ZO – Dokumentacja projektowa – Zagroń Szczyrk

ZAPYTANIE OFERTOWE
(rozeznanie cenowe)

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
„Dostosowanie istniejącego zbiornika wody oraz drogi pożarowej do aktualnych przepisów przeciwpożarowych dla OTS ZAGROŃ w Szczyrku ul. Wrzosowa 21”

UWAGA ! Błędne wskazanie daty składania ofert :
Jest : 28 maja 2020
Powinno być : 28 kwietnia 2020 r.
W związku z powyższy zmieniona została data składania ofert do 5 maja 2020 r.

I. Inwestor:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Dostosowanie istniejącego zbiornika wody oraz drogi pożarowej do aktualnych przepisów przeciwpożarowych dla OTS ZAGROŃ w Szczyrku ul. Wrzosowa 21”.

1. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną
z ramienia Inwestora do kontaktów w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.
2. Inwestor zapewnia we własnym zakresie sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych.
3. Teren zadania projektowego objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczyrk i obejmuje działki 3125/1, 2218/2, 2828/1, 2210/2 obręb Szczyrk pow. bielski.

– ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dostosowania istniejącego zbiornika wody wraz z wyposażeniem w stanowisko do czerpania wody przez pompy pożarnicze, w tym:
– dokonanie inwentaryzacji istniejącego zbiornika,
– wykonanie ekspertyzy stanu technicznego zbiornika,
– opracowanie kompletnego projektu technicznego wykonawczego budowlano – instalacyjnego,
– uzyskanie wszelkich uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do realizacji i zakończenia prac objętych przedmiotową dokumentacją.
2. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla dostosowania (przebudowy) istniejącej drogi pożarowej, stanowiącej dojazd do istniejącego zbiornika wody celem dostosowania do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, w tym:
– opracowanie kompletnego projektu budowlanego,
– uzyskanie wszelkich uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do realizacji i zakończenia prac objętych przedmiotową dokumentacją.
3. uzyskania wymaganych Prawem Budowlanym wszelkich uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do realizacji prac objętych przedmiotową dokumentacją.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
– Formularz ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem, zawierający m.in.:
– Nazwa i adres oferenta,
– Datę sporządzenia oferty,
– Cenę netto i brutto za wykonanie wszystkich elementów oraz wszystkich prac łącznie,
– Okres gwarancji,
– Termin ważności oferty,
– Warunki i termin płatności,
– Termin realizacji,
– Podpis oferenta wraz z pieczątką.

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
– Termin wykonania przedmiotu zamówienia: proszę podać w jakim terminie jesteście państwo wykonać zamówienie
– Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
– poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej dla OTS Zagroń w Szczyrku”
na adres: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
do dnia 28.05.2020 – zmiana terminu 5 maja 2020 r. 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje
– Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
– 606775815, osoba do kontaktu: Mirosław Płaza
– Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania o czym poinformuje na www.gat.pl/przetargi.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.pl

Aktualizacja, dnia 6 kwietnia 2020 r.