ZO Wycen nieruchomości w Ustroniu

ZAPYTANIE OFERTOWE
(zaproszenie do składania ofert)
Zarząd Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza
uprawnionych rzeczoznawców majątkowych
do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości
Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Ustroniu

I. Zamawiający:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Przedmiot zapytania
Przygotowanie wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ustroniu przy
ul. Wczasowej 90, PGR 4046/9 objętej KW nr BB1C/00052590/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie.
II. Celem wyceny jest określenie wartości majątkowej na potrzeby zbycia.
III. Wycena winna być przygotowana z uwzględnieniem kosztów ewentualnych potwierdzeń aktualności danego operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od jego sporządzenia.
Wycena majątku, objętego niniejszym zapytaniem, powinna zostać przygotowane jako wartość poszczególnych składników majątkowych tj. wycena
– gruntów,
– budynków i budowli.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:
Złożona oferta powinna zawierać:
-Formularz ofertowy zawierający m.in.:
-Nazwa i adres oferenta,
-Datę sporządzenia oferty,
-Cenę netto i brutto za wykonanie operatu
-Termin ważności oferty (nie może być on krótszy niż 40 dni),
-Warunki i termin płatności,
-Termin realizacji,
-Podpis oferenta wraz z pieczątką.

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 28 lutego 2020 r.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
-poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
-poczty, kuriera X
lub
-dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wycenę nieruchomości GAT S.A. w Ustroniu”
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.,
ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
do dnia 16.01.2020 r. do godziny 14.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (zaproszenie do składania ofert) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje
-Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
660 786 700 osoba do kontaktu: Aleksandra Grzywacz
-Przed uzyskaniem dodatkowych informacji w zakresie majątku Spółki objętego niniejszym zapytaniem Oferent zobowiązany będzie do podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności.
-GAT SA zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
-Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
-GAT SA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania.
-GAT SA zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
-Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez GAT SA w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
-Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
-Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
-GAT S.A. informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

PODMIOTY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT NA ADRES E-MAIL : marketing@gat.pl

Aktualizacja, dnia 20.12.2019 r.