System wentylacji w pomieszczeniach kuchni OTS Zagroń

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku
zaprasza do składania ofert na:
Uzupełnienie brakujących elementów systemu wentylacji i jej uruchomienie
w pomieszczeniach kuchni OTS „Zagroń”
mieszczącego się w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21
w tym również weryfikacja projektu.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest inwentaryzacja istniejącego, częściowego systemu wentylacji pomieszczeń kuchni OTS Zagroń w Szczyrku, weryfikacja starego, całościowego projektu systemu wentylacji oraz ewentualne jego korekty, jak również wykonanie brakujących elementów systemu.

SPOSÓB WYKONANIA ZADANIA:

Prace objęte niniejszym zapytaniem należy wykonać w uzgodnieniu z Inwestorem.
Jednocześnie zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.

Stary projekt w wersji papierowej dostępny do wglądu w trakcie wizji lokalnej.
Opis sposobu przygotowania oferty:

Złożona oferta powinna zawierać:

– Formularz ofertowy zawierający m.in.: nazwa i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, cenę netto i brutto za wykonanie wszystkich robót łącznie, okres gwarancji,
termin ważności oferty, warunki i termin płatności, termin realizacji, podpis oferenta wraz z pieczątką.
– Ofertowy kosztorys budowlany zawierający następujące elementy:
Stronę tytułową /z nośnikami cenowymi rg. KO, Kz, Zysk/
Szczegółowy przedmiar robót
Kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych,
Tabelę elementów scalonych
W załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii
Kalkulację szczegółowych cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem.

Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
– Termin wykonania przedmiotu zamówienia: prace z uwagi na konieczność wyłączenia części obiektu należy przeprowadzić w terminie od 19.03.2018 do 01.06.2018 r.
– OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI: do 08.06.2018 r.
– Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: miroslaw.plaza@gat.pl,
– poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Uzupełnienie brakujących elementów systemu wentylacji i jej uruchomienie w pomieszczeniach kuchni OTS Zagroń, w tym również weryfikacja projektu”
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.,
ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
do 19 stycznia 2018 r. do godziny 12.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

Dodatkowe informacje

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania:
Strona 1
Strona 2

Formularz ofertowy :
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.pl
w celu otrzymania formularza ofertowego.

– Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Aktualizacja, 21  grudnia 2017 r