ZO – Audyt techniczny – Zamek Lesko

ZAPYTANIE OFERTOWE (zaproszenie do składania ofert)
Zarząd Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na Sporządzenie Audytu Technicznego dla nieruchomości w Lesku

I. Zamawiający:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Przedmiot zapytania
Sporządzenie Audytu Technicznego dla nieruchomości w Lesku, ul. Piłsudskiego 7, położonej na działkach ewidencyjnych nr 867/3, 867/5, 867/6, 868, zlokalizowanych w Lesku, woj. Podkarpackie, Powiat leski, Obręb 0001 Lesko, zabudowanej obiektami Ośrodka Zamek w Lesku, celem określenia możliwych strategii dalszego jej użytkowania. III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania Przedmiotu zamówienia, 2) Wykonawca musi posiadać aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wykonawcy, o które Wykonawca może zostać poproszony przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela.

IV. Kryteria oceny ofert
Kryterium oceny ofert stanowi w 100% cena.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zostać złożona na prawidłowo wypełnionym Formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania wraz załącznikami.

VI. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 24 sierpnia 2021 r. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
✓ poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
✓ poczty, kuriera X
lub
✓ dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Sporządzenie Audytu Technicznego dla nieruchomości w Lesku”
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.,
ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
do dnia 9 sierpnia 2021 r. do godziny 9.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (zaproszenie do składania ofert) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres : marketing@gat.pl
✓ Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w Obiekcie oraz zweryfikowania posiadanej przez Obiekt dokumentacji technicznej. Wizja lokalna będzie możliwa w dniach 28 lipca – 4 sierpnia 2021 r. lub w szczególnych wypadkach w innym uzgodnionym terminie. Celem umówienia wizji lokalnej kontakt telefoniczny z Dyrektorem Obiektu Panią Mirosławą Sołtysik tel. 606775816.
✓ Przed uzyskaniem dodatkowych informacji w zakresie majątku Spółki objętego niniejszym zapytaniem Oferent zobowiązany będzie do podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności.
✓ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji dotyczącej postępowania w trakcie trwania postępowania, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
✓ Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
✓ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert.
✓ Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
✓ Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez GAT S.A. w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
✓ Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
✓ Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
✓ Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.
✓ Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o zachowaniu poufności.
4. Klauzula RODO