ZO – Wykonanie wyceny służebności w Szczyrku

ZAPYTANIE OFERTOWE (zaproszenie do składania ofert)

Zarząd Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza  uprawnionych rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny wartości prawa bezterminowej służebności przesyłu na nieruchomości Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Szczyrku wraz z wyceną sieci kanalizacji sanitarnej i określeniem kosztów jej remontu.

Zamawiający:

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

Przedmiot zapytania

Opracowanie wyceny wartości prawa bezterminowej służebności przesyłu na nieruchomości zlokalizowanej w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21, zapisanej w KW nr BB1B/00028849/2, wraz z wyceną ruchomości w postaci urządzeń przesyłowych (sieci kanalizacji sanitarnej).

W ramach opracowania Zamawiający oczekuje również sporządzenia kosztorysu remontu odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej wzdłuż ul. Sasanek w Szczyrku na odcinku od włączenia do kanału w ul. Górskiej do rejonu nieruchomości przy ul. Sasanek 4 i obiektu OTS Zagroń, będącego własnością Zamawiającego.

Cel wyceny

Określenie wartości prawa bezterminowej służebności przesyłu w związku z posadowieniem na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z wyceną tych ruchomości będących własnością Zamawiającego i oszacowaniem kosztów ich remontu w związku z planowanym nieodpłatnym przekazaniem i ustanowieniem nieodpłatnej służebności na rzecz AQUA S.A. Bielsko-Biała.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać złożona na prawidłowo wypełnionym Formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania wraz załącznikami.

Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 19 października 2021 r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
 • poczty, kuriera X

lub

 • dostarczona osobiście

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wycenę nieruchomości GAT S.A. w Szczyrku”

na adres:

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk

do dnia 30 września 2021 r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zapytanie ofertowe (zaproszenie do składania ofert) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

 Dodatkowe informacje

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:

660 786 700 osoba do kontaktu: Aleksandra Grzywacz

 • Przed uzyskaniem dodatkowych informacji w zakresie majątku Spółki objętego niniejszym zapytaniem Oferent zobowiązany będzie do podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
 • Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
 • Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez GAT S.A. w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 • Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 • Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
 • Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.
 • Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

ZAINTERESOWANE PODMIOTY PROSIMY O KONTAKT NA ADRES : marketing@gat.pl

Aktualizacja, 23.09.2021