ZO – zamiana zapytania ws utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy GAT S.A.

Dotyczy postępowania w zakresie
utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZAMAWIAJĄCY :

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, informuje iż w związku z pojawieniem się informacji od Oferentów w kwestii prezentacji ceny za świadczenie usług objętych postępowaniem
w udostępnionym przez Zamawiającego Formularzu ofertowym podjęto decyzję o zmianie treści zapytania ofertowego jak poniżej.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż

  1. w punkcie IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU podpunkt 7 Zapytania ofertowego ulega zmianie w następujący sposób:
  • wynagrodzenie netto i brutto rozumiane jako suma wszystkich opłat płatna w okresie roku przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej w jednym lub w dwóch wariantach:
  • Wariant I – cena ryczałtowa za jeden miesiąc świadczenia usług z uwzględnieniem wszystkich opłat jakie Zamawiający jest zobowiązany pokryć na rzecz Wykonawcy w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, w tym wynagrodzenie za dokonywanie zmian i modyfikacji.
  • Wariant II – cena ryczałtowa za jeden miesiąc świadczenia usług ze wskazaniem jakich usług cena ofertowa nie obejmuje
  1. W konsekwencji powyższego :
  • w punkcie VII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT podpunkt 1 Zapytania ofertowego zmianie ulega termin składania ofert, który przedłużony zostaje do 09.2020 godz. 15.00.
  • zmianie ulega wzór Formularza Ofertowego poprzez uwzględnienie wariantów złożenia oferty cenowej.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Ponadto Zamawiający informuje, iż oferty złożone w pierwszym terminie tj. do 02.09.2020 zostały przyjęte i zostaną uwzględnione przy ocenie ofert.

Jednocześnie Oferentom, którzy złożyli już ofertę umożliwia się ponowne złożenie oferty z uwzględnieniem wariantowej prezentacji ceny.

W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje niezmienione.

ZAPYTANIE OFERTOWE – wersja z dnia 3.09.2020 r.

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. zaprasza do składania ofert w zakresie
utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z obowiązkiem dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz zarejestrowania ich w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez uprawnione podmioty, który to obowiązek wprowadzono nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (GAT S.A. lub Spółka) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w zakresie utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A.

I. ZAMAWIAJĄCY :
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk,
NIP: 631-00-16-949, REGON: 271979590,
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000029718, kapitał zakładowy 25.084.712,10 zł. w całości wpłacony
Strona internetowa : www.gat.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA
Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a stanowi jedynie zapytanie ofertowe w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Oferentem – zwanych dalej „Oferentami” lub „Wykonawcami”.
Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie skutkuje zawarciem umowy. Ustala się, iż brak odpowiedzi na złożoną w postępowaniu ofertę nie może być uznany za przyjęcie takiej oferty, gdyż zawarcie umowy nastąpi dopiero w przypadku wyboru przez Walne Zgromadzenie Spółki jednej spośród otrzymanych ofert oraz wynegocjowaniu całej treści pisemnej umowy, która będzie wiązać wybranego oferenta (wykonawcę)
z Zamawiającym.
W postępowaniu określonym w Zaproszeniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. ze zm.).
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

III. PRZEDMIOT ZAPYTANIA
Przedmiotem zapytania jest powierzenie przez Zamawiającego wybranemu oferentowi, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 89) jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, opracowania, przygotowania oraz prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy dla Gliwickiej Agenci Turystycznej S.A., z uwzględnieniem norm wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Wybrany oferent zobowiązany będzie do uwzględnienia, w ramach świadczonej usługi, wszelkich ewentualnych zmian stanu prawnego, w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.

– Zamawiający sygnalizuje, że według aktualnego stanu księga akcyjna Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A.. jest prowadzona na bieżąco i liczy jednego akcjonariusza posiadającego akcje imienne.
– Właścicielem 100% akcji jest Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.
– Spółka wydała akcje w formie odcinków zbiorowych akcji serii AX, BX, C, D, E, F, G, H.
– Brak szczegółowych uprawnień akcji.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1) firmę oferenta, wraz ze wskazaniem jego numerów KRS, adresu, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego,
2) dokumenty potwierdzające, że oferent jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 89), wraz z referencjami potwierdzającymi jego doświadczenie w przedmiotowym zakresie,
3) określenie terminu, w którym oferent zrealizuje prace, w tym przygotuje dla Zamawiającego dokumentację niezbędną dla wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy,
4) proponowany harmonogram prac,
5) proponowaną treść umowy, która przewidywać będzie, że jest ona zawierana na czas określony 12 miesięcy, a potem przechodzi w umowę zawartą na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron, z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż 3 miesiące,
6) opis obsługi – kanały dostępu, czas i proces realizacji zleceń, sposoby komunikacji z klientem,
a także wszelkie działania dotyczące rejestru akcjonariuszy (w tym generowanie świadectw rejestrowych, wpisy, wypisy, zmiany, zaświadczenia),
7) wynagrodzenie netto i brutto rozumiane jako suma wszystkich opłat płatna w okresie roku przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej w jednym z dwóch wariantów:
Wariant I – cena ryczałtowa za jeden miesiąc świadczenia usług z uwzględnieniem wszystkich opłat jakie Zamawiający jest zobowiązany pokryć na rzecz Wykonawcy w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, w tym wynagrodzenie za dokonywanie zmian i modyfikacji.
Wariant II – cena ryczałtowa za jeden miesiąc świadczenia usług ze wskazaniem jakich usług cena ofertowa nie obejmuje
8) listę dokumentów niezbędnych oferentowi do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy,
9) okres związania ofertą do 30.09.2020 r.
10) oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych, dla celów przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego.
11) oświadczenie oferenta, że został poinformowany o adresie siedziby administratora danych, którym jest Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., celu przetwarzania danych oraz o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
2.Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, odpis pełnomocnictwa winien być załączony do składanej oferty.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
4.Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia listy podmiotów dla których Wykonawca realizował usługi odpowiadające zakresem zakresowi przedmiotu zapytania oraz referencje w tym zakresie.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Wykonawca określi cenę ofertową w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza.
2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w Formularzu ofertowym całkowitą cenę ofertową netto i brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi.
3.Cena ofertowa uwzględnia wszystkie opłaty, koszty, narzuty i upusty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
4.Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie stałe i będzie miało ryczałtowy charakter, obejmując sobą wszelkie czynności oraz usługi, które są niezbędne dla prawidłowego prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia,
2) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. IV niniejszego Zaproszenia,
3) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika,
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu na rzecz oferentów jakichkolwiek kosztów lub wydatków związanych z udziałem w niniejszym postępowaniu.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
-poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
-poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta dotycząca rejestru akcjonariuszy Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A.”.”
na adres: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
do dnia 08.09.2020 godz. 15.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VIII. DODATKOWE INFORMACJE :
1.Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres : marketing@gat.pl.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, zmiany terminu składania ofert oraz zmiany warunków niniejszego postępowania o czym poinformuje na www.gat.pl/przetargi, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia z wybranymi oferentami dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny, jak również doprecyzowania oferty.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją takiego stanu rzeczy, wobec czego oferentom nie będą
przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A., związane ze skorzystaniem przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w poprzedzających zdaniach.
3.Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
4.Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez GAT SA w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej.
5.Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranymi oferentami.
6.Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem i poinformuje drogą mailową na wskazany w ofercie adres o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej, rozpoczynając proces negocjowania treści ostatecznej umowy.
7.Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: cena, dostępność świadczonych usług i doświadczenie w prowadzeniu ewidencji akcjonariuszy oraz obrocie akcjami, jakość oferty i wsparcia oferowanego przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi przez siebie oferentami.
8.Oferent zobowiązuje się wobec Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w przeprowadzonym postępowaniem.
9.Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.

IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1.Załącznik nr 1 – Wzór formularza Oferty
2.Załącznik nr 2 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe – do pobrania
Informacja o zmianie – do pobrania

Aktualizacja, 03.09.2020