Informacje dla akcjonariusza

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21
NIP: 631-00-16-949 | Regon: 271 97 95 90

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029718
Kapitał zakładowy 25.084.712,10 PLN w całości wpłacony.

Dane jedynego akcjonariusza:  Polski Holding Hotelowy sp.  z  o.o.

OGŁOSZENIA
Z dniem 29.09.2020 r. podpisana została umowa o świadczenie prowadzenia rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim NAVIGATOR S.A. 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE (19.10.2020 r.)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym
status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa jedynego akcjonariusza Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. tj. Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu: 32 230 27 01.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

__________________________________________________________________________________
PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE (30.09.2020 r.)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym
status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa jedynego akcjonariusza Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. tj. Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu: 32 230 27 01.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Aktualizacja, 29.11.2019 r.
Aktualizacja, 24.08.2020 r.
Aktualizacja, 3.09.2020 r.
Aktualizacja, 30.09.2020 r.
Aktualizacja, 19.10.2020 r.