Regulamin przetargu

REGULAMIN PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO FORD MONDEO
znak sprawy GAT/ZST/06/2019

organizowanego przez Gliwicką Agencję Turystyczną S.A.
z siedzibą w Szczyrku (43-370) przy ul. Wrzosowej 21,
KRS: 0000029718, NIP 631-00-16-949, REGON 271979590
(dalej jako: „Spółka” lub „sprzedawca”)

§ 1.
Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki oraz zasady i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (dalej jako: „przetarg”) na sprzedaż używanego samochodu osobowego Ford Mondeo 2,0 TDCi 2,0 KAT, 132 kW, pojemność silnika 1997 ccm, skrzynia biegów manualna 6 stopniowa, nr VIN WF0FXXWPCFFT39752, nr silnika FT39752, nr rejestracyjny SK 966HT, kombi, 5-drzwiowy, 5-osobowy, rok produkcji 2015, przebieg 33711 (stan na dzień 26.06.2019 r.), kolor Magnetic – szary metalizowany oraz następujących przynależności: 2 komplety kluczyków, 2 komplety opon, w tym letnie zamontowane na samochodzie i dodatkowo zimowe (dalej jako: „Samochód”).

§ 2.
Przetarg przeprowadzi na zlecenie Spółki podmiot gospodarczy dający rękojmię należytego wykonania zlecenia (dalej jako: „prowadzący przetarg”).

§ 3.
W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
– Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
– Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
– Osoby, którym powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
– Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa powyżej,
– Osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

§ 4.
1.Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określi cenę wywoławczą Samochodu, która nie może być niższa niż wartość rynkowa Samochodu ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto Samochodu.
2.Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

§ 5.
1. Spółka ustali wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia wykonania wynikającego z przetargu.
2. Wadium winno zostać wniesione w pieniądzu.
3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Spółki.
4. Wadium należy wpłacić we wskazanym terminie, przy czym za dzień wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
5. Wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ustalonej w toku przetargu ceny nabycia Samochodu, do której zapłaty zobowiązany jest ten uczestnik.
6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

§ 6.
1. Spółka wyznaczy termin przetargu oraz zamieści ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej organu, pełnomocnika Rządu lub państwowej osoby prawnej uprawnionej do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
2. Termin przetargu należy wyznaczyć tak, aby między datą ogłoszenia o przetargu a terminem przetargu upłynęło co najmniej 14 dni.

§ 7.
Ogłoszenie o przetargu winno określać w szczególności:
1) nazwę i siedzibę sprzedawcy,
2) dokładne dane przedmiotu przetargu,
3) termin i miejsce przetargu,
4) miejsce i termin, w którym można obejrzeć Samochód,
5) wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium,
6) sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie,
7) zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

§ 8.
1.  Przetarg odbędzie się w drodze publicznej licytacji.
2.  Po wywołaniu przetargu prowadzący przetarg poda do wiadomości:
1) przedmiot przetargu,
2) cenę wywoławczą,
3) wysokość wadium,
4) termin uiszczenia ceny nabycia,
5) zmiany w stanie faktycznym i prawnym Samochodu.
3.  Przed przystąpieniem do licytacji prowadzący przetarg ustali, którzy uczestnicy mogą zostać dopuszczeni do udziału w przetargu (tj. wpłacili wadium i nie podlegają wyłączeniu na podstawie § 3 niniejszego Regulaminu).
4.  Stawienie się jednego uczestnika wystarcza do odbycia przetargu.
5.  Prowadzący przetarg poinformuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
6.  Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny Samochodu przeznaczonego do sprzedaży.
7.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł brutto. Zaofiarowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaofiarował cenę wyższą.
8.  Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia uczestnikowi, który zaofiarował najwyższą cenę.
9.  Z chwilą przybicia następuje sprzedaż Samochodu na rzecz kupującego.
10. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował cenę nabycia równą co najmniej cenie wywoławczej. W przeciwnym razie przetarg ulega zamknięciu.

§ 9.
1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić wylicytowaną cenę nabycia i odebrać zakupiony Samochód w terminie 7 dni od dnia przetargu.
2. Jeżeli kupujący nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie traci złożone wadium i prawa wynikające z przybicia.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu wylicytowanej ceny nabycia.

§ 10.
1. Prowadzący przetarg sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
3) wysokość ceny wywoławczej,
4) najwyższą cenę zaofiarowaną za Samochód,
5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania / nazwę i siedzibę Kupującego,
6) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką Kupujący uiścił na poczet ceny,
7) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu,
8) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
9) podpisy osób prowadzących przetarg i kupującego lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.
2. Jeżeli kupujący nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Spółka niezwłocznie uczyni o tym wzmiankę w protokole z przetargu. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu ceny nabycia.

§ 11.
1. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, Spółka ogłasza drugi przetarg.
2. Drugi przetarg przeprowadza się w terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. Cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać obniżona, jednak nie więcej niż o połowę ceny wywoławczej
z pierwszego przetargu.

§ 12.
1. Spółka może odwołać przetarg bez ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.
2. Spółka może zmienić ogłoszenie, a także warunki przetargu bez ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.
3. Prowadzący przetarg może zamknąć przetarg bez podania przyczyn.

Aktualizacja, 8 lipca 2019