Rekonstrukcja przypory narożnej pd-zach odcinka murów obronnych Zamku w Lesku – etap I

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku 
Informujeme, iż postępowanie w zakresie wykonania prac remontowo-konserwatorskich polegających na
rewitalizacja zabytkowej substancji południowo-zachodniego odcinka murów obronnych – etap I – rekonstrukcja przypory narożnej
Zamku Kmitów w Lesku mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 7
zostało zakończone.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Oferentom, którzy uczestniczyli w w/w postępowaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(rozeznanie cenowe)

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na: wykonanie prac remontowo-konserwatorskich polegających na 
rewitalizacja zabytkowej substancji południowo-zachodniego odcinka murów obronnych – etap I – rekonstrukcja przypory narożnej
Zamku Kmitów w Lesku mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 7  

 

I. Inwestor:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

– Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie zabytków nieruchomych polegające na rewitalizacja zabytkowej substancji południowo-zachodniego odcinka murów obronnych Zamku Kmitów w Lesku – Zamek w Lesku z XVI wieku – etap I – rekonstrukcja przypory narożnej.
– Przedmiar robót i kosztorys pusty przekazane zostaną zainteresowanym oferentom. Jednocześnie zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Złożona oferta powinna zawierać:

1. Formularz ofertowy zawierający m.in.:
– Nazwa i adres oferenta,
– Datę sporządzenia oferty,
– Cenę netto i brutto za wykonanie wszystkich robót łącznie,
– Okres gwarancji,
– Termin ważności oferty,
– Warunki i termin płatności,
– Termin realizacji,
– Podpis oferenta wraz z pieczątką.
Druk udostępnionym przez Inwestora.

2. Ofertowy kosztorys budowlany zawierający następujące elementy:
– Stronę tytułową /z nośnikami cenowymi rg. KO, Kz, Zysk/
– Szczegółowy przedmiar robót
– Kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych,
– Tabelę elementów scalonych
W załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii
– Kalkulację szczegółowych cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem

Ważne – Kosztorys należy przedłożyć według wzoru udostępnionego przez Inwestora jako kosztorys inwestorski pusty (bez wprowadzania modyfikacji).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail podany w zapytaniu.

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15.10.2018 r.
– Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
– poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie prac polegających na rewitalizacja zabytkowej substancji pd. -zach. odcinka murów obronnych Zamku w Lesku – etap I
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Oddział: Zamek w Lesku,
ul. Piłsudskiego , 38-600 Lesko
do dnia 28 maja 2018 r. do godziny 15.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje

– Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606775816, osoba do kontaktu: Mirosława Sołtysik.
– Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
-W przypadku wpłynięcia jednej oferty Inwestor zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

FORMULARZ OFERTOWY str 1 kliknij żebys prawdzić

FORMULARZ OFERTOWY str 2 kliknij żebys prawdzić

Osoby zainteresowane prosimy o informację na adres : marketing@gat.pl

Aktualizacja, 17 maja 2018 r.
14 czerwca 2018 r.