Postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu GAT S.A.

RADA NADZORCZA
spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku
ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk
działając na podstawie § 26 ust. 3 pkt 3 i § 22 ust. 2 Statutu spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU
spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku

1. Zgłoszenia kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego należy przesyłać do siedziby Spółki lub składać w siedzibie Spółki w terminie
od dnia 12 stycznia 2018 r. do dnia 26 stycznia 2018 r. do godz. 15.00
,
w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Nie otwierać. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”.

2. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Spółki w terminie wskazanym w pkt 1 – decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia.

3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu wskazanego w pkt 1 nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarząd musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
5) korzystać z pełni praw publicznych,
6) spełniać inne niż wymienione w pkt 1–5 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym zakazów, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577).

5. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jednej z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

6. W przypadku, gdy o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki będzie ubiegał się kandydat, który pełnił już funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza, oceniając kwalifikacje kandydata, dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych przez niego czynności związanych z tą funkcją oraz ocenę wykonywania przez niego obowiązków dokonaną przez Walne Zgromadzenie Spółki.

7. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) życiorys zawodowy (CV) zawierający co najmniej:
a) opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w pracy zawodowej,
b) adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail;
2) list motywacyjny zawierający co najmniej:
a) stanowisko, na jakie osoba kandyduje,
b) informację o możliwym terminie objęcia stanowiska, na które osoba kandyduje,
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
3) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
4) oświadczenie:
a) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
d) w przedmiocie spełnienia warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259, z późn. zm.);
5) w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.:
a) oświadczenia o złożeniu Ministrowi Sportu i Turystyki – w związku z wszczęciem niniejszego postępowania – oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186), lub
b) oświadczenia o złożeniu Ministrowi Sportu i Turystyki – w związku z wszczęciem niniejszego postępowania – informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186);
6) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub odpisach,
w szczególności dotyczące wykształcenia i doświadczenia kandydata; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata – w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

8. Otwarcia zgłoszeń i ich oceny pod względem formalnym dokona Rada Nadzorcza 27 stycznia 2018 r. w siedzibie Spółki.

9. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od dnia 10 lutego 2018 r. do 17 lutego 2018 r.
w siedzibie Spółki. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza poinformuje zakwalifikowanych kandydatów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na adres e-mail lub numer telefonu wskazany w zgłoszeniu co najmniej na trzy dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

10. Przedmiotem oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu będą:
1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
5) wiedza z zakresu rachunkowości oraz finansów spółek handlowych,
6) wiedza z zakresu zasad i przepisów prawa pracy oraz roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,
7) analizy rynku i konkurencji.

11. Rada Nadzorcza może przeprowadzać rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydata dodatkowych wyjaśnień.

12. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie oznacza rezygnację kandydata z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

13. Kandydaci mogą otrzymać do wglądu następujące informacje o Spółce:
1) Statut Spółki,
2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.,
3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.,
4) sprawozdanie F01 za trzeci kwartał 2017 r.

14. Informacje kandydaci mogą uzyskać osobiście w siedzibie Spółki w dniach od 15 stycznia 2018 r. do 25 stycznia 2018 r. w godz. od 9.00 do 14.00.

15. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

16. Każdy kandydat ma prawo, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego.

17. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania, mogą odebrać dokumenty w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

18. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Aktualizacja, 11 stycznia 2018 r.