Remont schodów głownych OTS Zagroń

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na
realizację przedsięwzięcia modernizacyjno – inwestycyjnego pod nazwą :
Remont schodów głównych w OTS Zagroń w Szczyrku ul. Wrzosowa 21.

Termin składania ofert przedłużony do 26 kwietnia 2019 r. 

I. Inwestor:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów głównych do Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.

Ofertę należy przedłożyć na podstawie własnych pomiarów.
Zaleca się więc wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zapytania o cenę.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

Remont schodów głównych

Zadanie A1 :
Demontaże i rozbiórki
Zakres robót :
-demontaż obudów słupów przed wejściem głównym, cokołów granitowych, balustrad
-demontaż płyt granitowych – ok 220 m2
-usunięcie z płyt zaprawy klejowej – 220 m2
-oczyszczenie podłoża płyt – ok 220 m2
-usunięcie i utylizacja materiałów z rozbiórki

Zadanie B1 :
Prace remontowe
Zakres ogólny robót:
-poszerzenie stopni schodowych ok 220 mb
-montaż profili na krawędzi stopni (Renoplast – W35) ok 220 mb
-wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniającej (Hahne IBERAL RSB) na stopnicach schodów – ok 26 m2
-uzupełnienie istniejącej izolacji powłokowej bitumicznej z emulsji asfaltowej: przedmiar powykonawczy
-ułożenie maty drenażowej (Renoplast T50) – ok 220 m2
-wykonanie okładziny schodów stopnicami i podstopnicami granitowymi z odzysku: ok 115 m2
-ułożenie płyt granitowych z odzysku na mieszance piaskowo żywicznej (Hahne: piasek i żywica poliuretanowa): 110 m2

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać :
1. Formularz ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem, zawierający m.in.:
-Nazwa i adres oferenta,
-Datę sporządzenia oferty,
-Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań i wszystkich prac łącznie,
-Okres gwarancji,
-Termin ważności oferty,
-Warunki i termin płatności,
-Termin realizacji,
-Podpis oferenta wraz z pieczątką.
2. Ofertowy kosztorys budowlany zawierający następujące elementy:
-przedmiar robót
-kalkulację szczegółowych zastosowanych cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
-Termin wykonania przedmiotu zamówienia: prace z uwagi na konieczność wyłączenia części obiektu należy przeprowadzić w terminie: od 06.05.2019 – 08.06.2019.
-Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
-poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
-poczty, kuriera
lub
-dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na remont schodów głównych w OTS Zagroń
Szczyrku ul. Wrzosowa 21”
na adres: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godziny 14.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje

-Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 606775815, osoba do kontaktu: Mirosław Płaza
-Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
-Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
-Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania o czym poinformuje na www.gat.pl/przetargi.
-Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
-Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
-Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
-Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
-Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Formularz ofertowy :
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.plw celu otrzymania formularza ofertowego.

Aktualzacji, 10 kwietnia 2019 r.