Zaproszenie do składania ofert – porządkowanie zasobów archiwalnych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. zaprasza do składania ofert na :
Uporządkowanie zasobów archiwalnych Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZAKRES USŁUG DO WYKONYWANIA:
– Sporządzenie nowego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt z uwzględnieniem zasad archiwizacji dokumentów.
– Sporządzenie instrukcji w zakresie organizacji, zakresu i sposobu działania składnicy akt Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A.
– Przegląd i przełożenie dokumentacji z segregatorów do pudeł archiwizacyjnych wraz ze szczegółowym opisaniem każdego pudła.
– Ułożenie pudeł archiwizacyjnych na półkach wg określonego porządku, zgodnie ze sporządzoną i zatwierdzoną „Instrukcją w zakresie organizacji, zakresu i sposobu działania składnicy akt Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A.” oraz „Jednolitym rzeczowym wykazem akt Gliwickiej Agencji Turystycznej SA ”

DODATKOWA INFORMACJA :
Dokumenty do zarchiwizowania zostały już wytypowane na podstawie przeprowadzonego wcześniej brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

OFERTA POWINNA BYĆ ZŁOŻONA NA FORMULARZU OFERTOWYM UDOSTĘPNIONYM PRZEZ ZLECENIAJĄCEGO.

TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI USŁUGI objętych niniejszym zapytaniem – od momentu podpisania umowy.

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: email: biuro@gat.pl.
  Dopuszcza się również możliwość złożenia oferty w formie papierowej w Biurze Spółki w Szczyrku (zamknięta koperta z dopiskiem „Oferta wz zasobów archiwalnych GAT S.A.”
  do dnia 20 grudnia 2019 do godziny 14.30.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

DODATKOWE INFORMACJE :
1. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres : biuro@gat.pl.
2. GAT SA zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji,
w tym negocjacji ceny.
3. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
4. GAT SA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania.
5. GAT SA zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
6. Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez GAT SA w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
7. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
8. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
9. GAT S.A. informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Aktualizacja, 17 grudnia 2019 r.