Wykonanie projektu kanalizacji – Zamek w Lesku

ZAPYTANIE OFERTOWE
(rozeznanie cenowe)

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na: wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla odprowadzania ścieków oraz wody deszczowej z budynku Zamku w Lesku przy ul. Piłsudskiego 7

I. Zamawiający:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla odprowadzania ścieków oraz wody deszczowej z budynku Zamku w Lesku przy ul. Piłsudskiego 7.

– ZAKRES ZADANIA DO WYKONANIA:

1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami w tym zakresie.
2. Wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich.
3. Opracowanie szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Projekt budowlano-wykonawczy należy wykonać w wersji papierowej w pięciu egzemplarzach, przedmiar robót, kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych oraz STWIOR należy wykonać w wersjach papierowej w trzech egzemplarzach.
Całość dokumentacji należy również dostarczyć w wersji elektronicznej w formie PDF ponadto rysunki w formacie dwg kosztorys w formie ath.

W celach poglądowych do zapytania dołączona została mapa terenu.
Zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną
z ramienia Zamawiającego do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Złożona oferta powinna zawierać:

– Formularz ofertowy (dołączony przez Zamawiającego do zapytania ofertowego) zawierający m.in.:
– Nazwa i adres oferenta,
– Datę sporządzenia oferty,
– Cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia,
– Gwarancję jakości na dokumentację projektową,
– Termin ważności oferty,
– Warunki i termin płatności,
– Podpis oferenta wraz z pieczątką.
– Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do realizacji zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
– Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 sierpnia 2019 r. (dopuszcza się ewentualnie zmianę terminu do 30 września 2019 r.)
– Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl,
– poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie projektu kanalizacji – Zamku w Lesku””
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Oddział: Zamek w Lesku,
ul. Piłsudskiego , 38-600 Lesko
do 24 czerwca 2019 r. do godziny 14.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje

– Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
– 606775816, osoba do kontaktu: Mirosława Sołtysik.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Formularz ofertowy :
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.pl w celu otrzymania formularza ofertowego.

Aktualizacja, 13 czerwca 2019 r.