy czym liczy się faktyczny termin wpłaty wadium na wskazane konto, z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg pisemny – nieruchomość budynkowa w Ustroniu, działka nr 4046/19”.
– Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu oraz Ogłoszenia przez podmiot, który wpłacił wadium.
– Niedopuszczalna jest zapłata wadium poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także gdy Oferent w przetargu (gdy zbycie Składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, gdy oferent w przetargu (zważywszy, że zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.
– Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
– Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone
w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium zwraca się w kwocie nominalnej, bez odsetek.
– O przepadku wadium na rzecz Spółki, w sytuacji zaistnienia przesłanek przepadku określonych
w Regulaminie, Spółka zawiadomi pisemnie podmiot, który dokonał wpłaty wadium, niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki.

WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA

Wysokość postąpienia w aukcji wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), tj. 0,5% ceny wywoławczej. W przypadku aukcji warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Termin związania ofertą w przypadku przetargu pisemnego wynosi minimum 50 dni od dnia komisyjnego otwarcia ofert.
W przypadku gdy przetarg przejdzie w aukcję bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z udzieleniem przybicia i wynosi minimum 50 dni.

WIZJA LOKALNA
Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Spółki tj. Panem Ireneuszem Furczykiem pod numerem telefonu 606 209 983.
Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 11.01.2021 r. do 01.02.2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu wysyłając zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@gat.pl od 11.01.2021 r. do 01.02.2021 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura tj. 8-16.

DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać na piśmie, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z oznaczeniem „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej w Ustroniu, działka nr 4046/19”
w nieprzekraczanym terminie do 4 lutego 2021 r. godz. 12.00 pocztą na adres : Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk lub złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A., a nie datę stempla pocztowego. Biuro Spółki czynne jest w dniach roboczych w godz. od 8.00–16.00.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Oferta powinna być złożona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
w tym powinna zawierać w szczególności:
– imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta,
– wskazanie oferowanej ceny netto i sposób finansowania,
– dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem konta, na które ma być zwrócone w przypadku zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym
– datę sporządzenia oferty,
– wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy,
– oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 50 dni,
– oświadczenia Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zgodnie z treścią ogłoszenia,
– odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.

OTWARCIE OFERT
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21 (budynek OTS Zagroń) w dniu 4 lutego 2021 r. o godzinie 13.00.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, z zachowaniem § 14 Regulaminu, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, za zgodą wszystkich oferentów, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji
w tym samym dniu.

POZOSTAŁE INFORMACJE
– Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”, dostępnym w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.gat.pl.
– Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji.
– Do niniejszego postępowania przetargowego konieczne jest uzyskanie zgód korporacyjnych,
o których mowa w § 3 „Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych Spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”. Tym samym warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych.
W związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku kontynuowania przetargu w trybie aukcji, po ustaniu postąpień, z chwilą przybicia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, co uzależnione jest od uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.
– Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanej nieruchomości objętej niniejszym postępowaniem.
– Spółka zastrzega możliwość wykonania przez uprawniony podmiot lub podmioty prawa pierwokupu nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, o ile właściwe przepisy prawa to przewidują na dzień zawarcia stosownej umowy.
– Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru notariusza celem podpisania umowy przenoszącej własność.
– Spółka ma prawo unieważnić lub zamknąć postępowanie przetargowe w każdym czasie i na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Wzór Oferty – kliknij żeby pobrać
2. Wzór oświadczenia – kliknij żeby pobrać
3. Informacja o ochronie danych osobowych – kliknij żeby pobrać

Regulamin zbywania – kliknij żeby pobrać
Ogłoszenie do pobrania – kliknij żeby pobrać

GAT_Nieruchomosc Ustron_zdjecie 1 GAT_Nieruchomosc Ustron_zdjecie 2

Aktualizacja, dnia 04.01.2021, 05.01.2021