Zaproszenie do składania ofert – przechowanie zasobów archiwalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. zaprasza do składania ofert na :
„Przechowywanie zasobów archiwalnych wraz z obsługą dla Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

ZAMAWIAJĄCY :
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk

ZAKRES USŁUG :
− przechowywanie zasobów archiwalnych – akta kat. B-50, B-10, B-5.
− kopiowanie, skanowanie, przesyłanie dokumentów do wnioskodawcy w formie elektronicznej lub papierowej.

DODATKOWA INFORMACJA :
Zasoby archiwalne, które zostaną przekazane do przechowywania zostały już zarchiwizowane oraz zostaną przekazane na podstawie przygotowanych przez Zamawiającego spisów zdawczo-odbiorczych.
Dokumenty odbierane będą z siedziby Zamawiającego tj. Szczyrk (43-370) ul. Wrzosowa 21.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ :
− Nazwa i adres oferenta /Dane kontaktowe
− Datę sporządzenia oferty.
− Ceny netto za usługę objętą niniejszym zapytaniem, z podziałem na poszczególne usługi
− Termin ważności oferty.
− Dokumenty potwierdzające uprawnienia, wiedzę, doświadczenie do realizacji oferowanej usługi.
− Referencje w zakresie świadczenia podobnych usług.
− Zaświadczenie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z Rejestru Sądowego.
− Projekt umowy.
− Podpis oferenta wraz z pieczątką

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI USŁUG objętych niniejszym zapytaniem – od momentu podpisania umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: marketing@gat.pl
W tytule maila : „Oferta na przechowywanie zasobów archiwalnych GAT S.A.”
Termin składania ofert do dnia 09.04.2021 do godziny 12.00
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

DODATKOWE INFORMACJE :
1. GAT SA zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny. GAT S.A. zastrzega sobie również prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją takiego stanu rzeczy, wobec czego oferentom nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A., związane ze skorzystaniem przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w poprzedzających zdaniach.
Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
2. GAT SA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
3. GAT SA zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
4. GAT S.A. skontaktuje się z wybranym oferentem i poinformuje drogą mailową na wskazany w ofercie adres o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej, rozpoczynając proces negocjowania treści ostatecznej umowy.
5. Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez GAT SA w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej.
6. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
GAT S.A. informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Jednocześnie zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.

Osoby zainteresowane proszone sią o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.pl

Aktualizacja, 29 marca 2021 r.