ZO na wybór Wykonawcy Zastępczego – Zamek Lesko

Zmiana terminu składania ofert : do dnia 02.11.2020 godz. 12.30
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29 stycznia 2021 r.

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza
do składania ofert na wykonanie zastępcze rewitalizacji zabytkowej substancji południowo-zachodniego odcinka murów obronnych Zamku Kmitów w Lesku
w obrębie górnego i dolnego tarasu, mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 7.

 1. Inwestor: 

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest powierzenie wykonawcy zastępczemu dokończenie zadania, jak również usunięcia wad i usterek w wyniku realizacji zadania pn. rewitalizacja i renowacja zabytków nieruchomych – Zamku Kmitów w Lesku z XVI wieku – polegającego na rewitalizacji zabytkowej substancji południowo-zachodniego odcinka murów obronnych Zamku w obrębie górnego i dolnego tarasu.

Określenie przedmiotu zapytania przedstawiono w dołączonym do zapytania przedmiarze robót i kosztorysie pustym.

Jednocześnie zastrzega się, iż zakres zamówienia może ulec zmianie.

 • Zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.
 • Po zakończeniu robót wykonawca zastępczy sporządzi kosztorys powykonawczy.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Złożona oferta powinna zawierać:

 • Formularz ofertowy zawierający m.in.:
 • Nazwa i adres oferenta,
 • Datę sporządzenia oferty,
 • Cenę netto i brutto za wykonanie wszystkich robót łącznie,
 • Okres gwarancji,
 • Termin ważności oferty,
 • Warunki i termin płatności,
 • Termin realizacji,
 • Podpis oferenta wraz z pieczątką.

Druk udostępnionym przez Inwestora.

 • Ofertowe kosztorysy budowlany (oddzielnie na przedsięwzięcie 1 i 2) zawierający następujące elementy:
 • Stronę tytułową /z nośnikami cenowymi rg. KO, Kz, Zysk/
 • Szczegółowy przedmiar robót
 • Kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych,
 • Tabelę elementów scalonych

W załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii

 • Kalkulację szczegółowych cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem

Ważne – Kosztorysy należy przedłożyć według wzoru udostępnionego przez Inwestora jako kosztorys inwestorski pusty (bez wprowadzania modyfikacji).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail podany w zapytaniu.

 1. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29 stycznia 2021 r.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl

lub

 • dostarczona osobiście

w zamkniętej kopercie z dopiskiem
Oferta na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy murach obronnych Zamku w Lesku”

na adres: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Oddział: Zamek w Lesku, Piłsudskiego, 38-600 Lesko

do dnia 2 listopada 2020 r. do godziny 12.30.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi
 1. Dodatkowe informacje
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606775816, osoba do kontaktu: Mirosława Sołtysik.
 • Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny, jak również zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.
 • Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
 • Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania.
 • Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
 • Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 • Inwestor zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
 • Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
 • Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
 • Inwestor informuje, ze nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 201 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy powołane w treści Regulaminu.

Formularz ofertowy – do pobrania

Aktualizacja, 26 października 2020 r.