Wybór Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Modernizacja OTS Zagroń w Szczyrku

Modyfikacja  nr 3  do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Postępowanie na wybór Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.:
„Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.”
– numer referencyjny : GAT/OSTZ/2/2021

Zamawiający Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, NIP: 631-00-16-949,  Regon: 271 97 95 90, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029718 informuje, że modyfikuje Specyfikacje Warunków Zamówienia „Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.”- numer referencyjny: GAT/OSTZ/2/2021 [dalej SWZ] poprzez  zmianę terminu składania i otwarcia ofert:

  • Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętych opisanych kopertach w siedzibie GAT S.A. 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 02.12.2021r. do godz. 15.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2021r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego.

Modyfikacja 1 Postępowanie Zagroń – kliknij żeby pobrać 

Modyfikacja SWZ – kliknij żeby pobrać 

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ – odpowiedzi na pytania – kliknij żeby pobrać

WYJAŚNIENIA NR 2 DO POSTĘPOWANIA – kliknij żeby pobrać

Załącznik do wyjaśnień nr 2 do postępowania – kliknij żeby pobrać

WYJAŚNIENIA NR 3 DO POSTĘPOWANIA – kliknij żeby pobrać

Modyfikacja 2 Postępowanie Zagroń_10.11.2021 – kliknij żeby pobrać 

WYJAŚNIENIA NR 4 DO POSTĘPOWANIA – kliknij żeby sprawdzić

Modyfikacja 3 Postępowania Zagroń 22.11.2021 – kliknij żeby pobrać

WYJAŚNIENIA NR 5 DO POSTĘPOWANIA 22.11.2021 – kliknij żeby pobrać

WYJAŚNIENIA NR 6 DO POSTĘPOWANIA 23.11.2021 – kliknij żeby pobrać

WYJAŚNIENIA NR 7 DO POSTĘPOWANIA 30.11.2021 – kliknij żeby pobrać

Aktualizacja, 30 listopada 2021 r.

________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o postępowaniu
Postępowanie na wybór Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.:
„Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.”
– numer referencyjny : GAT/OSTZ/2/2021

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, NIP: 631-00-16-949, Regon: 271 97 95 90, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029718.

II. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku hotelowego (Kat. Ob. Bud. XIV), Budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego (Kat. Ob. Bud.. XIV) oraz budynku garażowego na budynek gospodarczy (Kat. Ob. Bud. III) zlokalizowanych na działkach nr 3125/1, 3125/2, 3980, 2828/1, 2218/2, 2219; obręb 0001 Szczyrk – objętych pozwoleniem na budowę nr 1537/21 z 2021-08-03, remont pomieszczeń pozostałych objętym zgłoszeniem remontowym z dnia 31.04. wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowanie istniejącego zbiornika wody oraz drogi pożarowej do aktualnych przepisów przeciwpożarowych objętych wydanym pozwoleniem na budowę (działki:  2210/2, 2209/2, 3125/2 3125/1, 2828/1, 2218/2, 2222/4, 2222/5, 2222/6, 2222/7, 2831/1, 3124/2).

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia podano w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu
Warunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 7 SWZ.

V. Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Informacje na temat wadium podano w pkt. 8 SWZ.

VI. Kryteria oceny ofert
Kryteria oceny ofert podano w pkt. 17 SWZ.

VII. Sposób i termin składania ofert
Termin składania ofert podano w pkt. 14 SWZ.

Oferty muszę być złożone w formie papierowej na adres korespondencyjny: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21.

VIII. Informacje dodatkowe
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opisanych w SWZ. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ww. ustawy.
Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu na własny koszt i ryzyko.
Wszelką korespondencję w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania z wyjątkiem oferty należy kierować na adres email: zagron.szczyrk@suezpolska.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Integralną część ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami:
Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 1a Harmonogram
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Projekt Umowy
Załącznik nr 4 Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 Formularz wykazu robót budowlanych
Załącznik nr 7 Formularz wykazu osób
Załącznik nr 8 Wzór zgłoszenia na wizję lokalną
Załącznik nr 9 Klauzula RODO do procedury przetargowej

Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa :
Link do dokumentacji (kliknij)

Załącznik nr 11 Pozwolenie na budowę decyzja nr 1537.2021

Treść ogłoszenia 

Aktualizacja, 01.10.2021, 22.10.2021, 27.10.2021. 03.11.2021