ZO – Konkurs na opracowanie Koncepcji Architektonicznej dla OTS Zagroń

Zapytanie ofertowe – Konkurs na opracowanie Koncepcji Architektonicznej na modernizację obiektu GAT S.A. OTS Zagroń w Szczyrku

Lokalizacja:
ul. Wrzosowa 21
43-370 Szczyrk

Zleceniodawca:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Oddział OTS Zagroń
ul. Wrzosowa 21
43-370 Szczyrk

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zleceniodawca informuje, iż :
1.Następuje zmiana w harmonogramie konkursu :
ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
UST. 4 w zakresie jak poniżej :
Termin złożenia koncepcji konkursowych oraz ofert 21.10.2020
Prezentacja złożonych koncepcji oraz negocjacje Do 26.10.2020
Powiadomienie o wynikach Konkursu 30.10.2020

2.W konsekwencji powyższego następuje zmiana jak poniżej :

ROZDZIAŁ III – SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA OFERT WRAZ Z PRACAMI KONKURSOWYMI NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W POSTACI WYKONANIA PROJEKTU

UST. 4. PKT. 4.1. otrzymuje brzemiennie :

Prace konkursowe wraz z ofertami należy składać do dnia 21.10.2020 do godziny 12:00, GAT S.A. OTS Zagroń 43-370 Szczyrk Wrzosowa 21. Pracę konkursową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed upływem wskazanego terminu zostanie doręczona we wskazane miejsce.

Oferenci są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert.
W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje niezmienione.

Przedmiot Zapytania ofertowego (Konkursu):
Opracowanie koncepcji architektonicznej dla obiektu GAT S.A. OTS Zagroń w oparciu o istniejącą dokumentację budynku i wytyczne Zleceniodawcy, w tym między innymi:
•Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
•Dostosowanie obiektu do wymagań p.poż i wymagań akustycznych w jednostkach hotelowych,
•Adaptacja tarasu na kondygnacji +4 na pokoje hotelowe,
•Adaptacja części parteru na pokoje hotelowe oraz wygospodarowania pomieszczenia na sprzęt narciarski,
•Aranżacja części lobby hotelowego oraz recepcji w celu ujednolicenia charakteru części publicznych,
•Aranżacja korytarzy hotelowych, klatek schodowych, holi, w celu uzyskania jednolitego charakteru wnętrz,
•Adaptacja tarasu na kondygnacji +1 na część rekreacyjną,
•Optymalizacja liczby pokoi hotelowych oraz zapewnienie dla części jednostek hotelowych możliwości łączenia w pokoje rodzinne,
•Optymalizacja pomieszczeń znajdujących się w hotelu w celu ich wykorzystania do prowadzenia działalności hotelowej,
•Modernizacja elewacji wschodniej, północnej oraz zachodniej,
•Modernizacja budynku socjalnego w zakresie elewacji, pomieszczeń socjalnych oraz przystosowania istniejących garaży dla rowerzystów (baza myjąco-narzędziowa z miejscem na przechowywanie rowerów).

Szczyrk, 10 sierpnia 2020 r.

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Informacje o Zleceniodawcy i Projekcie
Zleceniodawcą Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej w zakresie jak wyżej przedstawiono jest GAT S.A. OTS Zagroń w Szczyrku:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Oddział OTS Zagroń 43-370 Szczyrk, ul Wrzosowa 21 działająca na podstawie wpisu do KRS: 0000029718, Sąd Rejonowy w Bielska Białej, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 631 00 16 949, REGON: 271979590.
2. Adres do korespondencji
Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres GAT S.A. OTS Zagroń 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21 lub e-mail: marketing@gat.pl oraz andrzej.laskowski@phh.pl z oznaczeniem „Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla OTS Zagroń ”
Nagroda i pokrycie kosztów udziału w Konkursie
2.1. Zleceniodawca Konkursu przewidział nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie w postaci gwarantowanego udziału Autora zwycięskiej koncepcji w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu OTS Zagroń w zakresie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
2.2. Zleceniodawca nie przewidział pokrycia kosztów udziału w Konkursie dla Uczestników Konkursu oraz nagród dla Uczestników Konkursu, którzy nie zajmą pierwszego miejsca.
3. Forma Konkursu i jego podstawa prawna
3.1. Konkurs jest jednoetapowy, jednak Zleceniodawca dopuszcza drugi etap po spotkaniach Zamawiającego z Oferentami oraz uwzględnieniu uwag Zamawiającego przez oferentów.
3.2. Organizator Konkursu zaprasza do udziału ograniczoną liczbę uczestników.
3.3. Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku polskim. Wszystkie prezentacje projektów muszą być sporządzone w języku polskim.
3.4. Przy przeprowadzeniu Konkursu obowiązuje zasada anonimowości prac konkursowych, która oznacza, że Zamawiający nie ma obowiązku informowania o innych Uczestnikach Konkursu oraz złożonych przez nich pracach.
3.5. Przepisy prawne mające zastosowanie w Konkursie to m.in.:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), dalej zwana Prawo Budowlane,
b) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i Prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.), dalej zwana Prawem autorskim.
3.6. Zamawiający informuje, ze nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 201 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy powołane w treści Regulaminu.
3.7. Rozpoczęcie procedury konkursowej następuje w dniu 10.08.2020r. z chwilą przesłania zaproszeń do udziału w Konkursie.
4. Przewidywany harmonogram Konkursu
Zaproszenie do udziału w Konkursie 10.08.2020
Pytania, wizja lokalna, inwentaryzacja Do 31.08.2020
Termin złożenia koncepcji konkursowych oraz ofert 30.09.2020
Prezentacja złożonych koncepcji oraz negocjacje Do 05.10.2020
Powiadomienie o wynikach Konkursu 09.10.2020
5. Zmiany wytycznych Konkursu
Zleceniodawca może w każdym czasie przed upływem terminu składania prac konkursowych zmodyfikować treść założeń konkursowych. Treść każdej dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Uczestnikom Konkursu. Zleceniodawca będzie przekazywał informacje o zmianach założeń za pomocą poczty elektronicznej. Dokonane przez Zleceniodawcę modyfikacje założeń będą wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu.
6. Udzielanie wyjaśnień do Zapytania Ofertowego
1.Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego jak również zapisów umownych, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do 15 dnia przed terminem składania koncepcji konkursowych oraz ofert.
2.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.
3.Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert. W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.
4.Wszystkie pytania i wyjaśniania będą składane za pośrednictwem poczty e-mail. Odpowiedzi będą przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail do wszystkich oferentów, którzy wyrazili gotowość do złożenia oferty poprzez potwierdzenie mailowe udziału w postępowaniu.
5.Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle Wykonawcy w uzgodniony sposób posiadaną dokumentację dotyczącą obiektu.

ROZDZIAŁ II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

1. Opis i założenia funkcjonalno–użytkowe
Budynek hotelowy ośrodka Zagroń stanowią trzy segmenty, segment A z pokojami hotelowymi wraz z częścią niskiego parteru przewidzianego do zmiany przeznaczenia, segment B z pokojami hotelowymi oraz segment C. Obiekt funkcjonuje od 1966 r. Przeszedł kilka remontów generalnych.
Aktualnie inwestor zamierza przeprowadzić prace modernizacyjno-remontowe na częściach obiektu, tak aby uzyskać efekt spójności z przestrzeniami już wyremontowanymi. Ponadto Inwestor planuje zmodernizować tarasy na I oraz IV piętrze, przystosować obiekt dla osób niepełnosprawnych, zmienić przeznaczenie pomieszczeń niskiego parteru oraz innych pomieszczeń zwiększając użyteczność obiektu dla prowadzenia działalności hotelowej, a także ocieplić elewacje wsch., płn. i zach. W zakres planowanych prac wchodzi również remont elewacji budynku socjalno-garażowego, tak aby jego wygląd był jednolity z budynkiem głównym wraz z adaptacją garaży na przechowalnie rowerów.
Celem zamawiającego, poprzez realizację przedmiotu zamówienia są:
•Nadanie spójności estetycznej budynkowi, w którym historycznie przeprowadzany był szereg remontów w odstępach czasu,
•Optymalizacja powierzchni budynku pod kątem wprowadzenia maksymalnej liczby pokoi oraz wprowadzenia -tam gdzie to możliwe – pokoi rodzinnych,
•Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
•Opracowanie infrastruktury, która będzie odpowiednia dla gości, którzy uprawiają narciarstwo w zimie i kolarstwo górskie w sezonie wiosenno – jesiennym.
2.Przedmiot Konkursu
W zakres prac konkursowych wchodzi w szczególności:
2.1. W zakresie prac do wykonania dla parteru:
•opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej-wykonawczej oraz architektonicznej wnętrz dla adaptowanych pomieszczeń parteru, w tym architektura wnętrz,
•uwzględnienie w pomieszczeniach adaptowanych dwóch pokoi hotelowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia do przechowywania sprzętu narciarskiego;
2.2. W zakresie prac do wykonania dla korytarzy, klatki schodowej i holu recepcyjnego:
•opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej wnętrz korytarzy hotelowych wraz z holami na piętrach uwzględniającej ściany, sufit i posadzkę,
•wymianę drzwi pokojowych na spełniające wymogi akustyczne, ppoż, a także wyposażone w zamki na kartę,
•uwzględnienie oświetlenia awaryjnego,
•uwzględnienie oświetlenia nad drzwiami pokoi,
•opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej lobby oraz recepcji ośrodka,
•uwzględnienie przystosowania holu recepcji dla niepełnosprawnych,
•zaprojektowanie drogi komunikacyjnej dla niepełnosprawnych z uwzględnieniem przystosowania dróg komunikacyjnych recepcja – niski parter, niski parter – poziom rekreacji,
•adaptacja pomieszczenia szatni przy saunach na węzeł sanitarny;
2.3. W zakresie modernizacji tarasu na kondygnacji +1
•adaptacja tarasu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
2.4. W zakresie koncepcji i remontu tarasu na IV piętrze
•adaptacji pomieszczenia na pokoje hotelowe;
2.5.W zakresie modernizacji budynku socjalnego
Wielobranżowa dokumentacja projektowo wykonawcza, obejmująca swoim zakresem wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku socjalnym wraz z elewacją, z adaptacją garaży na pomieszczenia przeznaczone dla rowerzystów (rowerownia, miejsce na drobne naprawy, myjka). Elewacja ma być spójna z elewacją budynku głównego;
2.6.W zakresie elewacji
•Dokumentacja projektowo- wykonawcza modernizacji elewacji północnej, wschodniej i zachodniej, będącej kontynuacją elewacji południowej,
•Dostosowanie wejścia głównego do podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
2.7.W zakresie optymalizacji ilości jednostek hotelowych
•Rozwiązania projektowe pozwalające na zwiększenie ilości pokoi hotelowych oraz innych pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności hotelowej,
•Propozycja rozwiązań projektowych, które pozwoliłyby na łączenie części już istniejących pokoi na potrzeby pobytów rodzinnych. Ostateczna liczba pokoi tego typu będzie uzgodniona z zamawiającym na późniejszym etapie prac.
2.8. Uczestnicy Konkursu przedstawią ofertę cenową na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z projektem wykonawczym oraz projektami branżowymi, niezbędnymi inwentaryzacjami oraz ekspertyzami na podstawie swojej koncepcji, będącej kompletnym załącznikiem do wystąpienia Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji Pozwolenia na budowę oraz umożliwiającej wykonanie pełnej i szczegółowej wyceny dla Wykonawcy.
2.9. Uczestnicy konkursu przedstawią szacunkowy koszt wykonania modernizacji w rozbiciu na koszty poszczególnych zadań.
3. Oświadczenie Uczestników Konkursu
Przystępując do Konkursu, każdy z Uczestników Konkursu składa oświadczenie wg. wzoru w Formularzu ofertowym, które jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Zobowiązania Autora zwycięskiej koncepcji
Do obowiązków zwycięzcy Konkursu, w ramach zawartej z Autorem umowy na realizację zwycięskiej koncepcji, należy m.in.:
•przygotowanie dokumentacji (w tym projektu budowlanego) i uzyskanie wszelkich warunków, opinii, uzgodnień, decyzji (w tym decyzji pozwolenia na budowę i decyzji pozwolenia na użytkowanie) itp. wymaganych zadaniem inwestycyjnym,
•przygotowanie projektów wykonawczych, branżowych i powykonawczych wymaganych zadaniem inwestycyjnym oraz nadzór autorski.
W przypadku gdy Autor zwycięskiej koncepcji z własnej winy nie dotrzyma któregokolwiek ze zobowiązań wymienionych powyżej w p. 3 i 4., to będzie on zobowiązany do zapłacenia Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

ROZDZIAŁ III – SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA OFERT WRAZ Z PRACAMI KONKURSOWYMI NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W POSTACI WYKONANIA PROJEKTU

1. Informacje o sposobie przygotowania i składania ofert.
1.Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu. Złożenie oferty jest możliwe jedynie wraz ze złożeniem pracy konkursowej.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.Termin ważności oferty (związania ofertą) wynosi 45 dni.
4.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert wraz z pracami konkursowymi.
5.Oferta powinna posiadać komplet wymaganych załączników.
6.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
7.Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, który jest załącznikiem do zapytania ofertowego.
8.Jeżeli cena oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi zasadne wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich pozostałych złożonych ofert, kompletnych, przyjętych przez Zamawiającego i przygotowanych zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający może odrzucić ofertę, uznając ją za rażąco niską.
9.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz pracy konkursowej. Koszty nie będą refundowane przez Zamawiającego.
10.Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Oferenta, która powinna przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający jej uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Oferenta.
11.Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
12.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Oferent nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Oferenta w inne przedsięwzięcia gospodarcze Oferenta może mieć wpływ na możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia.
13.Oferent musi gwarantować wymagany poziom jakości wykonania przedmiotu oferty poprzez posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
14.Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień treści oferty lub złożonej pracy konkursowej.
15.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
16.Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
2. Informacje ogólne o sposobie prezentacji i opracowania prac konkursowych.
-Wersję graficzną koncepcji należy prezentować w formie wizualizacji w następujących formatach: jedną na sztywnych planszach w formacie 100*70 cm (w układzie poziomym), a papierze w formacie A3, wpiętą do opisu, w formie elektronicznej – w plikach jpg lub innych o rozdzielczości nie mniejszej niż 4,000 x 2.670 pixeli.
-Wersja graficzna koncepcji będzie przedstawiona w formie nie mniej niż 7 wizualizacji.
Tekst opisu koncepcji należy złożyć w formie oprawionego zeszytu A3 oraz elektronicznej
Autor dokona prezentacji multimedialnej swojej koncepcji w terminie wskazanym w Rozdziale I, p. 4. Informacja o miejscu i godzinie spotkania zostanie przekazana pisemnie.
3. Informacje szczegółowe o sposobie opracowania pracy konkursowej:
3.1. Część graficzna (w ilości wystarczającej do zrozumienia założeń Autora koncepcji):
a)rzuty kondygnacji w skali 1:200.,
b)przekroje w skali 1:200
c)elewacje budynku
d)pokój rodzinny
e)wizualizacje:
1)elewacja
2)taras na I piętrze
3)taras na IV piętrze
4)hole, korytarze, klatka schodowa,
5)lobby recepcji
6)pokój rodzinny
7)zagospodarowanie niskiego parteru
8)inne, konieczne dla zrozumienia koncepcji przez zamawiającego
Plansze powinny zostać opracowane w kolorze, w czytelnej i trwałej grafice. Dopuszcza się umieszczenie na planszach innych, dodatkowych szkiców, schematów, rysunków i wizualizacji, które obrazować będą ideę i rozwiązania projektu.
3.2. Część opisowa powinna zawierać opis koncepcji i opis materiałów wykończeniowych w zakresie wnętrz i elewacji. Dla zamawiającego, istotna jest możliwość realizacji inwestycji przy użyciu materiałów i sprzętów polskich producentów.
3.3. Część cyfrowa
a) uczestnicy zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu zawartości opracowania w postaci zapisu cyfrowego nagranego na płytę CD/DVD lub pen drive, które powinny być dołączone do części opisowej lub link do folderu umieszczonego w chmurze przesłany elektronicznie do Zamawiającego,
b) część cyfrowa pracy konkursowej powinna składać się z prezentacji wszystkich plansz i zapisu części opisowej (format .pdf i .jpg),
c) na rysunkach, na opisie i na płycie CD/DVD należy wskazać autorów pracy konkursowej,
d) materiały wykraczające poza zakres pracy konkursowej nie będą rozpatrywane.
4. Sposób składania ofert oraz prac konkursowych
4.1. Prace konkursowe wraz z ofertami należy składać do dnia 30.09.2020 r. do godz. 16.00, GAT S.A. OTS Zagroń 43-370 Szczyrk Wrzosowa 21. Pracę konkursową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli przed upływem wskazanego terminu zostanie doręczona we wskazane miejsce.
4.2. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu Konkursu.
4.3. Praca konkursowa wraz z opisem, częścią cyfrową i innymi elementami pracy ma być podpisana przez jej Autora. Oferta oraz załączone do niej oświadczenia powinny zostać ponadto podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
4.4. Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane jako „Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla OTS Zagroń.
4.5. Uczestnicy Konkursu ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej.

ROZDZIAŁ IV – OCENA OFERT ORAZ PRAC KONKURSOWYCH
1. Zamawiający dokonuje na zamkniętych posiedzeniach oceny ofert oraz prac konkursowych pod względem ich zgodności z dokumentacją postępowania oraz wytycznymi Zleceniodawcy, w oparciu o poniższe Kryteria oceny ofert:
a.50% – koszt prac projektowych Wykonawcy,
b.35% – rozwiązania funkcjonalne i walory estetyczne zaprezentowane w Koncepcji,
c.15% – szacowany koszt prac wykonawczych.
2. Sposób wyliczenia punktów w ww. Kryteriach oceny ofert będzie następujący:
a.koszt prac projektowych Wykonawcy
C=Cmin*50/Co
gdzie:
C- ilość punktów uzyskanych w kryterium ceny
Cmin- najniższa cena ze wszystkich przyjętych ofert
Co- cena analizowanej oferty
50 – waga kryterium cena
b.35% – rozwiązania funkcjonalne i walory estetyczne zaprezentowane w Koncepcji
Liczba punktów w niniejszym Kryterium zostanie przyznana na podstawie oceny przedstawionej koncepcji przez Komisję powołaną przez Zamawiającego w skali od 0 do 35 punktów.
c.15% – szacowany koszt prac wykonawczych
Liczba punktów w niniejszym Kryterium zostanie przyznana na podstawie szacowanego kosztu prac wykonawczych wskazanych przez Wykonawcę proporcjonalnie do szacowanych kosztów wskazanych przez wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w Postępowaniu. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane przez Komisję powołaną przez Zamawiającego w skali od 0 do 15 punktów, gdzie największą liczbę punktów uzyska oferta z najmniejszą wysokością szacowanych kosztów, a najniższą z najwyższymi szacowanymi kosztami prac wykonawczych.

ROZDZIAŁ V – NEGOCJACJE ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
1.Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych ofert według kryteriów, określonych powyżej. Po dokonaniu oceny złożonych ofert i ewentualnych negocjacjach, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i wystosuje zaproszenie do wybranego Oferenta do zawarcia umowy.
2.Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z prawem lub postanowieniami zawartymi w niniejszym Postępowaniu.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami. Negocjacje mają charakter poufny i są prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich Oferentów. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji, do składania dodatkowych ofert, przekazując im zmienione Zapytanie. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach, chyba że w wyniku negocjacji Zamawiający rozszerzył przedmiot zamówienia lub zmienił warunki Postępowania.
4.Ostateczna ocena prac konkursowych oraz ofert i powiadomienie o wynikach Konkursu nastąpi niezwłocznie, po zbadaniu przez Zamawiającego przedłożonych prac.

ROZDZIAŁ VI – DODATKOWE INFORMACJE
1.Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem Umowy załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego, który Wykonawca akceptuje przystępując do niniejszego Postępowania.
2.Oferent zobowiązuje się wobec Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w przeprowadzonym postępowaniu, a w przypadku niezachowania poufności ww. informacji do pokrycia wszelkich szkód, jakie GAT poniósł na skutek ujawnienia informacji.
3.Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21, w celu przeprowadzenia niniejszego Zapytania ofertowego. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.
4.Załączniki do niniejszego Zapytania stanowią jego integralną część.

Pełna treść zapytania

Załączniki:
1.Wzór oferty,
2.Wzór Umowy.

Aktualizacja, 10 sierpnia 2020
Aktualizacja, 9 września 2020