Wykonanie zestawów meblowych do pokoi hotelowych OTS Zagroń segmant B

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku
zaprasza do składania ofert na:
wykonanie i dostawę wraz z montażem zestawów meblowych
do pokoi hotelowych segmentu B OTS Zagroń
w Szczyrku ul. Wrzosowa 21.

Planuje się wykonanie zabudów stolarskich oraz umeblowanie wyremontowanych pokoi segmentu B OTS Zagroń w Szczyrku.
Przedmiotowym zapytaniem objęto 32 pokoje hotelowe, w tym 28 pokoi 2 os. oraz 4 pokoje 4 os. typu STUDIO Segmentu B w OTS „Zagroń” w Szczyrku.
Poszczególne pokoje 2 i 4 osobowe są powtarzalne, w jednej wersji wyposażenia zgodnej z wskazanymi w zapytaniu projektami architektonicznym.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

Zabudowa części „przedpokojowej” z garderobą oraz umeblowanie pokoju (za wyjątkiem krzeseł i foteli) zgodnie z projektami w zakresie pokoju 2 i 4 osobowego.

UWAGA – zapytanie obejmuje tylko elementy zabudowy meblowej wymienione poniżej.

W wycenie należy uwzględnić wykonanie przy pokoju 2 – osobowym:

 1. Odbojnica ścienna
 2. Obudowa TV – Blenda dekoracyjna oświetlona taśmą LED
 3. Stolik
 4. Szafa
 5. Garderoba z lustrem
 6. Łóżko + materac x 2

W wycenie należy uwzględnić wykonanie przy pokoju 4 – osobowym:

 1. Obudowa TV – Blenda dekoracyjna oświetlona taśmą LED x 2
 2. Stolik x 2
 3. Szafa
 4. Szafa wraz z garderobą z siedziskiem
 5. Łóżko + materac x 4

UWAGA !

 • Z uwagi na uzgodnione na tym etapie zmiany projektowe prosimy o uwzględnienie w wycenie tylko tych elementów, które zostały wskazane w zapytaniu ofertowym.
 • Wykonanie z płyty meblowej laminowanej Egger H 1145 ST 10 Dąb Bardolino Naturalny
 • łóżko hotelowe zg z projektem, materac HERMES Janpol
 • Szafy wszystkie na nóżkach – zamknięte cokołem.
 • Plecy szaf z płyty meblowej laminowanej Egger H 1145 ST 10 Dąb Bardolino Naturalnyo grubości 10mm
  (z uwzględnieniem wyjątków gdzie zastosowana jest płyta laminowana Egger U999 ST2 Czarnej) łączone
  z bokami szafy na wpust i skręcane śrubami.
 • Korpusy szuflad i spody z płyty laminowanej Egger H 1145 ST 10 Dąb Bardolino o grubości 18mm
  (z uwzględnieniem wyjątków gdzie zastosowana jest płyta laminowana Egger U999 ST2 Czarnej)
 • Okucia w tym prowadnice, zawiasy firmy Blum, uchwyty zgodnie z projektem, za wyjątkiem prowadnicy
  w stoliku (GTV)

SPOSÓB WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

Prace objęte niniejszym zapytaniem należy wykonać z uwzględnieniem projektów:

 • Pokój 2 – osobowy
  Projekt pokoju dwuosobowego „standard” z łazienką w OTS Zagroń w Szczyrku, opracowanego przez „ARCHFIRIA” – Wnętrza Magdalena Firganek-Janik z Bielska-Białej (październik 2018).
 • Pokój 4 – osobowy
  Projekt pokoju czteroosobowego „studio” z łazienką w OTS Zagroń w Szczyrku, opracowanego przez „ARCHFIRIA” – Wnętrza Magdalena Firganek-Janik z Bielska-Białej (październik 2018).

Ww. projekty udostępniane będą na prośbę zainteresowanych Oferentów (istnieje możliwość wysłanie projektu drogą elektroniczną).

Możliwe jest wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem, zawierający m.in.:
– Nazwa i adres oferenta,
– Datę sporządzenia oferty,
– Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań i wszystkich prac łącznie,
– Okres gwarancji,
– Termin ważności oferty,
– Warunki i termin płatności,
– Termin realizacji,
– Podpis oferenta wraz z pieczątką.

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą

 • Dostawa i montaż w terminie od 27.05.2019 r. do 14.06.2019 r.
 • OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI z montażem: 06.2019 r.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
– poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście

w zamkniętej kopercie z dopiskiem  Oferta na wykonanie i dostawę wraz z montażem mebli oraz zabudowy meblowej do OTS Zagroń  w Szczyrku ul. Wrzosowa 21.”
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
do dnia 4 lutego 2019 r. do godziny 12.30.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje

– Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 606775815, osoba do kontaktu: Mirosław Płaza
– Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora  w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Formularz ofertowy :
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.pl
w celu otrzymania formularza ofertowego, jak również projektów.

Aktualizacja,
21 stycznia 2019 r.