ZO – Pełnienie funkcji inwestora zastępczego – OTS Zagroń

Zapytanie Ofertowe dotyczące

Pełnienia funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

„Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku”

INFORMACJA O OMYŁCE PISARSKIEJ :

W załącznikach 4 i 5 SIWZ stwierdzono omyłkę pisarską :
Jest odniesienie do pkt A.3 Wymagań formalnych 
Powinno być pkt A.2. Wymagań formalnych 

ZMIANA W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO :

BYŁO :
Prowadzenie lub pełnienie nadzoru (z wyłączeniem nadzoru jako przedstawiciel Wykonawcy) nad pracami przy realizacji inwestycji wielobranżowej w budownictwie kubaturowym branży hotelowej, o wartości kontraktu co najmniej 6 000 000 zł przynajmniej jeden raz w ciągu ostatnich 7 lat.
JEST :
Prowadzenie lub pełnienie nadzoru (z wyłączeniem nadzoru jako przedstawiciel Wykonawcy) nad pracami przy realizacji inwestycji wielobranżowej w budownictwie kubaturowym branży hotelowej lub użyteczności publicznej, o wartości kontraktu co najmniej 6 000 000 zł przynajmniej jeden raz w ciągu ostatnich 7 lat.

Zmiana w treści załącznika nr 6 – do pobrania poniżej wraz z pełną treścią informacji o zmianie. 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Oddział OTS Zagroń; 43-370 Szczyrk, ul Wrzosowa 21; https://gat.pl/

 1. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

„Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku”.

 • Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin zakończenia prac przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy (Wykonawcy) spełniający następujące warunki:

 • Wykonawca musi spełniać wymagania wskazane w części A Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
 • Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie części B Wymagań formalnych stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
 • Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
 • Wykonawca musi posiadać aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające zdolność finansową Wykonawcy, o które Wykonawca może zostać poproszony przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela.
 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Informacje na temat wadium podano w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert i sposób wyliczenia punktacji podano w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 • Sposób i termin składania ofert

Termin i sposób składania ofert podano w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 • Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji dotyczącej postępowania w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

Załączniki:

ZMIANY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – 16.11.2020

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Wymagania Formalne
 4. Oświadczenia Zespołu Wykonawcy
 5. Wykaz Zrealizowanych Prac
 6. Oświadczenie Wykonawcy
 7. Formularz Oferty
 8. Wzór Umowy
 9. Klauzula RODO
 10. OTS Zagroń – Inwentaryzacja – zainteresowanych prosimy o informację na adres marketing@gat.pl

PYTANIA/WNIOSKI  OFERENTÓW – ODPOWIEDZI :

 • Wnosimy o dokonanie zmian w SIWZ – zał. nr 3 Wymagania formalne a mianowicie zapis pkt A2b.?

Proponujemy następujący zapis: „prowadzenie lub pełnienie nadzoru nad pracami przy realizacji inwestycji wielobranżowej w budownictwie kubaturowym – budynek użyteczności publicznej 1 kondygnacyjny z miejscami noclegowymi o wartości kontraktu co najmniej 6 000 000 zł. przynajmniej jeden raz w ciągu ostatnich 7 lat.?”.
Lub
Czy Zamawiający uzna referencje (oświadczenie) Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) że pełnił wymaganą funkcję nadzoru nad pracami przy realizacji inwestycji wielobranżowej w budownictwie kubaturowym – budynek użyteczności publicznej 1 kondygnacyjny z miejscami noclegowymi o wartości kontraktu co najmniej 6 000 000 zł. . przynajmniej jeden raz w ciągu ostatnich 7 lat.?”.

Odp.
Informujemy, iż proponowana zmiana zapisów jest nie do przyjęcia przez Zamawiającego.
Jednocześnie wskazujemy, iż omawiany zapis brzmi :
„Prowadzenie lub pełnienie nadzoru (z wyłączeniem nadzoru jako przedstawiciel Wykonawcy) nad pracami przy realizacji inwestycji wielobranżowej w budownictwie kubaturowym branży hotelowej lub użyteczności publicznej, o wartości kontraktu co najmniej 6 000 000 zł przynajmniej jeden raz w ciągu ostatnich 7 lat.”
a wskazany przez Państwa „budynek użyteczności publicznej 1 kondygnacyjny z miejscami noclegowymi” to również budownictwo kubaturowe użyteczności publicznej.
Informujemy również, iż doświadczenie, którym zamierzają się Państwo wylegitymować  mieści się wymaganym przez Zamawiającego zakresie.

 • Czy Zamawiający posiada koncepcję planowanych rozwiązań projektowych, – co należy weryfikować jako Inwestor zastępczy?
  Zamawiający w obecnej chwil jest na etapie zlecania wykonania projektu. IZ będzie miał za zadanie weryfikację przekazanego przez architekta projektu w zakresie zaproponowanych rozwiązań i technologii.
 • Czy w trakcie robót inwestycyjnych będą prowadzone usługi hotelowe?
  Zamawiający planuje prowadzenie działalność hotelową w obiekcie.
 • Czy Zamawiający przewiduje jeden przetarg na roboty budowlane i wybór Generalnego Wykonawcy dla całego zakresu robót?
  Tak, Generalny Wykonawca będzie miał w zakresie wszystkie prace budowlane oraz wyposażenie.
 • Czy umowa na wykonanie projektów zawiera zapisy o pełnieniu nadzoru autorskiego?
  Tak, Umowa na projekt zawiera taki zapis.
 • Na jakim etapie należy wykonać „pokoje wzorcowe” i jaki będą miały wpływ na dalsze prace.
  Pokoje wzorcowe mają za zadanie sprawdzić funkcjonalność pokoi względem projektu. Są wykonywane na etapie wstępnym jako wzorzec dla wykonania prac i wyposażenia pozostałych jednostek. Nie wstrzymuje to prac w zakresie przygotowania pozostałych pomieszczeń do montażu wyposażenia.
 • Czy przewiduje się sukcesywne przekazywanie do eksploatacji wykonanych zakresów inwestycji.
  Tak
 • Jakie rozliczenie finansowe przewiduje Zamawiający dla robót inwestycyjnych budowlanych – ryczałtowe, czy rozliczeniowe na podstawie rzeczywiście wykonanych jednostek obmiarowych?
  Zamawiający informuje, iż całkowita kwota za prace budowlane, która będzie wskazana w Umowie z GW będzie miała charakter ryczałtowy, a prace mogą być rozliczne na podstawie Protokołu procentowego zaawansowania prac sprawdzonego i potwierdzonego przez przedstawicieli Inwestora Zastępczego.
 • Jakie wady i usterki określa zapis pkt.11.1. w dokumentacji projektowej w okresie gwarancji i rękojmi?
  Punt 11.1 określa wszelkie wady, które zmniejszają użyteczność dokumentacji projektowej ze względu na cel, który został oznaczony w umowie. Zamawiający ma tutaj na myśli m.in. wszelkie rozwiązania niezgodne z przepisami, ustaleniami pomiędzy stronami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
 • Czy inspektorzy mogą legitymować się doświadczeniem w województwie śląskim?
  Zamawiający ocenia doświadczenie zawodowe niezależnie od miejsca jego zdobycia.
 • Czy budynek wymaga opracowania Ekspertyzy technicznej pożarowej
  Budynek nie wymaga opracowania ekspertyzy.
 • Czy prace modernizacyjne obejmują cały hotel, włącznie ze zmianą aranżacji we wszystkich pokojach
  Zamawiający informuje, że prace nie dotyczą wszystkich pokoi.
 • Czy Inwestor zakłada /dopuszcza realizację w systemie kilku Wykonawców?
  Zamawiający chce powierzyć realizację jednemu podmiotowi.
 • Czy Inwestor zakłada możliwość rozpoczęcia niektórych prac wcześniej nie wymagających pozwolenia na budowę?
  Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości.
 • Czy obiekt będzie otwarty dla Klientów w czasie prowadzenia prac?
  Zamawiający chce utrzymać działalność hotelową w obiekcie.

 • W nawiązaniu do zapisu:
  „zespół, składający się co najmniej z Kierownika Projektu, Inżyniera Projektu i Inspektorów Nadzoru” czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę ?
  To znaczy np. Kierownika Projektu z Inspektorem Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i/lub Inżynier Projektu z Inspektorem Nadzoru w innej specjalności ? Oczywiście przy założeniu, że osoba ta spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego dla obydwu funkcji.
  Zamawiający przychyla się do wniosku oferenta.

 • W nawiązaniu do zapisu:
  Inspektorzy Nadzoru będą legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
  (…) • instalacyjnej w zakresie: (…) – sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;”
  Uprzejmie prosimy o dopuszczenie również uprawnień w specjalności instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń.
  Zamawiający dopuszcza takie uprawnienia.

Aktualizacja, 6.11.2020 r.
16.11.2020 r.
18.11.2020 r.
27.11.2020 r.