ZDSO – Wycinka i nasadzenie drzew Szczyrk – OTS Zagroń

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. zaprasza do składania ofert na :

Wycinkę i nasadzenia drzew na terenie OTS Zagroń w Szczyrku

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Nazwa przedmiotu zamówienia „Wycinka drzew na terenie OTS Zagroń w Szczyrku zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Szczyrk nr GKUHiR.6131.7.2020.MA”.

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT :

 1. Usunięcia drzew rosnących na działce nr 3125/1 położonej w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21 : gatunek buk pospolity o obw. pnia 124 cm, 158 cm, 112 cm, 195 cm.
 2. Usunięcia drzew rosnących na działce nr 3125/1 położonej w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21 : gatunek świerk o obw. pnia 103 cm, 105 cm.
 3. Wykarczowanie pniaków wyciętych drzew.
 4. Uzupełnienie ziemi w miejscu wykarczowania pniaków.
 5. Zakup drewna od Zamawiającego i zagospodarowanie pozyskanego materiału,
 6. Uporządkowanie terenu polegające na zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna, zgrabieniu i/lub pozamiataniu terenu, na którym prowadzono prace związane z wycinką, zebranie i wywiezienie wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
 7. Dodatkowo zlecenie obejmuje wykonanie na działce 3125/1 nasadzeń zastępczych w ilości 8 sztuk drzew gatunku buk, klon, grab lub brzoza o minimalnym obwodzie pnia 10 cm ma wysokości 100 cm.

DODATKOWA INFORMACJA :

 • Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia GAT S.A. do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zaproszenia do składania ofert.
 • Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszystkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonania w/w prac.
 • Prace muszą być wykonane profesjonalnie, zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz przepisami p.poż.
 • Prace należy wykonać w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami oraz zagospodarowaniem terenu.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do : dokonania w razie konieczności niezbędnych uzgodnień
  z odpowiednimi służbami, zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.
 1. Termin realizacji zamówienia :
 • Wycinka drzew w terminie do 30.11.2020 r.
 • Wykonanie kompleksowe zamówienia w terminie do 04.12.2020 r.
 • Sposób i termin złożenia oferty :
 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego.
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: email: ireneusz.furczyk@gat.pl, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wycinkę drzew na terenie OTS Zagroń w Szczyrku” na adres Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. OTS Zagroń, ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk

do dnia 27 października 2020 r. do godziny 14.30.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać swoją ofertę.

DODATKOWE INFORMACJE :

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 606209983, osoba do kontaktu: Ireneusz Furczyk
 2. GAT SA zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny, jak również zmiany zakresu zamówienia bez podania przyczyny.
 3. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
 4. GAT SA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
 5. GAT SA zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
 6. Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez GAT SA w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 7. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
 8. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
 9. GAT S.A. informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U.
  z 201 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy powołane w treści Regulaminu.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt na wskazany powyżej adres e-mail celem udostępnienia formularza ofertowego. 

Aktualizacja, 19.10.2020