ZO – Badanie Sprawozdań Finansowych GAT S.A.

OGŁOSZENIE
w sprawie zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki
za lata obrotowe trwające od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Szczyrku, ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk (dalej jako: „siedziba Spółki”); NIP: 631-00-16-949, REGON: 271979590, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000029718, kapitał zakładowy 25.084.712,10 zł w całości opłacony, zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe trwające od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe trwające od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) i ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.).

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy przesyłać do siedziby Spółki lub składać w siedzibie Spółki w terminie do :
dnia 27 września 2019 r. do godziny 15.00,
w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie :
„Nie otwierać: oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.”.

Ofertę uznaje się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Spółki we wskazanym wyżej terminie – decyduje data i godzina wpływu oferty.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie podlegają rozpatrzeniu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie wskazanego wyżej terminu poprzez działania lub zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Spółka oczekuje od firmy audytorskiej:
1) udziału w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych Spółki,
2) dostarczenia pisemnych sprawozdań z jednostkowych badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe trwające od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w następujących terminach:
   a) w przypadku sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. – do 31 marca 2020 r.,
   b) w przypadku sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – do 31 marca 2021 r.;
3) dostarczenia wersji elektronicznej dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, w formacie .pdf w terminie wskazanym w pkt 2 powyżej;
4) obecności kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania, i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
5) przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta firmy audytorskiej
Oferta powinna zawierać:
1) informację o firmie audytorskiej, w tym o:
   a) formie prowadzenia działalności,
   b) wpisie na listę firm audytorskich wraz z podaniem numeru wpisu,
   c) liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów;
2) wskazanie członków zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki z opisem ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego;
3) oświadczenie firmy audytorskiej o:
   a) spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
   b) dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenia badania,
   c) wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;
4) cenę netto oraz brutto za realizację przedmiotu zamówienia, przy czym oferta powinna wskazywać cenę netto oraz brutto za badanie każdego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania;
5) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
6) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
7) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat, wraz z ewentualnymi referencjami,
8) wskazanie, że oferta wiąże przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Data i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej nastąpi w terminie do 14 dni liczonego od daty (dzień i godzina) upływu terminu składania w siedzibie Spółki. Nie przewiduje się w otwarciu ofert udziału oferentów.

Dodatkowe informacje
Przy wyborze firmy audytorskiej Rada Nadzorcza będzie przestrzegać zasady, że maksymalny czasu nieprzerwanego trwania zleceń badań sprawozdań finansowych Spółki, przeprowadzanych przez tę samą firmą audytorską lub firmę audytorską z nią powiązaną, lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekracza 5 lat, przy czym pierwszą umową będzie umowa dotycząca pierwszego roku obrotowego objętego umową zlecenia badania, w którym to roku biegły rewident lub firma audytorska zostali powołani po raz pierwszy do przeprowadzenia następujących nieprzerwanie po sobie badań.
Oferenci mogą uzyskać informacje o przedmiocie działalności Spółki oraz o liczbie dokumentów finansowych Spółki od Głównej Księgowej Spółki (email: dorota.gluza@gat.pl, tel. 32 2302701, tel. komórkowy 795 573 019).
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi podmiotami, które udzieliły odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, celem doprecyzowania lub uzupełnienia oferty, a także negocjacji warunków umowy.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Aktualizacja, 13 września 2019 r., godz. 10.35