Modernizacja holu i korytarza przy basenie OTS Zagroń

ZAPYTANIE OFERTOWE
(rozeznanie cenowe)

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na
realizację przedsięwzięcia modernizacyjno – inwestycyjnego pod nazwą :
Modernizacja holu i korytarza przy basenie OTS Zagroń w Szczyrku ul. Wrzosowa 21.


I. Inwestor:  
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia: Inwestor planuje wykonanie modernizacji holu i korytarza przy basenie znajdujących się w Segmencie B Ośrodka Turystyczno-Sportowego „Zagroń” w Szczyrku. 

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

Zadanie A : Demontaż zgodnie z projektem

Zakres robót :

 • skucie posadzek holu oraz korytarza, jak również płytek ze schodów prowadzących do sali gimnastycznej
 • skucie istniejących tynków dekoracyjnych oraz płytek ze ścian
 • ewentualna częściowa wymiana istniejącej okładziny z płyt kartonowo gipsowych
 • demontaż elementów ozdobnych z filarów, demontaż półki
 • demontaż wskazanych drzwi wraz z ościeżnicami
 • demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

Zadanie B :  Prace budowlane, instalacyjne oraz montaże zgodnie z projektem

Zakres robót :

 • wykonanie nowej posadzki w holu i korytarzu
 • wykończenie ścian holu i korytarza tynkiem kwarcowym, częściowo płytkami, gładzią gipsową zgodnie z projektem
 • obłożenie ściany na końcu korytarza okładziną drewnianą
 • obłożenie ściany nad schodami płytkami
 • ewentualna wymiana konstrukcji sufitów
 • montaż nowych kasetonów sufitowych DPS Lako oraz Amstrong ( lub równoważnych ) wg projektu
 • montaż nowych drzwi z ościeżnicami oraz klamkami wg projektu
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz ze skrzynkami, armaturą (oświetlenie, wyłączniki, gniazdka itp.) wg projektu
 • malowanie drzwi p.poż. – 2 sztuki

SPOSÓB WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

Prace objęte niniejszym zapytaniem należy oszacować z uwzględnieniem projektu pod nazwą „Projekt wnętrz pomieszczeń rekreacyjnych w Ośrodku Turystyczno-Sportowym Zagroń w Szczyrku” opracowanego przez:  „ARCHFIRIA – WNĘTRZA Magdalena Firganek-Janik” z Bielska-Białej.

Ww. projekt udostępniany będzie na prośbę zainteresowanych Oferentów (istnieje możliwość wysłanie projektu drogą elektroniczną).

Jednocześnie zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 • Formularz ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem, zawierający m.in.:
 • Nazwa i adres oferenta,
 • Datę sporządzenia oferty,
 • Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań i wszystkich prac łącznie,
 • Okres gwarancji,
 • Termin ważności oferty,
 • Warunki i termin płatności,
 • Termin realizacji,
 • Podpis oferenta wraz z pieczątką.
 • Ofertowy kosztorys budowlany zawierający następujące elementy:
 • Stronę tytułową /z nośnikami cenowymi rg. KO, Kz, Zysk/
 • Szczegółowy przedmiar robót
 • Kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych,
 • Tabelę elementów scalonych

W załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii

 • Kalkulację szczegółowych cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: prace z uwagi na konieczność wyłączenia części obiektu należy przeprowadzić w terminie: 19 marca do 1 czerwiec 2018 r.

OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI: do 8 czerwca 2018 r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
 • poczty, kuriera
  lub
 • dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Oferta na modernizację holu i korytarza przy basenie OTS Zagroń w Szczyrku ul. Wrzosowa 21”
na adres: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk

do dnia 14 lutego 2018 r. do godziny 14.30.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetarg

VI. Dodatkowe informacje

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
 • 606775815, osoba do kontaktu: Mirosław Płaza
 • Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
 • Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
 • Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
 • Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
 • Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora  w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 • Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
 • Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
 • Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy
  o zamówieniowych publicznych.

FORMULARZ OFERTOWY kliknij żebys prawdzić

Osoby zainteresowane prosimy o informację na adres : marketing@gat.pl

Aktualizacja, 30 stycznia 2018 r.