ZO-usługa sprzątania-Zagroń Szczyrk

Zapytanie ofertowe

dotyczy outsourcingu pracowniczego usług sprzątania na potrzeby OTS Zagroń w Szczyrku zarządzanym przez Gliwicką Agencję Turystyczną S.A.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

 1. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk
  NIP: 631-00-16-949, Regon: 271 97 95 90,  KRS: 0000029718
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usług sprzątania w obiekcie OTS Zagroń, ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk

 1. Szczegółowy przedmiot zapytania:

Zgodnie z zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

III. Termin składania ofert: 15.12.2022

 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@gat.pl
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, oraz do odwołania postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny, a także do prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.
 • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którzy złożyli zapytanie ofertowe. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 • Oferty złożone niezgodnie z warunkami postępowania, określonymi w tej treści wymaganiami, jak też złożone po wymaganym terminie, nieczytelne, których treść budzi wątpliwość lub są niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej z wcześniejszym ustaleniem terminu.
 1. TERMIN ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY

Planowany termin rozpoczęcia współpracy: 20.12.2022

 1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym, ofertę może złożyć Wykonawca, który:
 1. Zaakceptuje (pisemne potwierdzenie) Ogólne Warunki Współpracy Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A., którego wzór stanowi Załącznik nr 2.
 2. Posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 3. Zaoferowane warunki cenowe muszą być jednostkową ceną netto wyrażona w PLN
  za 1 szt. wraz z dostawą.
 4. Rozliczane będą faktyczne przepracowane godziny jako iloczyn stawki i ilość rbh/m2.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania zasad sanitarnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa  SARS-CoV-2.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków ochrony osobistej swoim pracownikom
 7. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:

Kopie aktualnej polisy OC w związku z prowadzona działalnością związana z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej w kwocie 100 000 PLN.

 1. Zapewni możliwości rozliczeń bezgotówkowych na podstawie faktury VAT.
 2. Zaakceptuje wzór umowy, która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Oferent do oferty dołączy:

 1. formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 podpisany czytelnie przez oferenta,
 2. oświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatków CIT, VAT i ZUS,
 3. oświadczenie, iż w czasie trwania umowy, podmiot nieprzerwanie będzie rejestrowany w rejestrze „Biała Lista Podatników”

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
– opatrzona datą ważności oferty,
– oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do działania w imieniu Oferenta, która/e powinny przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający swoje uprawnienia do działalności na rzecz Oferenta.

Oferty nie spełniające wszystkich powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Monika Michałek- monika.michalek@moxykatowice.pl
Izabela Baron – izabela.baron@gat.pl

 Inne

 1. Wszystkie prace związane z realizacją Zamówienia Oferent będzie wykonywał w terminie i godzinach uzgodnionych z osobą odpowiedzialną po stronie obiektu OTS Zagroń.
 2. Zamawiający wymaga od Oferenta na całym etapie realizowania zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.
 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 4. Zamawiający nie będzie udzielał przedpłat ani zaliczek na realizację Zamówienia.

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Pozostałe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych (e-mail/telefon/spotkania online) po otrzymaniu ofert;
 2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru części oferty dla określonych lokalizacji.
 5. Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą świadczenie usług jedynie w części lokalizacji.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o dalsze informacje odnośnie treści złożonych ofert.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, oraz do odwołania postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny, a także do prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.
 8. Rzeczywiste ilości zamówionych usług, będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
 9. Oferent, składając ofertę akceptuje treść umowy, która jest załącznikiem do niniejszego zapytania. Wszystkie ewentualne uwagi do umowy mogą być zgłaszane w trybie zadawania pytań do zamawiającego jednak nie muszą być uwzględnione przez zamawiającego w ostatecznej treści umowy.
 10. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego jak również zapisów umownych, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 12.12.2022 roku do godziny 14.00.
 11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.
 12. Pytania i odpowiedzi dot. Zapytania przekazane telefonicznie lub ustnie będą nieskuteczne, tj. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, a udzielone odpowiedzi nie są wiążące.
 13. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania oraz przedłużyć termin składania ofert. W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu.
 14. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi GAT i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
 15. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością GAT. Zawartość ma charakter poufny i nie może być ujawniony osobom trzecim bez wcześniejszej zgody GAT.
 16. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

VII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz cenowy wraz ze specyfikacją
Załącznik nr 2. Ogólne Warunki Współpracy z Gliwicką Agencją Turystyczną S.A.
Załącznik nr 3. Ogólne wymagania obiektu
Załącznik nr 4. Projekt umowy