Modernizacja elewacji Zagroń segmant B i C strona wschodnia

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na
realizację przedsięwzięcia modernizacyjno – inwestycyjnego pod nazwą :
Modernizacja elewacji Segmentu B i C – strona wschodnia OTS Zagroń
w Szczyrku ul. Wrzosowa 21.

POSTĘPOWANIE ZAMKNIĘTE BEZ WYBORU WYKONAWCY

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

Zadanie A :
Ocieplenie i tynkowanie ściany elewacji wschodniej Segment C
Zakres robót :
A.1. ocieplenie ściany styropianem o gr 10 cm, zasiatkowanie i nałożenie pucu
A.2. wykonanie tynku akrylowego, w tym przygotowanie podłoża, gruntowanie powierzchni ściany, nałożenie tynku)
A.3 zabudowa parapetów zewnętrznych w istniejących oknach długości ok. 1 mb X 9 sztuk oraz 0.7 mb X 2 sztuki

Pomiar :
Powierzchnia całkowita ściany – 206 m2

Uwaga :
W ścianie znajdują się okna o wymiarach: 2.0 X 1.0 m – 6 sztuk, 1.45 X 1.0 m – 3 sztuki oraz
0.7 X 1,1 m – 2 sztuki.

Zadanie B :
Ocieplenie i tynkowanie ściany wschodniej Segment B :
B.1. ocieplenie ściany styropianem o gr 10 cm, zasiatkowanie i nałożenie pucu,
B.2. wykonanie tynku akrylowego, w tym przygotowanie podłoża, gruntowanie powierzchni ściany, nałożenie tynku)
B.3. demontaż luksferów z ściany powierzchnia ok. 12 m2
B.4. zamurowanie bloczkami PGS o gr 24 cm ( na grubość ściany ) otworu po zdemontowanych luksferach, powierzchnia ok. 12 m2
B.5. otynkowanie od wewnątrz zamurowanego otworu po luksferach ok. 12 m2
B.6. wykonanie na zamurowanym otworze elewacji jak w całości ściany
B.7. demontaż 2 okienek o wymiarach 0.7 X 0.8 m
B.8. zamurowanie 2 otworów okiennych ok. 0.6 m2 każdy bloczkami PGS o grubości muru oraz otynkowanie od wewnątrz, wykonanie na tych powierzchniach ocieplenia jak w całości ściany

Pomiar
Powierzchnia całkowita ściany – 76.5 m2

Zadanie C :
C.1. Rusztowanie – komplet do wszystkich zadań.

Zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.

Ofertę należy przygotować na podstawie pomiaru wskazanego przez Inwestora.

Oferta powinna zawierać:
– Formularz ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem, zawierający m.in.:
nazwa i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań i wszystkich prac łącznie, okres gwarancji, termin ważności oferty, warunki i termin płatności, termin realizacji, podpis oferenta wraz z pieczątką.
– Ofertowy kosztorys budowlany zawierający następujące elementy:
– Stronę tytułową /z nośnikami cenowymi rg. KO, Kz, Zysk/
– Szczegółowy przedmiar robót
– Kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych,
– Tabelę elementów scalonych
W załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii
– Kalkulację szczegółowych cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem

Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
– Termin wykonania przedmiotu zamówienia: prace z uwagi na konieczność wyłączenia części obiektu należy przeprowadzić w terminie:
19 marca 2018 do 1 czerwiec 2018 r.
– OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI: do 8 czerwca 2018 r.
– Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
– poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację przedsięwzięcia modernizacyjno – inwestycyjnego pod nazwą : Modernizacja elewacji Segmentu B i C – strona wschodnia budynku OTS Zagroń”
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk do dnia 12 stycznia 2018 r. do godziny 12.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Termin składania ofert do dnia 12 stycznia 2018 r. do godziny 12.30

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie powyższego zapytania ofertowego
prosimy o kontakt pod adresem e-mail: miroslaw.plaza@gat.pl lub marketing@gat.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
606775815, osoba do kontaktu: Mirosław Płaza

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania:
Strona 1
Strona 2
Strona 3

Formularz ofertowy :
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.pl
w celu otrzymania formularza ofertowego.

Aktualizacja, 21 grudnia 2017 r.
16 stycznia 2018 r.
16 kwietnia 2018 r.