ZO – opinia techniczna wraz z wyceną wyciągu narciarskiego Huzele

ZAPYTANIE OFERTOWE
(zaproszenie do składania ofert)

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza
Uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie oceny stanu technicznego, wraz z określeniem wartości likwidacyjnej przy sprzedaży wymuszonej, oraz określenie kosztów rozbiórki
Wyciągu narciarskiego Huzele (maszyn i urządzeń)

INFORMACJA:

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wykonania oceny stanu technicznego, wraz z określeniem wartości likwidacyjnej przy sprzedaży wymuszonej, oraz określenie kosztów rozbiórki Wyciągu narciarskiego Huzele (maszyn i urządzeń) informujemy, że przedłużony zostaje termin składania ofert do 18 listopada 2021 r. do godz. 10.00.

Aktualizacja, 16.11.2021 r.

I. Zamawiający:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Przedmiot zapytania
Ocena stanu technicznego, wraz z określeniem wartości likwidacyjnej przy sprzedaży wymuszonej, oraz określenie kosztów rozbiórki dla następujących obiektów zlokalizowanych w Huzelach gmina Lesko:
1/ Wyciąg narciarski ”Huzele”
2/ Instalacja naśnieżania (niekompletna)
3/ Instalacja oświetleniowa (niekompletna)
Z wyżej wymienionymi obiektami można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
II. Cel wyceny
Określeniem wartości likwidacyjnej przy sprzedaży wymuszonej, oraz określenie kosztów rozbiórki dla obiektów zlokalizowanych w Huzelach gmina Lesko tj. wyciąg narciarski ”Huzele”, instalacja naśnieżania (niekompletna), instalacja oświetleniowa (niekompletna), w związku z planowanym usunięciem z nieruchomości w Huzelach przedmiotowych obiektów ujętych na środkach trwałych Zamawiającego.
III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać złożona na prawidłowo wypełnionym Formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania wraz załącznikami.

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do ustalenia
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
lub
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wycenę nieruchomości GAT S.A. w Szczyrku”
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.,
ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
do dnia 16 listopada 2021 r. do godz. 12.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (zaproszenie do składania ofert) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje
-Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
660 786 700 osoba do kontaktu: Aleksandra Grzywacz
606 775 816 osoba do kontaktu ws wizji lokalnej : Mirosława Sołtysik
-Przed uzyskaniem dodatkowych informacji w zakresie majątku Spółki objętego niniejszym zapytaniem Oferent zobowiązany będzie do podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności.
-Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
-Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
-Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez GAT S.A. w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
-Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
-Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
-Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.
-Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

ZAINTERESOWANE PODMIOTY PROSIMY O KONTAKT NA ADRES : marketing@gat.pl

Publikacja, 09.11.2021 r.