ZO – Wybór Instytucji Finansowej – PPK

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku
zaprasza uprawnione instytucje finansowe do składania ofert w postępowaniu na :
wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I. Zamawiający :
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949
Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. zatrudniała 51 osób.

II. Przedmiot zapytania :
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

III. Warunki zamówienia :
1. Zapewnienie przez Instytucję finansową wsparcia w procesie implementacji PPK w tym m.in.:
a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK,
b) przeszkolenie pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych,
c) przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez zamawiającego pracowników (minimum 2 osób)
z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
d) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK,
e) inne działania proponowane przez instytucję finansową (należy je opisać w formularzu ofertowym).
2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowanie PPK, w tym m.in. :
a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
c) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym,
3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym m.in. :
a) Dedykowany opiekun do współpracy z Zamawiającym,
b) Platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK,
c) Niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego Comarch XL użytkowanego przez Zamawiającego.
d) Aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet.

IV. Termin realizacji
1. Do 17 kwietnia 2020 roku – podpisanie umowy o zarządzanie z wybraną instytucją finansową
2. Do 8 maja 2020 roku – podpisanie umów o prowadzenie PPK

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego, zawierającym m.in.:
– Nazwa i adres instytucji finansowej,
– Datę sporządzenia oferty,
– Numer NIP
– Dane osoby upoważnionej do kontaktu, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
– Termin ważności oferty (nie może być on krótszy niż 30 dni),
– Podpis oferenta wraz z pieczątką.

Jednocześnie oferta powinna zawierać informacje w zakresie :
1. Struktury korporacyjnej i doświadczenia rynkowego w prowadzeniu produktów emerytalno-oszczędnościowych.
2. Efektywności inwestycyjnej.
3. Wsparcia wdrożenia, w tym m.in. w zakresie kompatybilności aplikacji PPK z programem kadrowo-płacowym Zamawiającego (Comarch XL), administracji programu PPK.
4. Opłat za zarządzanie, w tym :
a) opłata STAŁA za zarządzanie w 1 roku
b) opłata STAŁA za zarządzanie w kolejnych latach
c) opłata ZMIENNA za osiągnięty wynik (succes fee)
d) opłata od wpłat do PPK dokonywanych przez pracowników i pracodawców
e) opłata od dopłat od państwa (powitalna);
f) opłata od wypłat, zwrotów i transferów oszczędności do innych PPK;
g) zamiany pomiędzy subfunduszamim (w tym trzeciej i kolejnych zamian w danym roku kalendarzowym).
h) opłaty manipulacyjnej za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu;
i) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta zawierając transakcje
w ramach lokowania Aktywów Subfunduszy;
j) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami zawartymi przez Fundusz zawieranymi w ramach lokowania
Aktywów Subfunduszy;
k) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów Subfunduszy;
l) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach
lokowania Aktywów Subfunduszy;
m) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Subfunduszy, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek
ich poniesienia wynika z przepisów prawa;
n) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników;
o) wynagrodzenie podmiotu pełniącego funkcję Depozytariusza inne niż wymienione;
p) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Subfunduszy, postanowieniami Statutu lub przepisami
prawa;
q) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa;
r) koszty likwidacji Subfunduszu;
s) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu.
5. Doświadczenia inwestycyjnego/kadry zarządzającej
6. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.
7. Dostępności oddziałów, w tym również doradców
8. Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK – propozycji akcji komunikacyjnej
9. Propozycji dodatkowych rozwiązań emerytalno-oszczędnościowych oraz proponowanych benefitów pozapłacowych.

W związku z powyższym do oferty należy dołączyć :
– Informację uwzględniająca zagadnienia wskazane w zapytaniu ofertowym.
– Dokument potwierdzający doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi.
– Dokument potwierdzający średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
– poczty, kuriera X
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
termin składania ofert został przedłużony do 21 lutego 2020 r. do godziny 14.30.
W tytule wiadomości/na kopercie należy dopisać:
„Oferta na zarządzanie i prowadzenie PPK w GAT S.A.”
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi.

VII. Dodatkowe informacje :
1. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres : marketing@gat.pl.
2. GAT SA zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych rozmów.
3. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
4. GAT SA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
5. GAT SA zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
6. Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez GAT SA w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
7. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Oferentami.
8. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
9. GAT S.A. informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt : marketing@gat.pl

Aktualizacja, 14 lutego 2020 r.